Ktl-icon-tai-lieu

Bảng đánh giá sau thời gian thử việc

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
(Form No.) BM.08.13
15/05/2004

BẢNG ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC
(ASSESSMENT FORM AFTER THE TRIAL PERIOD)
(Áp dụng cho Nhân viên văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý –
Apply for office and indirect staffs and other managers)
Họ tên (Full-name):…………………………………………………………

Chức vụ (Job title): ……………………..

Bộ phận (Dept.): …………………………………………………………….

Ngày nhận việc (Available date):
……………………….

Người Quản lý trực tiếp (Direct Manager):……………………………………. Chức vụ (Job title):……………………..

A. CÔNG VIỆC HIỆN TẠI ĐANG THỰC HIỆN (Xếp theo thứ tự ưu tiên) :
(Current working assignments – Order of priority)
STT (NO.)

CÔNG VIỆC CHÍNH (Main Assignments)

CÔNG VIỆC PHỤ (Secondary Assignments)

1
2
3
4
5
B. CẤP QUẢN LÝ TRỰC TIẾP ĐÁNH GIÁ ( Điểm số tối đa là 10 điểm )
(Assessment of the direct manager – Maximum point is 10):
STT
SO VỚI YÊU CẦU CÔNG VIỆC
PHẦN ĐÁNH GIÁ (Assessment)
(NO.) (Compare with work requirement)
1

Tính phức tạp
(Complex)

.......................................................................................................
.......................................................................................................

2

Khối lượng công việc (số giờ làm
việc trong ngày) (Workload –
Amount of working hour in a day)

.......................................................................................................
.......................................................................................................

3

Tính sáng tạo, linh động
(Creative, lively)

.......................................................................................................
.......................................................................................................

4

Tính phối hợp, tổ chức
(Co-ordinate, organized)

.......................................................................................................
.......................................................................................................

5

Tinh thần trách nhiệm
(Sense of Responsibility)

.......................................................................................................
.......................................................................................................

6

Tính kỷ luật
(Disciplinary)

.......................................................................................................
..................................................................
(Form No.) BM.08.13
15/05/2004
BẢNG ĐÁNH GIÁ SAU THỜI GIAN THỬ VIỆC
(ASSESSMENT FORM AFTER THE TRIAL PERIOD)
(Áp dụng cho Nhân vn văn phòng, khối gián tiếp và cấp quản lý –
Apply for office and indirect staffs and other managers)
Họ tên (Full-name):…………………………………………………………
Bộ phận (Dept.): …………………………………………………………….
Chức vụ (Job title): ……………………..
Ngày nhận việc (Available date):
……………………….
Người Quản lý trực tiếp (Direct Manager):……………………………………. Chức vụ (Job title):……………………..
A. NG ṾC ḤN TẠI ĐANG THỰC HIỆN (Xếp theo thứ tự ưu tiên) :
(Current working assignments – Order of priority)
STT (NO.) NG ṾC CHÍNH (Main Assignments) CÔNG ṾC PH(Secondary Assignments)
1
2
3
4
5
B. ́P QUẢN LÝ TRỰC TIẾP ĐÁNH GIÁ ( Điểḿ tối đa là 10 điểm )
(Assessment of the direct manager – Maximum point is 10):
STT
(NO.)
SO VỚI YÊU CU CÔNG VIỆC
(Compare with work requirement)
PHẦN ĐÁNH GIÁ (Assessment)
ĐIỂM SỐ
(Points)
1
Tính phức tạp
(Complex)
.......................................................................................................
.......................................................................................................
2
Khối lượng công việc (số giờ làm
việc trong ngày) (Workload
Amount of working hour in a day)
.......................................................................................................
.......................................................................................................
3
Tính sáng tạo, linh động
(Creative, lively)
.......................................................................................................
.......................................................................................................
4
Tính phối hợp, tổ chức
(Co-ordinate, organized)
.......................................................................................................
.......................................................................................................
5
Tinh thần trách nhiệm
(Sense of Responsibility)
.......................................................................................................
.......................................................................................................
6
Tính kỷ luật
(Disciplinary)
.......................................................................................................
.......................................................................................................
7
Kết quả đạt được
(Achieved results)
.......................................................................................................
.......................................................................................................
8
Kinh nghiệm giải quyết
(Experiences of solution)
.......................................................................................................
.......................................................................................................
9
Kỹ năng chuyên môn
(Professional skills)
.......................................................................................................
.......................................................................................................
10
Khả năng quản lý điều hành
(Ability to manage, control)
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Bảng đánh giá sau thời gian thử việc - Trang 2
Bảng đánh giá sau thời gian thử việc - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng đánh giá sau thời gian thử việc 9 10 808