Ktl-icon-tai-lieu

Bảng chấm công

Được đăng lên bởi kimhaui
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 533 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vị : .................
Bộ phận : ..............

Mẫu số: 01a- LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ/BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng ....năm......
Ngày trong tháng
Ngạch bậc
STT Họ và tên lương hoặc
cấp bậc
chức vụ
A
B
C

1

2

3

...

3
1

1

2

3

....

3
1

Số công
hưởng
lương
sản phẩm
32

Số công
hưởng
lương
thời gian
33

Quy ra công
Số công nghỉ
việc, ngừng
việc hưởng
100% lương
34

Số công nghỉ
việc, ngừng
việc hưởng ....
% lương
35

Số
công
hưởng
BHXH
36

Cộng

Ngày ... tháng ... năm...
Người chấm công
(Ký, họ tên)
Ký hiệu chấm công:
- Lương SP:
- Lương thời gian:
- Ốm, điều dưỡng:
- Con ốm:
- Thai sản:

Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tên)
SP
+
Ô
Cô
TS

- Nghỉ phép:
- Hội nghị, học tập:
- Nghỉ bù:
- Nghỉ không lương:
- Ngừng việc:

112

Người duyệt
(Ký, họ tên)
P
H
NB
KL
N

- Tai nạn:

T

- Lao động nghĩa vụ:

113

LĐ

Đơn vị:...............................
Bộ phận : ..........................

Mẫu số 01b - LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ/BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
Số:...................

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ
Tháng.....năm......
Ngày trong tháng
Số
TT

Họ và tên

A

B

1

2

...

31

Ngày
làm
việc

1

2

...

31

32

Cộng giờ làm thêm
Ngày
Ngày
thứ
lễ, tết
bảy,
chủ
nhật
33
34

Làm
đêm

35

Cộng

Ký hiệu chấm công
NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ giờ.....đến giờ)
NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật (Từ giờ.....đến giờ)
NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ giờ.....đến giờ)
Đ: Làm thêm buổi đêm
Ngày... tháng... năm...
Xác nhận của bộ phận (phòng ban)

114

Người chấm công

Người duyệt

có người làm thêm
(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

115

(Ký, họ tên)

Đơn vị:...................
Bộ phận:................

Mẫu số: 02-LĐTL
(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ/BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

Số:...............
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Tháng..........năm...........
Số
TT
A

Họ và tên
B

Bậc
lương
1

Hệ
số
2

Lương
sản phẩm
Số
SP
3

Số
tiền
4

Lương
thời gian
Số
công
5

Số
tiền
6

Nghỉ việc
ngừng việc
hưởng. ..%
lương
Số
Số
công
tiền
7
8

Phụ
cấp
thuộc
quỹ
lương
9

Phụ
cấp
khác
10

Tổng
số
11

Tạm
ứng
kỳ I
12

Các khoản
phải khấu trừ vào lương
BH
XH
13

...
14

Thuế TNCN
phải nộp
15

Kỳ II
được lĩnh
Cộng
16

Số
tiền
17

Cộng

Tổng số tiền (viết bằng chữ):...................................................................................
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

116

Ngày....tháng....năm ...
Giám đốc
(Ký, họ tên)

Ký
nhận
C

Đơn vị:...................
Bộ phận:................
...
Đơn vị : ................. Mẫu số: 01a- LĐTL
Bộ phận : .............. (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ/BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng ....năm......
Ngày trong tháng Quy ra công
STT Họ và tên
Ngạch bậc
lương hoặc
cấp bậc
chức vụ
1 2 3 ... 3
1
Số công
hưởng
lương
sản phẩm
Số công
hưởng
lương
thời gian
Số công nghỉ
việc, ngừng
việc hưởng
100% lương
Số công nghỉ
việc, ngừng
việc hưởng ....
% lương
Số
công
hưởng
BHXH
A B C 1 2 3 .... 3
1
32 33 34 35 36
Cộng
Ngày ... tháng ... năm...
Người chấm công Phụ trách bộ phận Người duyệt
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Ký hiệu chấm công:
- Lương SP: SP - Nghỉ phép: P
- Lương thời gian: + - Hội nghị, học tập: H
- Ốm, điều dưỡng: Ô - Nghỉ bù: NB
- Con ốm: Cô - Nghỉ không lương: KL
- Thai sản: TS - Ngừng việc: N
112
Bảng chấm công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng chấm công - Người đăng: kimhaui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bảng chấm công 9 10 684