Ktl-icon-tai-lieu

Bảng kế hoạch tài chính cá nhân

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 3338 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Baûng phaân tích taøi chính - 1
A. CHI PHÍ COÁ ÑÒNH
1. CHI PHÍ
B. CHI PHÍ THÖÔØNG NGAØY
2. Tieàn nôï/traû goùp mua xe
Ghi nhôù: Haõy qui chi phí haøng thaùng ra naêm theo coät haøng naêm.
Nhöõng chi phí khoâng thöôøng leä haõy ñieàn vaøo coät haøng naêm.
BAÏN CAÀN THU NHAÄP
BAO NHIEÂU 1 THAÙNG?
BAÏN CAÀN THU NHAÄP
BAO NHIEÂU 1 THAÙNG?
BAÏN CAÀN THU NHAÄP
BAO NHIEÂU 1 THAÙNG?
BAÏN CAÀN THU NHAÄP
BAO NHIEÂU 1 THAÙNG?
1. Tieàn thueâ nhaø / traû goùp mua nhaø
3. Tieàn ñieän, nöôùc, ñieän thoaïi, truyeàn hình caùp
4. Tieàn mua saém vaät duïng gia ñình
5. Tieàn mua baûo hieåm nhaân thoï; phi nhaân thoï
6. Thueá thu nhaäp
7. Caùc khoaûn khaùc
1.Tieàn aên/ tieàn chôï
2.Tieàn mua saém quaàn aùo, giaày deùp
3.Tieàn thuoác men, vieän phí
4.Tieàn hoïc (cho baûn thaân, con, ...)
6.Caùc khoaûn khaùc
5. Tieàn thueâ ngöôøi giuùp vieäc/ngöôøi laøm
MUÏC
HAØNG THAÙNG
HAØNG NAÊM
BAÛNG PHAÂN TÍCH CHI PHÍ
cho naêm taøi chính 200...
SALT Consultants and Training JSC.
Consultants & Training
Bảng kế hoạch tài chính cá nhân - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng kế hoạch tài chính cá nhân 9 10 49