Ktl-icon-tai-lieu

Bảng kê hồ sơ BHXH (chuyển từ nhiều sổ về sổ gốc)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Soá HS: 306/……………………../SO

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ
Loại hoà sô: Chuyeån quaù trình tham gia BHXH töø nhieàu soå veà soå goác
1.

Tên đơn vị(caù nhaân) :…………………………………………………………. …………… Mã đơn vị:
………………

2.

Điện thoại:……………………………………………..Fax:
………………………………………….............................

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

(2)

(3)

(1)

I

Hoà sô do ñôn vò noäp:

1

Coâng vaên cuûa ñôn vò ñeà nghò chuyeån quaù trình tham gia BHXH (01 baûn)

2

Danh saùch ñieàu chænh hoà sô tham gia BHXH, BHYT (Maãu 03b-TBH, 03 baûn)

3

4

Soå BHXH goác, ñöôïc ghi boå sung quùa trình tham gia BHXH töø caùc soå khaùc (Löu yù :
Neáu coù thôøi gian ñoùng BHXH truøng ôû hai nôi , thì NLÑ löïa choïn ñeå ghi moät nôi vaøo
soå BHXH goác).
Caùc soå BHXH khaùc

II

Hoà sô do caù nhaân NLÑ noäp: AÙp duïng trong tröôøng hôïp NLÑ ñaõ nghæ vieäc

1

Ñôn cuûa NLÑ xin chuyeån quaù trình tham gia BHXH töø nhieàu soå BHXH vaøo soå goác
(Theo maãu, 02 baûn)
Soå BHXH goác, ñöôïc ghi boå sung quùa trình tham gia BHXH töø caùc soå khaùc (Löu yù :
Neáu coù thôøi gian ñoùng BHXH truøng ôû hai nôi , thì NLÑ löïa choïn ñeå ghi moät nôi vaøo
soå BHXH goác).
Caùc soå BHXH khaùc

2

3

Ngaøy traû keát quaû:…………./………../200… …………..

Caùn boä TNHS

TP.Hồ Chí Minh, ngày… .tháng……..năm 200…
Người nộp hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên)

...
BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ
Loại hoà sô: Chuyeån quaù trình tham gia BHXH töø nhieàu soå veà soå goác
1. Tên đơn vị(caù nhaân) :…………………………………………………………. …………… Mã đơn vị:
………………
2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:
………………………………………….............................
STT
Loại giấy tờ, biểu mẫu
Số lượng
(1) (2) (3)
I Hoà sô do ñôn vò noäp:
1 Coâng vaên cuûa ñôn vò ñeà nghò chuyeån quaù trình tham gia BHXH (01 baûn)
2 Danh saùch ñieàu chænh hoà sô tham gia BHXH, BHYT (Maãu 03b-TBH, 03 baûn)
3 Soå BHXH goác, ñöôïc ghi boå sung quùa trình tham gia BHXH töø caùc soå khaùc (Löu yù :
Neáu coù thôøi gian ñoùng BHXH truøng ôû hai nôi , thì NLÑ löïa choïn ñeå ghi moät nôi vaøo
soå BHXH goác).
4 Caùc soå BHXH khaùc
II
Hoà sô do caù nhaân NLÑ noäp: AÙp duïng trong tröôøng hôïp NLÑ ñaõ nghæ vieäc
1 Ñôn cuûa NLÑ xin chuyeån quaù trình tham gia BHXH töø nhieàu soå BHXH vaøo soå goác
(Theo maãu, 02 baûn)
2 Soå BHXH goác, ñöôïc ghi boå sung quùa trình tham gia BHXH töø caùc soå khaùc (Löu yù :
Neáu coù thôøi gian ñoùng BHXH truøng ôû hai nôi , thì NLÑ löïa choïn ñeå ghi moät nôi vaøo
soå BHXH goác).
3 Caùc soå BHXH khaùc
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
Soá HS: 306/……………………../SO
Caùn boä TNHS
TP.Hồ Chí Minh, ngày… .tháng……..năm 200…
Người nộp hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên)
Ngaøy traû keát quaû:…………./………../200… …………..
Bảng kê hồ sơ BHXH (chuyển từ nhiều sổ về sổ gốc) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng kê hồ sơ BHXH (chuyển từ nhiều sổ về sổ gốc) 9 10 784