Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG KÊ CHI TIỀN

Được đăng lên bởi dangxuannha
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 585 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vị: …………

Mẫu số C39-SN
Ban hành theo TT số 121/2002/BTC ngày 31/12/2002 của BTC

BẢNG KÊ CHI TIỀN
Ngày ……tháng ….năm ….200..

Họ và tên người chi:
Bộ phận (phòng ban):
Chi cho công việc:
STT
1

……………….
………………..
……………………………………..

Mục lục ngân sách
2

Nội dung chi
3

Số tiền
4

Số tiền bằng chữ: ………………………………
( kèm theo …………. chứng từ gốc)
Người lập bảng kê

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

(ký, họ tên)

(ký, họ tên)

(ký, họ tên)

1

...
Đơn vị: ………… Mẫu số C39-SN
Ban hành theo TT số 121/2002/BTC ngày 31/12/2002 của BTC
BẢNG KÊ CHI TIỀN
Ngày ……tháng ….năm ….200..
Họ và tên người chi: ……………….
Bộ phận (phòng ban): ………………..
Chi cho công việc: ……………………………………..
STT Mục lục ngân sách Nội dung chi Số tiền
1 2 3 4
Số tiền bằng chữ: ………………………………
( kèm theo …………. chứng từ gốc)
Người lập bảng kê
(ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(ký, họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(ký, họ tên)
1
BẢNG KÊ CHI TIỀN - Người đăng: dangxuannha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BẢNG KÊ CHI TIỀN 9 10 338