Ktl-icon-tai-lieu

Bảng điểm đánh giá môn học

Được đăng lên bởi ahajkb
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 173 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DAI HOC QUOC GIA HA NOI
TRUONG DAI HQC CONG NGHE

lilffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffillil|

,^,

BANG DIEM DANH GIA MON HQC
Ndm hoc 2013-201,4 hoc kir
GiAng

vi6n:

Trong so didm thirnh phdn
-.t
Trong so^. diSm
cuoi kir:

Dodn C6ng Vinh

Ldp m6n hoc: MAT1095 7
M6n hoc:
Giai ffch 2
STT

MA SV

Hg t6n

17

020608 Duorg Qu6c Ai
13020004 Hodng Narn Anh
Nguy6n Hiru Anh
1 3020010
L3020022 Nguy6n Trong Bing
L6 Vdn 86
1 3020025
1 102061 1
Nguy6n Thi Bfch
1 3020043
Luong Chi C6ng
1 3020045
Nguy6n Ddng Ccr
Ddng Quoc Cudng
1 3020050
1 3020065
Vt Thi Dung
1 3020080
D6 Vdn Dirng
13020085 Pham Hoirng Dtng
1 3020067
Biri Duy
1 3020069
Ng6 Ngoc Duy
1 3020076
Nguy6n Trong Duy
Bach Qu:i Duotrg
1 3020710
1 30201 0 1
D6 Thanh Dat

1B

1.30201.02

19

1

20

130201 16

21

13020123

22

1

1

2
a

.)

4
tr

J

6
o

I
10

t1
t2
13

I4
15
16

11

30201 04

3020532

a1

130201.26

24

13020128

.E
ZJ

1.30201.41

26

130201.47

27

1

30201 66

28

1

3020 1 56

29

1.t020646

30

130201 75

31

1

32

302020 1
13020207

.-! .1

1

34
35
36
J]

.)o

39

3020588

t3020248
L3020249
1 3020548
t3020276
13020277
i 3020281

2

:

0.4
0"6

Ngiry sinh

Lop

Didm
TP

Diim
CK

rong
tlidm

6/09/1 99s

QH-20r1-VCQ-H

8.5

7.O

t^o

29tOSl1.99s

1

QH-2O13.VCQ-V

7.0

2.0

4.0

28t1.01L995

QH-2013-ricQ-H

0.0

0.0

0.0

24/O411.99s

QH-2013-r/CQ-M
QH-2013-r/CQ-M

7.0

2.O

4.O

1.0/07 t1s95

8.0

4.5

5.9

t9t09lr992

QH-2011-VCQ-V

8.0

6.5

7.1

8.5

o.J

4.0
6.0

6.0
6.4
8.2

01,t1.1.11.995

QH-2013-I/CQ-M

8.0

0s/01/1 99s
03/03/t 988

QH-2013-VCQ-V

9.0

QH-2013-ricQ-V

7.O

0311o11994

QH-2013-VCQ-V
QH-2013-VCQ.V

8.5
0.0

8.0
0.0

30i08/1 990

QH-2013-r/CQ-V

5.5

5.5

5.5

29t07/199s

r4t0+11995

0.0

QH-2013-r/CQ-M

8.0

7.0

7.4

1.8/0211.994

QH-2013-ricQ-V

70

4.O

5.2

22/08t1,99s

QH-201s-r/CQ-V

7"0

5.5

6.1

03t09lr994
a4t08tt995

QH-201s-r/CQ-M

6.5

2.0

3.8

QH.2O13-I/CQ-M

8.0

6.0

HoAng XuAn Eat

30/04/1 995

QH-201s-r/CQ-M

8.0

6.0

Ng6 Einh Eat
Nguy6n HAi E6ng
Vfl Minh Dric
Trdn HAi Dudng
Nguy6n Vi6t Giang
Trdn 86o Giang
TrAn Quang HAi
Phqm Euc HAu
Trdn Van Hi6p
Nguy6n Elic HiSu
Nguy6n Kh6nh Hda
Nguy6n Minh Hohng
Ng6 Manh Hirng
TrAn Vi6t Hirng
Trdn XuAn Hirng
Nguy6n Vdn Linh
Nguy6n V6n Linh
Nguyen BAo Long
Pham Ngoc Luu Ly
Bti Nhu Manh

04/05/1 995

QH-2013-VCQ-H

6.0

7.5

6.8
6.8
6.9

t2/04t1995
t8to4t1.99s

QH-2013-ricQ-V

6.5

4^0

5.0

QH-2013-r/CQ-M

7.O

6.5

6.7

os10711.995

4.0
7.0

5.2

D6ng XuAn Minh

06/03/1 995

QH-2013-ricQ-V

7.0

2sto6...
DAI HOC
QUOC
GIA
HA NOI
TRUONG
DAI HQC CONG
NGHE
GiAng vi6n:
Dodn C6ng
Vinh
Ldp m6n hoc:
MAT1095
7
M6n hoc: Giai ffch
2
Trong so didm thirnh
phdn
:
0.4
^.
-.t
Trong so diSm cuoi
kir: 0"6
lilffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffillil|
,^,
BANG DIEM
DANH GIA MON HQC
Ndm hoc
2013-201,4
hoc
kir 2
STT MA SV
Hg t6n
Ngiry sinh
Lop
Didm
TP
Diim
CK
rong
tlidm
1 1 1 020608 Duorg
Qu6c
Ai
1
6/09/1
99s
QH-20r1-VCQ-H
8.5
7.O
t^o
2 13020004 Hodng
Narn
Anh
29tOSl1.99s
QH-2O13.VCQ-V
7.0
2.0 4.0
a
.)
1 3020010
Nguy6n
Hiru
Anh
28t1.01L995
QH-2013-ricQ-H
0.0
0.0 0.0
4 L3020022
Nguy6n
Trong
Bing
24/O411.99s
QH-2013-r/CQ-M
7.0
2.O 4.O
tr
J 1
3020025
L6 Vdn
86
1.0/07
t1s95
QH-2013-r/CQ-M
8.0 4.5
5.9
6
1 102061 1 Nguy6n
Thi Bfch
t9t09lr992
QH-2011-VCQ-V
8.0 6.5
7.1
1 3020043 Luong
Chi C6ng
01,t1.1.11.995
QH-2013-I/CQ-M
8.0 8.5
o.J
o
1 3020045 Nguy6n
Ddng Ccr
0s/01/1
99s
QH-2013-VCQ-V
9.0
4.0 6.0
I 1 3020050
Ddng
Quoc
Cudng
03/03/t
988
QH-2013-ricQ-V
7.O 6.0 6.4
10
1
3020065
Vt
Thi Dung
0311o11994
QH-2013-VCQ-V
8.5 8.0
8.2
t1 1 3020080 D6
Vdn Dirng
r4t0+11995
QH-2013-VCQ.V
0.0 0.0 0.0
t2 13020085
Pham
Hoirng Dtng
30i08/1
990
QH-2013-r/CQ-V
5.5 5.5
5.5
13 1
3020067
Biri
Duy
29t07/199s
QH-2013-r/CQ-M
8.0 7.0
7.4
I4
1
3020069
Ng6
Ngoc
Duy
1.8/0211.994
QH-2013-ricQ-V
70 4.O 5.2
15 1
3020076
Nguy6n
Trong Duy
22/08t1,99s
QH-201s-r/CQ-V
7"0 5.5
6.1
16 1 3020710
Bach
Qu:i
Duotrg
03t09lr994
QH-201s-r/CQ-M
6.5 2.0 3.8
17 1 30201 0 1 D6
Thanh
Dat
a4t08tt995
QH.2O13-I/CQ-M
8.0
6.0 6.8
1B 1.30201.02
HoAng
XuAn Eat
30/04/1
995
QH-201s-r/CQ-M
8.0 6.0
6.8
19 1 30201 04 Ng6
Einh
Eat
04/05/1
995
QH-2013-VCQ-H
6.0
7.5
6.9
20 130201 16 Nguy6n
HAi E6ng
t2/04t1995
QH-2013-ricQ-V
6.5 4^0 5.0
21 13020123 Vfl Minh
Dric
t8to4t1.99s
QH-2013-r/CQ-M
7.O 6.5 6.7
22 1 3020532 Trdn
HAi Dudng
os10711.995
QH-2013-ricQ-V
7.0
4.0
5.2
a1
130201.26 Nguy6n
Vi6t Giang
2sto6l199s
QH-2013-r/CQ-M
8.0
7.0 7.4
24 13020128 Trdn
86o Giang
28/0611"992
QH-2013-I/CQ-M
8.0
6.5 7.1.
.E
ZJ 1.30201.41 TrAn
Quang
HAi
10t0511.994
QH-2013-I/CQ-V
6.5
4.O 5.0
26 130201.47 Phqm
Euc HAu
1 3/1 0/1
99 s
QH-2013-r/CQ-V
8.0 6.5 7.1
27
1 30201 66
Trdn
Van Hi6p
0 1/1 0/1
99 5
QH-2013-VCQ-V
7.5
3.5 5.1
28 1 3020
1
56
Nguy6n
Elic HiSu
071o7
t1.995
QH-2013-r/CQ-M
7.5 4.0 5.4
29 1.t020646 Nguy6n
Kh6nh Hda
22t0511.993
QH-2011-VCQ-H
8.0 4.5 5"9
30 130201
75 Nguy6n
Minh
Hohng
t0/02t1.994
QH-2013-r/CQ-V
7.5 7.O 7.2
31
1
302020
1 Ng6
Manh
Hirng
03t0811994
QH-2013-ricQ-V
7.5 9.0 8"4
32 13020207 TrAn
Vi6t
Hirng
0Bl12lLS95
QH-2013-r/CQ-M
7.5 6.0 6.6
.-! .1
1
3020588
Trdn
XuAn Hirng
02tt1.tt99s
QH-2013-I/CQ-V
7.0
6.5 6.7
34
t3020248
Nguy6n
Vdn Linh
22109t199s
QH-2013-VCQ-V
7.5 7.0 7.2
35
L3020249
Nguy6n
V6n Linh
30/10/1995
QH-2013-r/CQ-V
7.5 6.5
6.9
36
1 3020548
Nguyen
BAo
Long
2s/1.u1.995
QH-2013-r/CQ-V
0.0 0.0
0.0
J] t3020276
Pham Ngoc
Luu
Ly 09t0211995
QH-201s-r/CQ-V
8.5 5.5
6.7
.)o
13020277
Bti Nhu
Manh
1 0/10/1
99s
QH-2013-r/CQ-V
6.0
3.5
4.5
39
i 3020281
D6ng
XuAn Minh
06/03/1
995
QH-2013-r/CQ-V
7.0
6.0 6.4
Bảng điểm đánh giá môn học - Trang 2
Bảng điểm đánh giá môn học - Người đăng: ahajkb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng điểm đánh giá môn học 9 10 616