Ktl-icon-tai-lieu

Bảng đăng ký tham gia bảo hiểm y tế

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1736 lần   |   Lượt tải: 10 lần
§¬n vÞ: .........................

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

......................................
-------*------Sè:
/

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
---------*--------Hµ néi, ngµy
th¸ng
n¨m 200

B¶N ®¨ng ký tham gia bhyt
KÝnh göi: B¶o hiÓm x· héi Thµnh phè Hµ Néi

C¬ quan, ®¬n vÞ:.................................................................................. M· BHYT:.......................
§Þa chØ:............................................................................................... M· BHXH:.......................

ChØ tiªu

Kú tríc

T¨ng

Gi¶m

Kú nµy

Quü l¬ng + P/C ®ãng BHXH
Sè lao ®éng
Sè ngêi thay ®æi n¬i ®ang ký KCB
Sè ngêi cã thay ®æi ph¶i in thÎ, phiÕu
Sè thÎ Kh¸m ch÷a bÖnh chuyÓn vïng in trong kú nµy
Tæng céng sè ThÎ; PhiÕu Kh¸m ch÷a bÖnh in kú nµy
Thêi h¹n sö dông thÎ tõ ngµy
200

th¸ng

n¨m 200 ®Õn ngµy

th¸ng

n¨m

§¬n vÞ chóng t«i xin ®¶m b¶o:
- Sè lao ®éng ®¨ng ký tham gia BHYT lµ ®èi tîng ®ãng BHYT b¾t buéc, thuéc danh
s¸ch lao ®éng thêng xuyªn, lao ®éng hîp ®ång tõ 3 th¸ng trë lªn cña ®¬n vÞ vµ ®· tham
gia ®ãng BHXH theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. Sè lao ®éng cã hîp ®ång lao ®éng hÕt h¹n
trong kú tham gia sÏ ®îc ®¬n vÞ ký hîp ®ång lao ®éng nèi tiÕp, trong trêng hîp chÊm døt
hîp ®ång lao ®éng, chóng t«i sÏ thu håi ThÎ BHYT göi l¹i c¬ quan BHXH TP Hµ Néi ®Ó
lµm c¨n cø tÝnh to¸n l¹i sè tiÒn BHYT ph¶i ®ãng.
- Sè lao ®éng nãi trªn cã ®ñ søc khoÎ, ®îc tuyÓn dông ®óng quy ®Þnh cña Bé luËt
lao ®éng vµ ®ang trong qu¸ tr×nh lao ®éng, hëng l¬ng hµng th¸ng t¹i ®¬n vÞ.
- §¬n vÞ chóng t«i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ nh÷ng kh¼ng ®Þnh trªn vµ s½n
sµng t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó c¬ quan BHXH hoÆc c¸c c¬ quan cã chøc n¨ng cã thÈm quyÒn
kiÓm tra, thÈm ®Þnh l¹i.
Chóng t«i còng mong ®îc sù phèi hîp cña BHXH Hµ néi ®Ó viÖc thùc hiÖn quyÒn
lîi cho ngêi lao ®éng thuËn lîi, ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc.

Thñ trëng ®¬n vÞ
N¬i nhËn:
- Nh trªn
- Lu

(Ký, ghi râ chøc danh, ®ãng dÊu)

...
§¬n vÞ: .........................
......................................
-------*-------
Sè: /
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
---------*---------
Hµ néi, ngµy th¸ng n¨m 200
B¶N ®¨ng ký tham gia bhyt
KÝnh göi: B¶o hiÓm x· héi Thµnh phè Hµ Néi
C¬ quan, ®¬n vÞ:.................................................................................. M· BHYT:.......................
§Þa chØ:............................................................................................... M· BHXH:.......................
ChØ tiªu Kú tríc T¨ng Gi¶m Kú nµy
Quü l¬ng + P/C ®ãng BHXH
Sè lao ®éng
Sè ngêi thay ®æi n¬i ®ang ký KCB
Sè ngêi cã thay ®æi ph¶i in thÎ, phiÕu
Sè thÎ Kh¸m ch÷a bÖnh chuyÓn vïng in trong kú nµy
Tæng céng sè ThÎ; PhiÕu Kh¸m ch÷a bÖnh in kú nµy
Thêi h¹n dông thÎ ngµy th¸ng n¨m 200 ®Õn ngµy th¸ng n¨m
200
§¬n vÞ chóng t«i xin ®¶m b¶o:
- Sè lao ®éng ®¨ng ký tham gia BHYT lµ ®èi tîng ®ãng BHYT b¾t buéc, thuéc danh
s¸ch lao ®éng thêng xuyªn, lao ®éng hîp ®ång 3 th¸ng trë lªn cña ®¬n ®· tham
gia ®ãng BHXH theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. lao ®éng hîp ®ång lao ®éng hÕt h¹n
trong tham gia ®îc ®¬n hîp ®ång lao ®éng nèi tiÕp, trong trêng hîp chÊm døt
hîp ®ång lao ®éng, chóngi sÏ thu håi ThÎ BHYT göi l¹i quan BHXH TP Néi ®Ó
lµm c¨n cø tÝnh to¸n l¹i sè tiÒn BHYT ph¶i ®ãng.
- lao ®éng nãi trªn ®ñ søc khoÎ, ®îc tuyÓn dông ®óng quy ®Þnh cña luËt
lao ®éng vµ ®ang trong qu¸ tr×nh lao ®éng, hëng l¬ng hµng th¸ng t¹i ®¬n vÞ.
- §¬n vÞ chóngi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt nh÷ng kh¼ng ®Þnh trªns½n
sµng t¹oi ®iÒu kiÖn ®Ó quan BHXH hoÆc c¸c quan chøc n¨ng thÈm quyÒn
kiÓm tra, thÈm ®Þnh l¹i.
Chóng t«i còng mong ®îc phèi hîp cña BHXH i ®Ó viÖc thùc hiÖn quyÒn
lîi cho ngêi lao ®éng thuËn lîi, ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc.
N¬i nhËn:
- Nh trªn
- Lu
Thñ trëng ®¬n vÞ
(Ký, ghi râ chøc danh, ®ãng dÊu)
Bảng đăng ký tham gia bảo hiểm y tế - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng đăng ký tham gia bảo hiểm y tế 9 10 616