Ktl-icon-tai-lieu

bảng điểm

Được đăng lên bởi su16111998
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT VIỆT YÊN 2

BẢNG ĐIỂM MÔN TOÁN ĐỢT 1 HKI LỚP
NĂM HỌC 2014 - 2015
STT

Mã học sinh
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

A24719140045
A24719140046
A24719140047
A24719140048
A24719140049
A24719140050
A24719140051
A24719140052
A24719140053
A24719140054
A24719140055
A24719140056
A24719140057
A24719140058
A24719140059
A24719140060
A24719140061
A24719140062
A24719140063
A24719140064
A24719140065
A24719140066
A24719140067
A24719140068
A24719140069
A24719140070
A24719140071
A24719140072
A24719140073
A24719140074
A24719140075
A24719140076
A24719140077
A24719140078
A24719140079
A24719140080
A24719140081
A24719140082

Họ và tên
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Lương Văn Bên
Nguyễn Thị Bích
Phùng Thị Cải
Giáp Văn Cường
Nguyễn Mạnh Cường
Dương Thị Hà
Nguyễn Thị Hảo
Lâm Thị Hiền
Nguyễn Thị Hoài
Đoàn Thị Hồng
Hoàng Văn Huy
Thân Thị Thu Huyền
Nguyễn Thị Thu Hương
Nguyễn Văn Hưởng
Đỗ Danh Khôi
Dương Văn Kiên
Bùi Thế Lập
Bùi Hồng Lê
Nguyễn Ngọc Lừng
Nguyễn Như Lượng
Nguyễn Thị Mão
Ngô Thị Mẫn
Nguyễn Thị Ngọc
Bùi Thị Nguyệt
Nguyễn Văn Phong
Hoàng Văn Phúc
Nguyễn Thị Phương
Thân Thị Phương
Nguyễn Văn Sơn
Nguyễn Thị Thanh
Thân Văn Thanh
Nguyễn Đức Thành
Lê Hương Thảo
Thân Thị Thuý
Phùng Văn Thuyên
Thân Thi Thư
Nguyễn Thành Sơn Trường

Miệng
M1

15p
P1
8
8

7
7
8
8

1 tiết
V1
8.0
6.0
9.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
7.0
7.0
6.0
8.0

6
8.0
7.0

7
7

7
8
8

6.0
7.0
7.0
6.0
5.0
7.0
7.0
9.0
8.0
6.0
6.0
5.0
7.0
6.0
5.0
8.0
5.0

6
9

6
6

9.0
8.0
6.0
7.0
6.0

STT

Mã học sinh
39
40
41
42
43

A24719140083
A24719140084
A24719140085
A24719140086
A24719140087

Họ và tên
Thân Văn Tuấn
Thân Văn Tuyến
Đặng Thu Uyên
Phùng Thị Xuân
Lại Thị Như Ý

Miệng
M1

15p
P1

1 tiết
V1
6.0
7.0
8.0
7.0
6.0

1 HKI LỚP 10A2
2015
TBM
8.0
6.0
8.5
6.0
6.0
6.0
6.5
6.5
7.5
7.5
6.0
8.0
6.0
8.0
7.0
6.0
7.0
7.0
6.5
5.0
7.0
7.0
9.0
8.0
6.0
6.0
6.0
7.5
7.0
5.0
8.0
5.0
6.0
9.0
8.0
6.0
6.5
6.0

TBM
6.0
7.0
8.0
7.0
6.0

...
TRƯỜNG THPT VIỆT YÊN 2
BẢNG ĐIỂM MÔN TOÁN ĐỢT 1 HKI LỚP 10A2
NĂM HỌC 2014 - 2015
STT Mã học sinh Họ và tên
Miệng 15p 1 tiết
M1 P1 V1
1 A24719140045 Nguyễn Thị Ngọc Ánh
8 8.0
2 A24719140046 Lương Văn Bên
6.0
3 A24719140047 Nguyễn Thị Bích
8 9.0
4 A24719140048 Phùng Thị Cải
6.0
5 A24719140049 Giáp Văn Cường
6.0
6 A24719140050 Nguyễn Mạnh Cường
6.0
7 A24719140051 Dương Thị Hà
7 6.0
8 A24719140052 Nguyễn Thị Hảo
7 6.0
9 A24719140053 Lâm Thị Hiền
8 7.0
10 A24719140054 Nguyễn Thị Hoài
8 7.0
11 A24719140055 Đoàn Thị Hồng
6.0
12 A24719140056 Hoàng Văn Huy
8.0
13 A24719140057 Thân Thị Thu Huyền
6
14 A24719140058 Nguyễn Thị Thu Hương
8.0
15 A24719140059 Nguyễn Văn Hưởng
7.0
16 A24719140060 Đỗ Danh Khôi
6.0
17 A24719140061 Dương Văn Kiên
7.0
18 A24719140062 Bùi Thế Lập
7.0
19 A24719140063 Bùi Hồng Lê
7 6.0
20 A24719140064 Nguyễn Ngọc Lừng
5.0
21 A24719140065 Nguyễn Như Lượng
7 7.0
22 A24719140066 Nguyễn Thị Mão
7.0
23 A24719140067 Ngô Thị Mẫn
9.0
24 A24719140068 Nguyễn Thị Ngọc
8.0
25 A24719140069 Bùi Thị Nguyệt
6.0
26 A24719140070 Nguyễn Văn Phong
6.0
27 A24719140071 Hoàng Văn Phúc
7 5.0
28 A24719140072 Nguyễn Thị Phương
8 7.0
29 A24719140073 Thân Thị Phương
8 6.0
30 A24719140074 Nguyễn Văn Sơn
5.0
31 A24719140075 Nguyễn Thị Thanh
8.0
32 A24719140076 Thân Văn Thanh
5.0
33 A24719140077 Nguyễn Đức Thành
6
34 A24719140078 Lê Hương Thảo
9 9.0
35 A24719140079 Thân Thị Thuý
8.0
36 A24719140080 Phùng Văn Thuyên
6.0
37 A24719140081 Thân Thi Thư
6 7.0
38 A24719140082 Nguyễn Thành Sơn Trường
6 6.0
bảng điểm - Trang 2
bảng điểm - Người đăng: su16111998
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
bảng điểm 9 10 882