Ktl-icon-tai-lieu

Bảng kiểm điểm Đảng viên

Được đăng lên bởi Tín Văn Phan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 629 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẢNG BỘ XÃ ĐÔNG YÊN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi bộ trường Tiểu học Đông Yên 1

Đông Yên, ngày 25 tháng 12 năm 2014

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
Năm 2014
Họ và tên: Phan Văn Tín
Sinh năm: 1981
Chức vụ Đảng: Chi ủy viên
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Giáo viên-Khối trưởng khối 4
Đơn vị công tác: trường Tiểu học Đông Yên 1
Chi bộ: trường Tiểu học Đông Yên 1
1. Về ưu điểm
a. Về tư tưởng chính trị
Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và
đường lối đổi mới của Đảng; thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và
nhân dân chấp hành, thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng,
chính sách pháp luật của nhà nước, chấp hành tốt các quy định của địa phương.
Luôn đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng,
luôn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.
Tự giác học tập nhất là trong cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh" bản thân tôi đã tự xây dựng cho mình kế hoạch
và phấn đấu thực hiện, rèn luyện để làm theo tấm gương của Bác, và luôn gương
mẫu để quần chúng noi theo. Bên cạnh đó không ngừng học hỏi kinh nghiệm
giảng dạy để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
b. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
Là một giáo viên, đảng viên tôi luôn tự ý học tập và làm theo tư tưởng,
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong năm qua bản thân đạt được qua việc
học tập cụ thể như sau: tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, học tập tư tưởng
chính trị, đã biết tiết kiệm trong chi tiêu; sống lành mạnh, trung thực, nói đi đôi
với làm; có mối quan hệ tốt với quần chúng và nhân dân,…
Thường xuyên tu dưỡng đạo đức, lối sống, luôn phát huy tính tiền phong,
gương mẫu trong mọi công việc nhất là trong công tác giảng dạy, giáo dục học
sinh. Có mối liên hệ mật thiết và thân thiện với nhân dân.
Có tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và sửa chữa những khuyết điểm
của bản thân khi được đồng nghiệp góp ý. Luôn thực hành tiết kiệm và kiên
quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, lãng phí, lối sống thực
dụng, nói không đi với làm.
Luôn đề cao công tác thực hiện tự phê bình và phê bình trong chi bộ, giữ
gìn được sự đoàn kết trong Chi bộ, không bè phái, tôn trọng và lắng nghe ý kiến
của mọi người.
c. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
1

Trong quá trình công tác tôi luôn thực hiện đúng kế hoạch của chuyên
môn, của nhà trường, thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ được giao. Hoàn
thành tốt mọi công việc mà Ban giám hiệu giao phó.
Là một thành viên trong Ban chấp hành chi ủy bản thân tham gia họp ban
chấp hàn...
ĐẢNG BỘ XÃ ĐÔNG YÊN
Chi bộ trường Tiểu học Đông Yên 1
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Đông Yên, ngày 25 tháng 12 năm 2014
BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
Năm 2014
Họ và tên: Phan Văn Tín Sinh năm: 1981
Chức vụ Đảng: Chi ủy viên
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Giáo viên-Khối trưởng khối 4
Đơn vị công tác: trường Tiểu học Đông Yên 1
Chi bộ: trường Tiểu học Đông Yên 1
1. Về ưu điểm
a. Về tư tưởng chính trị
Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và
đường lối đổi mới của Đảng; thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình
nhân dân chấp hành, thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng,
chính sách pháp luật của nhà nước, chấp hành tốt các quy định của địa phương.
Luôn đấu tranh chống suy thoái về tưởng chính trị, phai nhạt tưởng,
luôn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.
Tự giác học tập nhất trong cuộc vận động "Học tập làm theo tấm
gương đạo đức H Chí Minh" bản thân tôi đã tự xây dựng cho mình kế hoạch
và phấn đấu thực hiện, rèn luyện để làm theo tấm gương của Bác, và luôn gương
mẫu để quần chúng noi theo. Bên cạnh đó không ngừng học hỏi kinh nghiệm
giảng dạy để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
b. Về phẩm chất đạo đức, lối sống
một giáo viên, đảng viên tôi luôn tự ý học tập làm theo ởng,
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong năm qua bản thân đạt được qua việc
học tập cụ thể như sau: tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt, học tập tưởng
chính trị, đã biết tiết kiệm trong chi tiêu; sống lành mạnh, trung thực,i đi đôi
với làm; có mối quan hệ tốt với quần chúng và nhân dân,…
Thường xuyên tu dưỡng đạo đức, lối sống, luôn phát huy tính tiền phong,
gương mẫu trong mọi công việc nhất trong công tác giảng dạy, giáo dục học
sinh. Có mối liên hệ mật thiết và thân thiện với nhân dân.
tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa những khuyết điểm
của bản thân khi được đồng nghiệp góp ý. Luôn thực hành tiết kiệm kiên
quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, lãng phí, lối sống thực
dụng, nói không đi với làm.
Luôn đề cao công tác thực hiện tự phê bình phê bình trong chi bộ, giữ
gìn được sự đoàn kết trong Chi bộ, không bè phái, tôn trọng và lắng nghe ý kiến
của mọi người.
c. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
1
Bảng kiểm điểm Đảng viên - Trang 2
Bảng kiểm điểm Đảng viên - Người đăng: Tín Văn Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bảng kiểm điểm Đảng viên 9 10 96