Ktl-icon-tai-lieu

Bảng hỏi khảo sát

Được đăng lên bởi Mjlo Ngố
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khảo sát về nhận thức của sinh
viên về hoạt động bảo vệ môi
trường
Để phục vụ cho việc nghiên cứu, tìm hiểu nhận thức của sinh viên về hoạt động bảo vệ
môi trường, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hoạt động bảo vệ môi trường - BVMT
của sinh viên, xin bạn vui lòng đọc kỹ và trả lời các câu hỏi dưới đây hoặc trình bày ý
kiến của các bạn đối với những vấn đề đặt ra trong câu hỏi. Rất mong nhận được sự
cộng tác tích cực của các bạn. Xin chân thành cảm ơn.
*Bắt buộc

o
o
o
o
o
o

1. Bạn là sinh viên năm mấy *
Năm 1
Năm 2
Năm 3
Năm 4
2. Giới tính của bạn
Nam
Nữ
3. Theo bạn, bảo vệ môi trường là gì ? *

o
o
o
o
o
o
o

4.Theo bạn, hoạt động BVMT có quan trọng không ? *
Quan Trọng
Không quan trọng
Bình thường
5.Bạn nhận xét như thế nào về tình hình môi trường hiện nay *
Tốt
Bình thường, chưa đến mức báo động
Đáng lo ngại, ô nhiễm môi trường mọi nơi
Tình hình rất xấu, ở mức báo động cao

6. Nhận thức về hoạt động BVMT theo bạn sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào *
Bạn chọn theo mức độ phía dưới: 1-Chính..2-Phụ

Chính
Môi trường bên ngoài
Giáo dục của nhà trường
Do thói quen, lối sống cá
nhân
Tác động từ gia đình, bè
bạn
Do sự kiện BVMT Đoàn
trường, Hội Sinh viên phát
động
o
o
o
o

7.Mức độ tham gia hoạt động BVMT của bạn
Thường xuyên ( 3~4 lần/tháng)
Thi thoảng (1~2 lần/quý )
Khi phát động phong trào thì đi
Hầu như không có
8. Hoạt động bảo vệ môi trường nào gần đây nhất bạn vừa tham gia

Bức ảnh " Phía sau Earth Hour"

Phụ

9. Bạn nghĩ thế nào về hình ảnh phản cảm này, các bạn trẻ sau khi hưởng ứng Giờ Trái
Đất đã để lại vô số rác thải tại nơi tập trung *

o

10. Theo bạn, cần làm gì để nâng cao nhận thức về hoạt động BVMT *
Tham gia các buổi tọa đàm, thảo luận về môi trường, tích cực tham gia hoạt động
BVMT

o
o
o

Đọc các sách, báo, tạp chí về chủ đề môi trường
Tự cá nhân rèn luyện thông qua những hành động đơn giản trong sinh hoạt
Ý kiến khác
Ý kiến khác của bạn:

o
o

11. Bạn đánh giá về hoat động BVMT gần đây trong các trường đại học hiện nay
Tốt
Không tốt

o

o
o
o
o

Ý kiến khác:

12. Theo bạn, để làm cho môi trường " Xanh - Sạch - Đẹp" hơn thì ai là người làm tốt
nhất *
Mọi người, toàn xã hội
Cơ quan quản lý môi trường
Công ty vệ sinh môi trường
Chính quyền, Uỷ ban nhân dân

...
Khảo sát về nhận thức của sinh
viên về hoạt động bảo vệ môi
trường
Để phục vụ cho việc nghiên cứu, tìm hiểu nhận thức của sinh viên về hoạt động bảo vệ
môi trường, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hoạt động bảo vệ môi trường - BVMT
của sinh viên, xin bạn vui lòng đọc kỹ và trả lời các câu hỏi dưới đây hoặc trình bày ý
kiến của các bạn đối với những vấn đề đặt ra trong câu hỏi. Rất mong nhận được sự
cộng tác tích cực của các bạn. Xin chân thành cảm ơn.
*Bt buc
1. Bn là sinh viên năm my *
o Năm 1
o Năm 2
o Năm 3
o Năm 4
2. Gii tính ca bn
o Nam
o N
3. Theo bn, bo v môi trường là gì ? *
4.Theo bn, hot đng BVMT có quan trng không ? *
o Quan Trọng
o Không quan trọng
o Bình thường
5.Bn nhn xét như thế nào vnh hình môi trường hin nay *
o Tốt
o Bình thường, chưa đến mức báo động
o Đáng lo ngi, ô nhim môi trưng mi nơi
o Tình hình rt xu, mc báo đng cao
Bảng hỏi khảo sát - Trang 2
Bảng hỏi khảo sát - Người đăng: Mjlo Ngố
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bảng hỏi khảo sát 9 10 334