Ktl-icon-tai-lieu

bảng dự toán

Được đăng lên bởi Chinh Dat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 108 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG DỰ TOÁN
I. Nội dung công việc:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
II. Dự toán chi tiết:
STT

Diễn giải chi tiết

Thủ trưởng

ĐVT

Số
lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ngày... tháng... năm.....
Người lập

...
BẢNG DỰ TOÁN
I. Nội dung công việc:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
II. Dự toán chi tiết:
STT Diễn giải chi tiết ĐVT
Số
lượng
Đơn giá Thành tiền
Thủ trưởng Ngày... tháng... năm.....
Người lập
bảng dự toán - Người đăng: Chinh Dat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
bảng dự toán 9 10 543