Ktl-icon-tai-lieu

Bảng đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2280 lần   |   Lượt tải: 10 lần
MÉu C1A - BHHN

B¶n ®¨ng ký
tham gia B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm y tÕ

Hµ néi, ngµy………… th¸ng………n¨m 200...
§¬n
vÞ:.....................................................................................................................
§Þa
chØ:....................................................................................................................
§iÖn

tho¹i..........................................................M·

sè............................................
Sè tµi kho¶n:...........................................................t¹i:..........................................
§¨ng ký nép b¶o hiÓm x· héi kÓ tõ th¸ng...............n¨m........................nh sau:
Tæng sè lao ®éng:.........................ngêi.
Tæng quü tiÒn l¬ng:...............................................Tû lÖ trÝch nép:...................%
§¬n vÞ thuéc diÖn nép BHXH, BHYT………………………………………… .
(Hµng th¸ng, quý, 6 th¸ng mét lÇn c¨n cø quy ®Þnh t¹i LuËt BHXH vµ §iÒu lÖ BHYT)

VÒ kinh phÝ chi BHXH ng¾n h¹n (2%): §¬n vÞ ®îc gi÷ l¹i 2% tæng quü tiÒn l¬ng
trÝch nép BHXH ph¸t sinh hµng th¸ng ®Ó chi tr¶ c¸c chÕ ®é BHXH ng¾n h¹n vµ quyÕt to¸n
hµng quý. Trêng hîp hÕt quý, ®¬n vÞ chi kh«ng hÕt hoÆc kh«ng quyÕt to¸n theo quy ®Þnh,
phÇn kinh phÝ gi÷ l¹i trong quý sÏ ph¶i thu håi vµo th¸ng ®Çu quý sau.

§¬n vÞ cam kÕt:
1/ Sè lao ®éng tham gia BHXH, BHYT lµ ®óng ®èi tîng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
2/ §¬n vÞ thùc hiÖn ®ãng BHXH, BHYT, lËp b¸o biÓu, thanh quyÕt to¸n c¸c chÕ ®é
BHXH, BHYT cho ngêi lao ®éng ®óng thêi h¹n theo quy ®Þnh.

Gi¸m ®èc BHXH………

Thñ trëng ®¬n vÞ

...
MÉu C1A - BHHN
B¶n ®¨ng ký
tham gia B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm y tÕ
Hµ néi, ngµy th¸ng n¨m 200...………… ………
§¬n
vÞ:.....................................................................................................................
§Þa
chØ:....................................................................................................................
§iÖn tho¹i..........................................................M·
sè............................................
Sè tµi kho¶n:...........................................................t¹i:..........................................
§¨ng ký nép b¶o hiÓm x· héi kÓ tõ th¸ng...............n¨m........................nh sau:
Tæng sè lao ®éng:.........................ngêi.
Tæng quü tiÒn l¬ng:...............................................Tû lÖ trÝch nép:...................%
§¬n vÞ thuéc diÖn nép BHXH, BHYT .
(Hµng th¸ng, quý, 6 th¸ng mét lÇn c¨n cø quy ®Þnh t¹i LuËt BHXH vµ §iÒu lÖ BHYT)
kinh phÝ chi BHXH ng¾n h¹n (2%): §¬n vÞ ®îc g l¹i 2% tæng quü tiÒn l¬ng
trÝch nép BHXH ph¸t sinh hµng th¸ng ®Ó chi tr¶ c¸c chÕ ®é BHXH ng¾n h¹n quyÕt to¸n
hµng quý. Trêng hîp hÕt quý, ®¬n chi kh«ng hÕt hoÆc kh«ng quyÕt to¸n theo quy ®Þnh,
phÇn kinh phÝ gi÷ l¹i trong quý sÏ ph¶i thu håi vµo th¸ng ®Çu quý sau.
§¬n vÞ cam kÕt:
1/ Sè lao ®éng tham gia BHXH, BHYT lµ ®óng ®èi tîng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
2/ §¬n thùc hiÖn ®ãng BHXH, BHYT, lËp b¸o biÓu, thanh quyÕt to¸n c¸c chÕ ®é
BHXH, BHYT cho ngêi lao ®éng ®óng thêi h¹n theo quy ®Þnh.
Gi¸m ®èc BHXH………
Thñ trëng ®¬n vÞ
Bảng đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 9 10 775