Ktl-icon-tai-lieu

Bảng Điểm SV

Được đăng lên bởi Quang Hiếu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ Tên
Lớp
Trường
Email

Phạm Quang Hiếu
57TH1
Đại Học Xây Dựng
pqhieu.57th1@gmail.com

STT
Mã Môn Tên Môn
Học kỳ 1 Năm học 2012
1
100201 Môi trường và PT bền vững
2
300201 Hình hoạ
3
390111 Đại số tuyến tính
4
390121 Giải tích 1
5
430101 Giáo dục thể chất 1
6
450101 Tin học đại cương
7
480101 Giáo dục quốc phòng 1
8
480102 Giáo dục Quốc phòng 2
9
480103 Giáo dục quốc phòng 3
10
480105 Giáo dục Quốc phòng 4
Học kỳ 2 Năm học 2012
11
10211 Cơ học cơ sở 1
12
250101 Vật lí 1
13
280211 Máy xây dựng
14
300121 Vẽ kỹ thuật
15
380211 Pháp luật Việt Nam ĐC
16
390141 Giải tích 2
17
401703 Toán học tính toán
18
420101 Những N.lý CB của CN Mác-Lênin (Phần 1)
19
430102 Giáo dục thể chất 2
20
440121 Ngoại ngữ 1
Học kỳ 1 Năm học 2013
21
60221 Sức bền vật liệu 1
22
230211 Vật liệu xây dựng
23
250101 Vật lí 1
24
250102 Vật lí 2
25
250103 Thực hành vật lí
26
390121 Giải tích 1
27
400101 Xác suất thống kê
28
401712 Toan roi rac
29
410113 Đường lối CM của Đảng cộng sản VN
30
420102 Những N.lý CB của CN Mác-Lênin (Phần 2)
31
430103 Giáo dục thể chất 3
32
440141 Ngoại ngữ 2
33
451723 Thực hành tin học 1
34
471726 Thuật toán và CTDL
Học kỳ 2 Năm học 2013
35
20205 An toàn lao động
36
30211 Cơ học kết cấu 1
37
60222 Sức bền vật liệu 2
38
150211 Địa chất công trình

TC

% KT

% Thi

2
2
3
3
0
3
0
0
0
0

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

3
3
2
2
2
4
3
2
0
3

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

3
3
3
2
1
3
2
3
3
3
0
3
2
2

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

2
3
2
2

40
40
40
40

60
60
60
60

39
190211 Thủy lực Đại cương
40
270211 Kỹ thuật điện
41
280211 Máy xây dựng
42
300101 Hình hoạ
43
360215 Kinh tế xây dựng 1
44
390121 Giải tích 1
45
390141 Giải tích 2
46
410112 Tư tưởng Hồ Chí Minh
47
452111 Autocad nâng cao
48
452113 Ngôn ngữ Lập trình
Học kỳ 3 Năm học 2013
49
430104 Giáo dục thể chất 4
Học kỳ 1 Năm học 2014
50
30212 Cơ học kết cấu 2
51
40212 Kết cấu bê tông cốt thép
52
40213 Đồ án kết cấu bê tông cốt thép
53
130211 Cơ học đất
54
401712 Toan roi rac
55
430105 Giáo dục thể chất 5
56
440214 Ngoại ngữ chuyên ngành
57
451723 Thực hành tin học 1
58
452112 Lập trình trong CAD
59
471727 Cơ sở dữ liệu 1
60
531753 Kiến trúc máy tính
Điểm trung bình học kỳ hệ 10/100: 7.23
Điểm trung bình học kỳ hệ 4: 2.93
Điểm trung bình tích lũy: 6.45
Điểm trung bình tích lũy (hệ 4): 2.37
Số tín chỉ đạt:22
Số tín chỉ tích lũy:102

3
2
2
2
2
3
4
2
2
3

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

60
60
60
60
60
60
...
Họ Tên Phạm Quang Hiếu
Lớp 57TH1
Trường Đại Học Xây Dựng
Email
STT Mã Môn Tên Môn TC % KT % Thi
Học kỳ 1 Năm học 2012
1 100201 Môi trường và PT bền vững 2 40 60
2 300201 Hình hoạ 2 40 60
3 390111 Đại số tuyến tính 3 40 60
4 390121 Giải tích 1 3 40 60
5 430101 Giáo dục thể chất 1 0 40 60
6 450101 Tin học đại cương 3 40 60
7 480101 Giáo dục quốc phòng 1 0 40 60
8 480102 Giáo dục Quốc phòng 2 0 40 60
9 480103 Giáo dục quốc phòng 3 0 40 60
10 480105 Giáo dục Quốc phòng 4 0 40 60
Học kỳ 2 Năm học 2012
11 10211 Cơ học cơ sở 1 3 40 60
12 250101 Vật lí 1 3 40 60
13 280211 Máy xây dựng 2 40 60
14 300121 Vẽ kỹ thuật 2 40 60
15 380211 Pháp luật Việt Nam ĐC 2 40 60
16 390141 Giải tích 2 4 40 60
17 401703 Toán học tính toán 3 40 60
18 420101 Những N.lý CB của CN Mác-Lênin (Phần 1) 2 40 60
19 430102 Giáo dục thể chất 2 0 40 60
20 440121 Ngoại ngữ 1 3 40 60
Học kỳ 1 Năm học 2013
21 60221 Sức bền vật liệu 1 3 40 60
22 230211 Vật liệu xây dựng 3 40 60
23 250101 Vật lí 1 3 40 60
24 250102 Vật lí 2 2 40 60
25 250103 Thực hành vật 1 40 60
26 390121 Giải tích 1 3 40 60
27 400101 Xác suất thống kê 2 40 60
28 401712 Toan roi rac 3 40 60
29 410113 Đường lối CM của Đảng cộng sản VN 3 40 60
30 420102 Những N.lý CB của CN Mác-Lênin (Phần 2) 3 40 60
31 430103 Giáo dục thể chất 3 0 40 60
32 440141 Ngoại ngữ 2 3 40 60
33 451723 Thực hành tin học 1 2 40 60
34 471726 Thuật toán và CTDL 2 40 60
Học kỳ 2 Năm học 2013
35 20205 An toàn lao động 2 40 60
36 30211 Cơ học kết cấu 1 3 40 60
37 60222 Sức bền vật liệu 2 2 40 60
38 150211 Địa chất công trình 2 40 60
pqhieu.57th1@gmail.com
Bảng Điểm SV - Trang 2
Bảng Điểm SV - Người đăng: Quang Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bảng Điểm SV 9 10 478