Ktl-icon-tai-lieu

Bảng chấm công

Được đăng lên bởi minhtam251991
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HTX THÀNH LỘC
Cổ Lương - Gia Cát - Cao Lộc - Lạng Sơn

Mẫu số 01/LĐTL
Theo QĐ…../…../……

BẢNG CHẤM CÔNG
THÁNG 09/2014
TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Họ Và Tên

1

2

3 4

5

6 7 8

Ngày trong tháng
Cộng
9 10 11### 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Làm việc

Hoàng Văn Hùng
Vi Văn Thu
Liễu Trần Hùng
Phùng Ngọc Lan
Hoàng Văn Kim
Cung Thị Thủy
Nguyễn Thị Nương
Tô Văn Hoàn
Hoàng Thị Hướng
Bế Văn Thu

Ký hiệu chấm công
Lương thời gian
Không lương

Người chấm công
( Ký, họ tên )

x
0

Gia cát, ngày….tháng…..năm 2014

Giám đốc
( Ký, họ tên )

01/LĐTL
…../…../……

Cộng
Phép lê

…..năm 2014

m đốc
họ tên )

HTX THÀNH LỘC

BẢNG CHẤM CÔNG
THÁNG …./2015
TT

Họ Và Tên

Ngày trong tháng
Cộng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11### 13 14 15### 17 18################################# 30 31 Làm việc Phép lê

1 Hoàng Văn Hùng
2 Vi Văn Thu
3 Phùng Ngọc Lan
4 Nông Thị Thu Hương
5 Hoàng Thanh Tùng
6 Hoàng Văn Khiêm
7 Cung Thị Thủy
8 Nguyễn Thị Nương
9 Tô Văn Hoàn
10 Mao Thị Liễu
11 Hoàng Tiến Dũng
Ký hiệu chấm công
Lương thời gian
Không lương

Người chấm công
( Ký, họ tên )

x
0

Gia cát, ngày

tháng

năm 2015

Giám đốc
( Ký, họ tên )

...


 !"
#$%&''&''&&
()*+
,-./
 0123
245#

. 6 / 7 8 9 : -  
;;;
6 / 7 8 9 : - . . .. .6 ./ .7 .8 .9 .: .- 6 6 2<=>





!"#
$
#!%&
'
(
)
!%*
+
,-
?@#> #A< B
#C D
Gia ct, ngy….thng…..năm 2014
?#BE
C #A< B
<F
G?@H#03I
G?@H#03I
Bảng chấm công - Trang 2
Bảng chấm công - Người đăng: minhtam251991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bảng chấm công 9 10 595