Ktl-icon-tai-lieu

Bảng điểm hội thi thể dục đồng diễn

Được đăng lên bởi yandongthu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHOØNG GDÑT QUAÄN TAÂN PHUÙ COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
TRÖÔØNG THCS LEÂ ANH XUAÂN Ñoäc laäp - Töï do - Haïnh phuùc
LÔÙP
THANG ÑIEÅM
SOÁ LÖÔÏNG HS ÑUÙNG THEO
ÑIEÀU LEÄ
THÖÏC HIEÄN ÑEÀU,
ÑEÏP
ÑOÄI HÌNH SAÙNG
TAÏO
SÖÛ DUÏNG ÑAÏO CUÏ-
TRANG PHUÏC
ÑOÀNG ÑEÀU
THÖÏC HIEÄN
ÑUÙNG THÔØI GIAN
QUY ÑÒNH
BAÛNG
2 ñ 2 ñ 2 ñ 2 ñ 2 ñ
A
Ñaït 2ñ KÑ 1ñ Ñeàu 2ñ Khoâng
Ñeàu 1ñ
ST 2ñ KST 1ñ ÑAÏO CUÏ
(1 ñ)
TRANG
PHUÏC
(1 ñ)
Ñuùng 2ñ Dö hoaëc
thieáu 1ñ
6/1
6/2
6/3
6/4
B
6/5
6/6
6/7
6/8
BAÛNG ÑIEÅM
HOÄI THI THEÅ DUÏC ÑOÀNG DIEÃN
KHOÁI LÔÙP 6
Bảng điểm hội thi thể dục đồng diễn - Trang 2
Bảng điểm hội thi thể dục đồng diễn - Người đăng: yandongthu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng điểm hội thi thể dục đồng diễn 9 10 580