Ktl-icon-tai-lieu

Bảng kê phụ lục

Được đăng lên bởi Ebisu Truong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 261 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG KÊ PHỤ LỤC
SỐ PHỤ
LỤC
01
02
03

LOẠI PHỤ LỤC
BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
MUA VÀO KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN
HÓA ĐƠN MUA VẬT LIỆU ĐƯỜNG
SỐ 0001020
HÓA ĐƠN MUA VẬT LIỆU ĐƯỜNG
SỐ 0001026

04

BẢNG LƯƠNG THÁNG 10/2011

05

HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN THÁNG 10/2011
BẢNG TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ
THÁNG 10/2011
BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT
NHẬP XUẤT TỒN
THÁNG 10/2011
SỔ CÁI, SỔ CHI TIẾT THÁNG 10/2011
SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU
SỔ CÁI CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU
SỔ CÁI CHI PHÍ NHÂN CÔNG
SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ NHÂN CÔNG
TRÍCH BẢO HIỂM XÃ HỘI
TRÍCH BẢO HIỂM Y TẾ
TRÍCH KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN
TRÍCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
SỔ CÁI CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG
SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

06
07
08
08A
08B

08C

GHI
CHÚ

...
BẢNG KÊ PHỤ LỤC
SỐ PHỤ
LỤC
LOẠI PHỤ LỤC
GHI
CHÚ
01
BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
MUA VÀO KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN
02
HÓA ĐƠN MUA VẬT LIỆU ĐƯỜNG
SỐ 0001020
03
HÓA ĐƠN MUA VẬT LIỆU ĐƯỜNG
SỐ 0001026
04 BẢNG LƯƠNG THÁNG 10/2011
05 HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN THÁNG 10/2011
06
BẢNG TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ
THÁNG 10/2011
07
BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT
NHẬP XUẤT TỒN
THÁNG 10/2011
08 SỔ CÁI, SỔ CHI TIẾT THÁNG 10/2011
08A SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU
SỔ CÁI CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU
08B SỔ CÁI CHI PHÍ NHÂN CÔNG
SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ NHÂN CÔNG
TRÍCH BẢO HIỂM XÃ HỘI
TRÍCH BẢO HIỂM Y TẾ
TRÍCH KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN
TRÍCH BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
08C SỔ CÁI CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG
SỔ CHI TIẾT CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG
Bảng kê phụ lục - Người đăng: Ebisu Truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng kê phụ lục 9 10 406