Ktl-icon-tai-lieu

Bảng kê công tác phí

Được đăng lên bởi Ky Pham
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG KÊ THANH TOÁN CÔNG TÁC PHÍ

Số

Họ và tên

Đơn vị

Tiền tàu
xe

Tiền lưu
trú

Tiền trọ

Cộng

Ký nhận

A

B

C

1

2

3

4

D

Cộng

x

x

Tổng số tiền (Viết bằng chữ): ……………………………………………
(Kèm theo…..chứng từ gốc: Vé, giấy đi đường, Hóa đơn,….)
                                                                                                               ....... Ngày……tháng …..năm.....
Kế toán trưởng
(Ký,họ tên)

Người duyệt

...
BẢNG KÊ THANH TOÁN CÔNG TÁC PHÍ
Số Họ và tên Đơn vị Tiền tr Cộng Ký nhận
A B C 1 2 3 4 D
Cộng x x
(Kèm theo…..chứng từ gốc: Vé, giấy đi đường, Hóa đơn,….)
Kế toán trưởng Người duyệt
(Ký,họ tên)
Tiền tàu
xe
Tiền lưu
trú
Tổng số %ền (Viết bằng chữ): ……………………………………………
.......Ngày……tháng …..năm.....
Bảng kê công tác phí - Người đăng: Ky Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng kê công tác phí 9 10 976