Ktl-icon-tai-lieu

Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương tiền công cho cá nhân có ký HĐLĐ

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1980 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mẫu số: 05A/BK-TNCN
(Ban hành kèm theo
Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày
30/9/2008 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG,
TIỀN CÔNG CHO CÁ NHÂN CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN)
[01] Kỳ tính thuế: Năm…………..
[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập::………………………………………...
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

[03] Mã số thuế:
Họ và tên

Mã số thuế

S
T
T

Thu nhập chịu thuế

Trong đó
Tổng
số

Lương

Thưởng

Khác

Tổng
số
người
phụ
thuộc

-

Tổng
số
tháng
giảm
trừ

Thuế đã
khấu trừ

1
2
3
…
...
...
...
…
Tổng cộng

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về
những số liệu đã khai./.
............ , ngày ......tháng ….....năm …....
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

6

Mẫu số: 05B/BK-TNCN
(Ban hành kèm theo
Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày
30/9/2008 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG
CHO LAO ĐỘNG KHÔNG KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN)
[01] Kỳ tính thuế: Năm……….
[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:……………………………………….........
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

[03] Mã số thuế:
STT

Họ và tên

Mã số thuế

Số CMND/
Hộ chiếu

Thu nhập
chịu thuế

-

Thuế đã
khấu trừ

1
2
3
…
...
…
...
Tổng cộng:

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về
những số liệu đã khai./.
............ , ngày ......tháng ….....năm …....
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

7

8

...
BẢNG KÊ THU NHẬP CHỊU THUẾ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
ĐÃ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG,
TIỀN CÔNG CHO CÁ NHÂN CÓ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCN)
[01] Kỳ tính thuế: Năm…………..
[02] Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập::………………………………………...
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng chịu trách nhiệm trước pháp luật về
những số liệu đã khai./.
............ , ngày ......tháng ….....năm …....
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRẢ THU NHẬP
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
[03] Mã số thuế: -
6
Mẫu số: 05A/BK-TNCN
(Ban hành kèm theo
Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày
30/9/2008 của Bộ Tài chính)
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
S
T
T
Họ và tên Mã số thuế Thu nhập chịu thuế Tổng
số
người
phụ
thuộc
Tổng
số
tháng
giảm
trừ
Thuế đã
khấu trừ
Tổng
số
Trong đó
Lương Thưởng Khác
1
2
3
...
...
...
Tổng cộng
Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương tiền công cho cá nhân có ký HĐLĐ - Trang 2
Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương tiền công cho cá nhân có ký HĐLĐ - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương tiền công cho cá nhân có ký HĐLĐ 9 10 333