Ktl-icon-tai-lieu

Bảng đánh giá thành tích công việc trong quản trị nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi ctcphungbaoanh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 638 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH
1. Mục đích:
Đánh giá kết quả làm việc, các kỹ năng, kiến thức và thái độ của cá nhân, từ đó giúp cá
nhân có thể hiểu, phát huy cũng như bổ sung, nâng cao năng lực của mình; đồng thời giúp
các chính sách tưởng thưởng, đào tạo, bố trí công việc của tổ chức sẽ trở nên chính xác và
hiệu quả hơn.
2. Thông tin người đánh giá:
Họ và tên

:.....................................................

Chức vụ

:.....................................................

Năm đánh giá: ..................................................... Bộ phận:....................................................

Thang điểm tính từ 1 đến 5 tương ứng với các mức độ Yếu, Trung bình,
Khá, Tốt, Xuất sắc.

Hạng
mục

Đánh
giá
dựa
vào
kết
quả

1. Lập kế hoạch và tuyển dụng

5

Điểm
đánh
giá
của
cấp
trên
5

2. Đào tạo và phát triển nhân viên cấp dưới
3. Theo dõi, báo cáo kết quả, tình hình đào tạo của nhân viên
4. Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự

5
4
4

5
5
4

5

5

4

4

5

5

8. Tham mưu chiến lược xây dựng bộ máy tổ chức, hoạt động của Công ty

4

4

9. Tham mưu đề xuất để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Nhân sự.

5

5

10. Tham mưu về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ
phúc lợi cho người lao động.

5

5

Nội dung đánh giá cụ thể

5. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người
lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
6. Theo dõi biến động nhân sự. Định kỳ thống kê, lập báo cáo phân tích tình hình
sử dụng nhân sự
7. Tham gia phổ biến các quy định, chính sách nhân sự và giải đáp thắc mắc, khiếu
nại liên quan của người lao động.

Điểm
tự
đánh
giá của
NV

Ghi
chú

11. Kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp
Cá nhân phải có những kỹ năng và kiến thức đòi hỏi bởi công việc và có thể quan
sát được
12.Hoàn thành công việc đúng thời hạn
Cá nhân có thể thực hiện hết trách nhiệm và hoàn thành tốt công việc được giao
cả về số lương và thời hạn theo mong muốn của cấp trên
13. Tính chính xác và chất lượng công việc
Không xảy ra sai phạm trong công việc. Kết quả công việc đáng tin cậy và đạt
tiêu chuẩn đề ra của cấp trên.
14. Tinh thần phục vụ Công ty
Đánh Luôn tìm kiếm cơ hội để hiểu rõ và đáp ứng yêu cầu của Công ty.
giá 15. Theo đúng yêu cầu về quy trình, quy định
dựa
Tuân thủ đúng các quy trình, quy định của Công ty. Khuyến khích các cá nhân
trên có những đề xuất thay đổi quy trình, quy định mang lại hiệu quả cho toàn Công ty.
hành
16. Giám sát và phát triển nhân viên.
vi
Phân bổ tố...
BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH
1. Mục đích:
Đánh giá kết quả làm việc, các kỹ năng, kiến thức và thái độ của cá nhân, từ đó giúp
nhân có thể hiểu, phát huy cũng như bổ sung, nâng cao năng lực của mình; đồng thời giúp
các chính sách tưởng thưởng, đào tạo, bố trí công việc của tổ chức sẽ trở nên chính xác và
hiệu quả hơn.
2. Thông tin người đánh giá:
Họ và tên :.....................................................
Chức vụ :.....................................................
Năm đánh giá:..................................................... Bộ phận:....................................................
Thang điểm tính từ 1 đến 5 tương ứng với các mức độ Yếu, Trung bình,
Khá, Tốt, Xuất sắc.
Hạng
mục
Nội dung đánh giá cụ thể
Điểm
tự
đánh
giá của
NV
Điểm
đánh
giá
của
cấp
trên
Ghi
chú
Đánh
giá
dựa
vào
kết
quả
1. Lập kế hoạch và tuyển dụng 5 5
2. Đào tạo và phát triển nhân viên cấp dưới 5 5
3. Theo dõi, báo cáo kết quả, tình hình đào tạo của nhân viên 4 5
4. Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự 4 4
5. Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người
lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
5 5
6. Theo dõi biến động nhân sự. Định kỳ thống kê, lập báo cáo phân tích tình hình
sử dụng nhân sự
4 4
7. Tham gia phổ biến các quy định, chính sách nhân sự và giải đáp thắc mắc, khiếu
nại liên quan của người lao động.
5 5
8. Tham mưu chiến lược xây dựng bộ máy tổ chức, hoạt động của Công ty 4 4
9. Tham mưu đề xuất để xử lý các vấn đề thuộc lãnh vực Tổ chức-Nhân sự. 5 5
10. Tham mưu về xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ
phúc lợi cho người lao động.
5 5
Bảng đánh giá thành tích công việc trong quản trị nguồn nhân lực - Trang 2
Bảng đánh giá thành tích công việc trong quản trị nguồn nhân lực - Người đăng: ctcphungbaoanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bảng đánh giá thành tích công việc trong quản trị nguồn nhân lực 9 10 349