Ktl-icon-tai-lieu

Bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BẢNG KÊ THU MUA HÀNG
KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN
Tháng..............Năm.............
Tên cơ sở kinh doanh:..................................................................................................................................
Mã số:...........................................................................................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................................................
Địa chỉ nơi tổ chức thu mua:.......................................................................................................................
Người tổ chức thu mua:...............................................................................................................................

STT

Ngày

Người bán

tháng

Tên

năm

người

mua

bán

Địa chỉ

Tên

Số

Đơn

Tổng giá

Thuế GTGT

hàng

lượng

giá

trị thanh

được khấu

toán

trừ

Ghi chú

hàng

Tổng cộng
Tổng giá trị hàng hoá mua vào:..........................................................................................................
Số tiền thuế GTGT tính khấu trừ:......................................................................................................
Ngày........Tháng...........Năm...........
Người lập

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

...
BẢNG THU MUA HÀNG
KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN
Tháng..............Năm.............
Tên cơ s kinh doanh:..................................................................................................................................
số:...........................................................................................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................................................
Địa chỉ nơi t chức thu mua:.......................................................................................................................
Người t chức thu mua:...............................................................................................................................
STT Ngày
tháng
năm
mua
hàng
Người bán Tên
hàng
Số
lượng
Đơn
giá
Tổng giá
trị thanh
toán
Thuế GTGT
được khấu
trừ
Ghi chú
Tên
người
bán
Địa chỉ
Tổng cộng
Tổng g trị hàng h mua vào:..........................................................................................................
Số tiền thuế GTGT tính khấu trừ:......................................................................................................
Ngày........Tháng...........Năm...........
Người lập Giám đốc
(Ký, ghi rõ h tên) (Ký, đóng dấu, ghi h tên)
Bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn 9 10 965