Ktl-icon-tai-lieu

Bảng cho điểm tiêu chuẩn

Được đăng lên bởi thienthan2013
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 91 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG CHO ĐIỂM TIỂU LUẬN XỬ LÝ PHẾ LIỆU
Nhóm đánh giá:

Ngày

tháng

năm

Nhóm trình bày:
Lớp:

Học buổi:
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

NỘI DUNG
 Giới thiệu tên tiểu luận và tên SV chịu trách nhiệm từng

THAN

ĐÁNH GIÁ

G

CỦA NHÓM

ĐIỂM
50
5

phần và nội dung của các phần
 Tổng quan về các nguồn phế phụ liệu để SX ra sản phẩm

8

đề bài yêu cầu
 Tổng quan về tình hình phế phụ liệu đó hiện nay
 Giới thiệu phương pháp tận dụng phế phụ liệu trong tiểu

7
5

luận
 Các yêu cầu cần có của nguồn phế phụ liệu được tận dụng
 Quy trình sản xuất và thuyết minh quy trình
 Nêu rõ đặc điểm, chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm
 Đánh giá hiệu suất
HÌNH THỨC
 Slide đầu có tên nhóm, lớp, ngày tháng năm, lời chào

5
10
5
5
15
5

mừng, tên tiểu luận (kèm hình trang trí phù hợp); có
slide danh mục tài liệu tham khảo rõ ràng; slide cuối có
lời cảm ơn.
 Hiệu ứng, âm thanh thích hợp, các liên kết hoạt động tốt.
 Màu sắc hài hòa, font chữ, size chữ, bố cục hợp lí, rõ ràng,

5
5

tiêu đề nổi bật, có tính thẩm mĩ. Không lỗi văn phạm và
chính tả.
TRÌNH BÀY
 Thời gian: 15 phút/ nhóm. Phân công, phối hợp đồng đều
trong nhóm.
 Logic, lập luận chặt chẽ, mạch lạc, phát âm chuẩn.
 Lôi cuốn, hấp dẫn, thuyết phục và có lời mở đầu tạo sự

10
4
3
3

chú ý.
Trả lời tốt những câu hỏi của GV và các nhóm.
25
TỔNG ĐIỂM
100
XẾP LOẠI
Ghi chú: Nếu copy các tiểu luận khóa trước hoặc copy nguyên bài trên mạng thì
không được trình bày báo cáo trước lớp.

...
BẢNG CHO ĐIỂM TIỂU LUẬN XỬ LÝ PHẾ LIỆU
Nhóm đánh giá: Ngày tháng năm
Nhóm trình bày:
Lớp: Học buổi:
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THAN
G
ĐIỂM
ĐÁNH GIÁ
CỦA NHÓM
NỘI DUNG 50
Giới thiệu tên tiểu luận và tên SV chịu trách nhiệm từng
phần và nội dung của các phần
5
Tổng quan về các nguồn phế phụ liệu để SX ra sản phẩm
đề bài yêu cầu
8
Tổng quan về tình hình phế phụ liệu đó hiện nay 7
Giới thiệu phương pháp tận dụng phế phụ liệu trong tiểu
luận
5
Các yêu cầu cần có của nguồn phế phụ liệu được tận dụng 5
Quy trình sản xuất và thuyết minh quy trình 10
Nêu rõ đặc điểm, chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm 5
Đánh giá hiệu suất 5
HÌNH THỨC 15
Slide đầu có tên nhóm, lớp, ngày tháng năm, lời chào
mừng, tên tiểu luận (kèm hình trang trí phù hợp); có
slide danh mục tài liệu tham khảo rõ ràng; slide cuối có
lời cảm ơn.
5
Hiệu ứng, âm thanh thích hợp, các liên kết hoạt động tốt. 5
Màu sắc hài hòa, font chữ, size chữ, bố cục hợp lí, rõ ràng,
tiêu đề nổi bật, có tính thẩm mĩ. Không lỗi văn phạm và
chính tả.
5
TRÌNH BÀY 10
Thời gian: 15 phút/ nhóm. Phân công, phối hợp đồng đều
trong nhóm.
4
Logic, lập luận chặt chẽ, mạch lạc, phát âm chuẩn. 3
Lôi cuốn, hấp dẫn, thuyết phục và có lời mở đầu tạo sự
chú ý.
3
Trả lời tốt những câu hỏi của GV và các nhóm. 25
TỔNG ĐIỂM 100
XẾP LOẠI
Ghi chú: Nếu copy các tiểu luận khóa trước hoặc copy nguyên bài trên mạng thì
không được trình bày báo cáo trước lớp.
Bảng cho điểm tiêu chuẩn - Người đăng: thienthan2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng cho điểm tiêu chuẩn 9 10 652