Ktl-icon-tai-lieu

Bảng kê hồ sơ (Xác nhận sổ BHXH)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Soá HS: 302/……………………../SO

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ
Loại hoà sô: Xaùc nhaän soå BHXH.
1.

Teân ñôn vò (caù nhaân):…………………………………………….……………………………Maõ ñôn vò:
……………

2.

Điện thoại:……………………………………………..Fax:
………………………………………….............................

STT

Loại giấy tờ, biểu mẫu

Số lượng

(2)

(3)

(1)

1

Ñieàu kieän: Ngöôøi lao ñoäng coù teân trong danh saùch baùo giaûm (maãu 3a-TBH);Ñôn vò
ñaõ thöïc hieän ñaày ñuû nghóa vuï ñoùng BHXH, BHYT, BHTN.
Soå BHXH ( 01 quyeån/ngöôøi)

2.

Baûn ghi quaù trình ñoùng BHXH, BHTN (maãu 07/SBH)

3.

Danh saùch ñeà nghò xaùc nhaän soå BHXH (maãu ñính keøm).
Ghi chuù :
-

Đối với sổ BHXH mẫu cũ (loại 24 hoặc 48 trang) chỉ ghi và xác nhận quá trình đến tháng 12/2009.

- Trường hợp sổ BHXH mẫu cũ đã được xác nhận và in Tờ rời từ tháng 01/2010 trở đi thì các lần xác
nhận sổ BHXH tiếp theo không phải nộp sổ BHXH, chỉ nộp hồ sơ theo mục 2 và 3.
- Trường hợp đơn vị bổ sung “Ủy nhiệm chi” hoặc “Giấy chuyển tiền” xác định đã đóng BHXH,
BHTN, nếu tại thời điểm nộp HS còn nợ từ 01 tháng trở lên phải có văn bản cam kết thực hiện thanh toán
nợ kèm theo.
Ngaøy traû keát quaû:…………./………../200… …………..

Caùn boä TNHS

TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200….
Người nộp hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên)

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ…..
Điện thoại:…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Đề nghị xác nhận sổ BHXH

STT

Thời gian tham gia
Họ và tên

Số sổ BHXH

Ghi chú
Từ

Đến

1
2
3
4
5
6
7
8
9
..
Tp. Hồ Chí Minh, ngày……tháng….năm 201…
Thủ trưởng đơn vị

...
BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ
Loại hoà sô: Xaùc nhaän soå BHXH.
1. Teân ñôn vò (caù nhaân):…………………………………………….……………………………Maõ ñôn vò:
……………
2. Điện thoại:……………………………………………..Fax:
………………………………………….............................
STT
Loại giấy tờ, biểu mẫu
Số lượng
(1) (2) (3)
Ñieàu kieän: Ngöôøi lao ñoäng coù teân trong danh saùch baùo giaûm (maãu 3a-TBH);Ñôn vò
ñaõ thöïc hieän ñaày ñuû nghóa vuï ñoùng BHXH, BHYT, BHTN.
1 Soå BHXH ( 01 quyeån/ngöôøi)
2. Baûn ghi quaù trình ñoùng BHXH, BHTN (maãu 07/SBH)
3. Danh saùch ñeà nghò xaùc nhaän soå BHXH (maãu ñính keøm).
Ghi chuù :
- Đối với sổ BHXH mẫu cũ (loại 24 hoặc 48 trang) chỉ ghi và xác nhận quá trình đến tháng 12/2009.
- Trường hợp sổ BHXH mẫu cũ đã được xác nhận và in Tờ rời từ tháng 01/2010 trở đi thì các lần xác
nhận sổ BHXH tiếp theo không phải nộp sổ BHXH, chỉ nộp hồ sơ theo mục 2 và 3.
- Trường hợp đơn vị bổ sung Ủy nhiệm chi” hoặc “Giấy chuyển tiền” xác định đã đóng BHXH,
BHTN, nếu tại thời điểm nộp HS còn nợ từ 01 tháng trở lên phải văn bản cam kết thực hiện thanh toán
nợ kèm theo.
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
Soá HS: 302/……………………../SO
Caùn boä TNHS
TP.Hồ Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200….
Người nộp hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên)
Ngaøy traû keát quaû:…………./………../200… …………..
Bảng kê hồ sơ (Xác nhận sổ BHXH) - Trang 2
Bảng kê hồ sơ (Xác nhận sổ BHXH) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng kê hồ sơ (Xác nhận sổ BHXH) 9 10 902