Ktl-icon-tai-lieu

Bảng câu hỏi nghiên cứu

Được đăng lên bởi phungocdo
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bảng câu hỏi nghiên cứu
Đo lường mức độ sử dụng dịch vụ “xe ôm thân thiện” của
người dân trên địa bàn Đà Nẵng hiện nay.
Xin chào các bạn!
Chúng tôi là sinh viên của Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng. Chúng tôi đang th ực
hiện một cuộc khảo sát nghiên cứu để phục vụ cho việc học tập.Vì v ậy,chúng tôi
thiết kế bảng câu hỏi nhằm mục đích thu thập thông tin để l ấy d ữ li ệu cho d ự án
nghiên cứu này.Rất mong nhận được ý kiến của các bạn theo mẫu điều tra bên dưới.

1. Bạn đã từng sử dụng dịch vụ vận chuyển nào sau đây:

 Xe ôm

 Taxi

Xe bus

Xe lam

 Phương tiện khác:………………………………………
2. Bạn có thường xuyên sử dụng dịch vụ xe ôm không?

 Rất thường xuyên
Thường xuyên
Bình thường (tiện thì sử dụng)
Ít khi (Không có phương tiện khác tôi mới lựa chọn sử dụng)
Không/chưa bao giờ
(Nếu không thì dừng trả lời tại đây)

3.

Mức độ yêu thích từng loại dịch vụ:
Rất
không
thích

Không
thích

Bình
thường

Thích

Rất thích

Xe bus











taxi











Xe ôm











Xe lam











4. Bạn sử dụng xe ôm cho mục đích gì?

 Đi lại
 Vận chuyển hàng hóa.
 Đưa đón con
 Mua hàng
Khác:…………………………………………………………………………

5. Khi sử dụng dịch vụ xe ôm thông thường bạn cảm thấy những b ất l ợi nào

sau đây?
 Không đúng giá, bị chặt chém
Thiếu an toàn vì không biết lái xe ôm là ai.
Không tin tưởng khi vận chuyển hàng hóa, đưa đón người thân
Thái độ phục vụ không tốt
Khác:…………………………………………………………………………
6. Đánh giá tầm quan trọng của các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn dịch vụ xe

ôm.

Yếu tố

Rất
không
quan
trọng

Quan
Khá không trọng
quan trọng

Khá quan Rất
quan
trọng
trọng

(2)

(4)

(5)

(1)

(3)

Giá cả











An toàn











Tiện dụng











Thái độ phục vụ











7. Bạn đã từng sử dụng dịch vụ “xe ôm thân thi ện” ch ưa? ( nếu không xin dừng trả

lời tại đây, xin chuyển sang phần thông tin cá nhân...)

 Đã từng

 Chưa

8. Bạn sử dụng dịch vụ xe ôm thân thiện vì yếu tố nào?
 Giá cả phù hợp
 Độ tiện lợi
 Độ tin cậy
 An toàn
 Thái độ của nhân viên
 Khác:.......
9. Bạn có muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ xe ôm thân thiện không?

Có
Bình thường
Không, xin bạn cho biết lý do:
...................................................................................................................................................

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Bạn vui lòng cho biết:





Họ tên:---------------------------------------------------- Tuổi-------------Nghề nghiệp: ---------------------------------------------...
B ng câu h i nghiên c u
Đo l ng m c đ s d ng d ch v “xe ôm thân thi n c aườ
ng i dân trên đ a bàn Đà N ng hi n nay.ườ
Xin chào các b n!
Chúng tôi sinh viên c a Tr ng Đ i h c Kinh T Đà N ng. Chúng tôi đang th c ườ ế
hi n m t cu c kh o sát nghiên c u đ ph c v cho vi c h c t p.Vì v y,chúng tôi
thi t k b ng câu h i nh m m c đích thu th p thông tin đ l y d li u cho d ánế ế
nghiên c u này.R t mong nh n đ c ý ki n c a các b n theo m u đi u tra bên d i. ư ế ướ
1. B n đã t ng s d ng d ch v v n chuy n nào sau đây:
Xe ôm Taxi
Xe bus Xe lam
Ph ng ti n khác:………………………………………ươ
2. B n có th ng xun s d ng d ch v xe ôm không? ườ
R t th ng xuyên ườ
Th ng xuyênườ
Bình th ng (ti n thì s d ng)ườ
Ít khi (Không có ph ng ti n khác tôi m i l a ch n s d ng)ươ
Không/ch a bao gi ư
(N u không thì d ng tr l i t i đây)ế
3. M c đ yêu thích t ng lo i d ch v :
R t
không
thích
Không
thích
Bình
th ngườ
Thích R t thích
Xe bus
taxi
Bảng câu hỏi nghiên cứu - Trang 2
Bảng câu hỏi nghiên cứu - Người đăng: phungocdo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bảng câu hỏi nghiên cứu 9 10 768