Ktl-icon-tai-lieu

Bảng chấm công

Được đăng lên bởi gaumap113
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 427 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY TNHH
XÂY DỰNG PHÚ GIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng ……. năm ……….
Thứ
STT

Họ và tên

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Tổng
cộng

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm ……..
QUẢN LÝ CÔNG TRƯỜNG

Người chấm công

* Ký hiệu chấm công:

-

x
P
Ô
Cô
Ts

: Hưởng lương (HL).
: Nghỉ phép.
: Ốm.
: Con ốm.
: Thai sản.

-

T : Tai nạn.
H : Hội nghị, học tập.
Nb : Nghỉ bù.
No : Nghỉ không lương.
N : Ngừng việc.

* Ghi chú:

-

HL: Số công hưởng lương.
Phép: Số ngày nghỉ phép.
KL: Nghỉ không lương.
BHXH: Số công hưởng BHXH.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ CGCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ
Tháng ……. năm ……….
Ngày trong tháng
TT

Họ và tên

Quy ra công

Ngày
Ngày Ngày Làm
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 làm nghỉ lễ, tết đêm
việc

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Người chấm công

Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm ……..
Thủ trưởng đơn vị

Tổng
cộng

...
CÔNG TY TNHH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÂY DỰNG PHÚ GIA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng ……. năm ……….
STT Họ và tên
Thứ
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Cần Thơ, ngày …… tháng …… năm ……..
Người chấm công QUẢN LÝ CÔNG TRƯỜNG
* Ký hiệu chấm công: - x : Hưởng lương (HL). - T : Tai nạn.
- P : Nghỉ phép. - H : Hội nghị, học tập. * Ghi chú: - HL: Số công hưởng lương.
- Ô : Ốm. -
Nb
: Nghỉ bù. - Phép: Số ngày nghỉ phép.
-
: Con ốm. -
No
: Nghỉ không lương. - KL: Nghỉ không lương.
- Ts : Thai sản. - N : Ngừng việc. - BHXH: Số công hưởng BHXH.
Tổng
cộng
Bảng chấm công - Trang 2
Bảng chấm công - Người đăng: gaumap113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bảng chấm công 9 10 806