Ktl-icon-tai-lieu

Bảng đăng ký học tập chuyên đề 2015

Được đăng lên bởi Minh Sang Hồng Nhi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 50440 lần   |   Lượt tải: 52 lần
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG THỚI LONG

CHI BỘ TRƯỜNG THCS THỚI LONG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thới Long, ngày 10 tháng 3 năm 2015

BẢNG ĐĂNG KÝ
HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2015
“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trách nhiệm, trung thực;
gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh”
-------------------------Họ và tên:
Cao Văn Thậm
Ngày, tháng, năm sinh:
01/11/ 1966
Ngày vào đảng:
22/09/1999 ngày chính thức: 22/09/2000
Chức vụ trong đảng:
Đảng viên
Tiếp tục rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh chủ đề năm 2015:
Căn cứ vào Hướng dẫn số 69-HD/BTGTU ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Ban
tuyên giáo Quận ủy về đăng ký thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh chủ đề năm 2015.
Qua nghiên cứu tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác từ sự chuyển biến
về nhận thức của bản thân. Tôi xin đăng ký thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức
phong cách của Bác trong năm 2015 như sau:
I. Về trung thực, trách nhiệm:
- Trung thực, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công:
+ Luôn đề cao tính trung thực, trách nhiệm đối với tập thể. Trung thực với nếp sống
của mình, thống nhất trong lời nói và việc làm; phải nghiêm túc với chính mình.
+ Thường xuyên tìm giải pháp, đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng dạy và
học.
+ Cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công.
- Trung thực, trách nhiệm đối với Đảng:
+ Trung thực trong thực hiện đường lối cách mạng của Đảng.
+ Chấp hành tốt Điều lệ đảng đã quy định.
+ Không vi phạm những điều đảng viên không được làm.
+ Tham gia tốt công tác phát triển đảng viên.
- Trung thực, trách nhiệm đối với nhân dân:
+ Luôn phụng sự nhân dân, gần dân, hiểu dân.
+ Tuyên truyền giải thích cho nhân dân hiểu và làm theo các chủ trương, chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Trung thực, trách nhiệm đối với gia đình:
+ Phải chăm lo xây dựng gia đình, dòng họ, quê hương.

+ Quan tâm giáo dục cho con cháu về đạo đức, lối sống lành mạnh, nhất là tinh thần
cần kiệm, liêm chính, lòng nhân ái, tình đoàn kết cộng đồng; biết kế thừa, phát huy
truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ, quê hương và của toàn dân tộc.
+ Xây dựng gia đình hạnh phúc, giàu đẹp.
II. Về gắn bó với nhân dân:
- Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức về ý thức trách nhiệm gắn bó với
nhân dân.
+ Biết phát huy truyền thống trên dưới đồng lòng chung sức để tạo ra sức mạnh tập
thể.
+ Gắn bó lợi ích của tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể.
+Thường xuyên đề cao ý thức đấu tranh chống chủ nghĩ...
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG THỚI LONG
CHI BỘ TRƯỜNG THCS THỚI LONG
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Thới Long, ngày 10 tháng 3 năm 2015
BẢNG ĐĂNG KÝ
HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ 2015
“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trách nhiệm, trung thực;
gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh”
--------------------------
Họ và tên: Cao Văn Thậm
Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/ 1966
Ngày vào đảng: 22/09/1999 ngày chính thức: 22/09/2000
Chức vụ trong đảng: Đảng viên
Tiếp tục soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo tưởng, tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh chủ đề năm 2015:
Căn cứ vào Hướng dẫn số 69-HD/BTGTU ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Ban
tuyên giáo Quận ủy về đăng thực hiện việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh chủ đề năm 2015.
Qua nghiên cứu tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác từ sự chuyển biến
về nhận thức của bản thân. Tôi xin đăng thực hiện làm theo tấm gương đạo đức
phong cách của Bác trong năm 2015 như sau:
I. Về trung thực, trách nhiệm:
- Trung thực, trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công:
+ Luôn đcao tính trung thực, trách nhiệm đối với tập thể. Trung thực với nếp sống
của mình, thống nhất trong lời nói và việc làm; phải nghiêm túc với chính mình.
+ Thường xuyên tìm giải pháp, đổi mới phương pháp đểng cao chất lượng dạy
học.
+ Cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công.
- Trung thực, trách nhiệm đối với Đảng:
+ Trung thực trong thực hiện đường lối cách mạng của Đảng.
+ Chấp hành tốt Điều lệ đảng đã quy định.
+ Không vi phạm những điều đảng viên không được làm.
+ Tham gia tốt công tác phát triển đảng viên.
- Trung thực, trách nhiệm đối với nhân dân:
+ Luôn phụng sự nhân dân, gần dân, hiểu dân.
+ Tuyên truyền giải thích cho nhân dân hiểu làm theo các chủ trương, chínhch
của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Trung thực, trách nhiệm đối với gia đình:
+ Phải chăm lo xây dựng gia đình, dòng họ, quê hương.
Bảng đăng ký học tập chuyên đề 2015 - Trang 2
Bảng đăng ký học tập chuyên đề 2015 - Người đăng: Minh Sang Hồng Nhi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bảng đăng ký học tập chuyên đề 2015 9 10 858