Ktl-icon-tai-lieu

Bảng điểm

Được đăng lên bởi su16111998
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 467 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT VIỆT YÊN 2

BẢNG ĐIỂM MÔN TIN HỌC ĐỢT 1 HKI LỚ
NĂM HỌC 2014 - 2015
STT

Mã học sinh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

A24719140218
A24719140219
A24719140220
A24719140221
A24719140222
A24719140223
A24719140224
A24719140225
A24719140226
A24719140227
A24719140228
A24719140229
A24719140230
A24719140231
A24719140232
A24719140233
A24719140234
A24719140235
A24719140236
A24719140237
A24719140238
A24719140239
A24719140240
A24719140241
A24719140242
A24719140243
A24719140244
A24719140245
A24719140246
A24719140247
A24719140248
A24719140249
A24719140250
A24719140251
A24719140252
A24719140253
A24719140254
A24719140255

Họ và tên
Lưu Hoàng Anh
Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Ngọc Anh
Giáp Thị Ánh
Nguyễn Văn Đức
Lê Văn Hoàng
Nguyễn Việt Hoàng
Sái Văn Hoàng
Bùi Thị Huệ
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguyễn Thị Hường
Chu Bá Kiên
Nguyễn Thị Lệ
An Thị Liên
Vũ Thị Luyến
Nguyễn Hữu Lưu
Nguyễn Thị Mai
Đào Văn Nam
Nguyễn Hoài Nam
Nguyễn Văn Ngọc
Tô Xuân Phong
Dương Thị Phương
Nguyễn Đình Quang
Nguyễn Đức Quyên
Nguyễn Văn Quyền
Nguyễn Văn Quyết
Nguyễn Văn Suốt
Vũ Đình Sỹ
Diêm Đăng Tài
Trần Văn Thái
Phan Thị Thanh
Nguyễn Trung Thành
Thân Thị Thảo
Huỳnh Thị Thuý
Ngọ Huyền Trang
Đỗ Văn Trung
Lại Phú Tưởng
Giáp Thị Hải Yến

Miệng
M1

15p
P1

1 tiết
V1

8
8
9
8

6.0
7.0
7.0
8.0
9.0

7

8

7.0
8.0
9.0
8.0
9.0

8
8
9
8

8.0
9.0
8.0
9.0
8.0

8

7
7

7
7
8
5
8
8
10
8

8

6.0
8.0
6.0
8.0
6.0
7.0
8.0
6.0
6.0
6.0
6.0
8.0
6.0
6.0
6.0
9.0
10.0
7.0
9.0
8.0
7.0
8.0
9.0

STT

Mã học sinh
39
40

A24719140256
A24719140257

Họ và tên
Lưu Hoàng Yến
Nguyễn Thị Hải Yến

Miệng
M1

15p
P1
8
8

1 tiết
V1
8.0
8.0

ỢT 1 HKI LỚP 10A6
2015
TBM
7.0
7.5
8.0
8.0
9.0
7.0
8.0
8.5
8.0
8.5
8.0
8.5
8.0
9.0
8.0
6.0
8.0
6.5
7.5
6.0
7.0
8.0
6.5
6.5
7.0
6.0
6.5
6.0
7.0
6.0
8.5
10.0
7.5
9.0
8.0
7.0
8.0
8.5

TBM
8.0
8.0

...
TRƯỜNG THPT VIỆT YÊN 2
BẢNG ĐIỂM MÔN TIN HỌC ĐỢT 1 HKI LỚP 10A6
NĂM HỌC 2014 - 2015
STT Mã học sinh Họ và tên
Miệng 15p 1 tiết
M1 P1 V1
1 A24719140218 Lưu Hoàng Anh
8 6.0
2 A24719140219 Nguyễn Thị Lan Anh
8 7.0
3 A24719140220 Nguyễn Thị Ngọc Anh
9 7.0
4 A24719140221 Giáp Thị Ánh
8 8.0
5 A24719140222 Nguyễn Văn Đức
9.0
6 A24719140223 Lê Văn Hoàng
7 7.0
7 A24719140224 Nguyễn Việt Hoàng
8.0
8 A24719140225 Sái Văn Hoàng
8 9.0
9 A24719140226 Bùi Thị Huệ
8.0
10 A24719140227 Nguyễn Thị Thanh Huyền
8 9.0
11 A24719140228 Nguyễn Thị Hường
8.0
12 A24719140229 Chu Bá Kiên
8 9.0
13 A24719140230 Nguyễn Thị Lệ
8 8.0
14 A24719140231 An Thị Liên
9 9.0
15 A24719140232 Vũ Thị Luyến
8 8.0
16 A24719140233 Nguyễn Hữu Lưu
6.0
17 A24719140234 Nguyễn Thị Mai
8.0
18 A24719140235 Đào Văn Nam
7 6.0
19 A24719140236 Nguyễn Hoài Nam
7 8.0
20 A24719140237 Nguyễn Văn Ngọc
6.0
21 A24719140238 Tô Xuân Phong
7.0
22 A24719140239 Dương Thị Phương
8.0
23 A24719140240 Nguyễn Đình Quang
7 6.0
24 A24719140241 Nguyễn Đức Quyên
7 6.0
25 A24719140242 Nguyễn Văn Quyền
8 6.0
26 A24719140243 Nguyễn Văn Quyết
6.0
27 A24719140244 Nguyễn Văn Suốt
5 8.0
28 A24719140245 Vũ Đình Sỹ
6.0
29 A24719140246 Diêm Đăng Tài
8 6.0
30 A24719140247 Trần Văn Thái
6.0
31 A24719140248 Phan Thị Thanh
8 9.0
32 A24719140249 Nguyễn Trung Thành
10 10.0
33 A24719140250 Thân Thị Thảo
8 7.0
34 A24719140251 Huỳnh Thị Thuý
9.0
35 A24719140252 Ngọ Huyền Trang
8.0
36 A24719140253 Đỗ Văn Trung
7.0
37 A24719140254 Lại Phú Tưởng
8.0
38 A24719140255 Giáp Thị Hải Yến
8 9.0
Bảng điểm - Trang 2
Bảng điểm - Người đăng: su16111998
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bảng điểm 9 10 938