Ktl-icon-tai-lieu

Bảng kê hồ sơ

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 132 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Soá HS: 701/………………
/
HS
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
BAÛNG KEÂ HOÀ SÔ
Loi hoà sô: Sao y baûn chính
1. Teân ñôn vò (caù nhaân):…………………………………………….………………………………………… …………
2. Đin thoi:……………………………………………..Fax:………………………………………….............................
STT
Loi giy t, biu mu
S lượng
(1) (2) (3)
1 Giaáy ñeà nghò sao y (theo maãu, 01 baûn).
Ngaøy traû keát quaû:…………./………../200… …………..
TP.H Chí Minh, ngày……..tháng……..năm 200….
Người np h sơ
(
k
ý
,
g
hi rõ h tên
)
Caùn boä TNHS
Bảng kê hồ sơ - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng kê hồ sơ 9 10 440