Ktl-icon-tai-lieu

Bảng kiểm kê quỹ

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 126 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vi:………....
Bộ phận:……….

Mẫu số: 08a - TT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ
(Dùng cho VNĐ)
Số:.........................
Hôm nay, vào .......giờ ........ngày ........tháng .......năm ........
Chúng tôi gồm:
Ông/Bà:.................................................................................. Đại diện kế toán
Ông/Bà:.................................................................................. Đại diện thủ quỹ
Ông/Bà:.................................................................................. Đại diện................
Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết quả như sau:
STT

Diễn giải

Số lượng

Số tiền

A

B

1

2

I

Số dư theo sổ quỹ:

x

.....................

II

Số kiểm kê thực tế

x

.....................

1

Trong đó:

2

- Loại

.....................

.....................

3

- Loại

.....................

.....................

4

- Loại

.....................

.....................

5

- ...

.....................

.....................

III

Chênh lệch (III = I – II)

x

.....................

- Lý do: + Thừa:..................................................................................................................................
+ Thiếu:...............................................................................................................................................
- Kết luận sau khi kiểm kê quỹ:..........................................................................................................
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ
(Ký, họ tên)

...
Đơn vi:………....
Bộ phận:……….
Mẫu số: 08a - TT
(Ban hành theo số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
BẢNG KIỂM QUỸ
(Dùng cho VNĐ)
Số:.........................
Hôm nay, vào .......giờ ........ngày ........tháng .......năm ........
Chúng tôi gồm:
Ông/Bà:..................................................................................Đại diện kế toán
Ông/Bà:..................................................................................Đại diện thủ quỹ
Ông/Bà:..................................................................................Đại diện................
Cùng tiến hành kiểm quỹ tiền mặt kết quả như sau:
STT Diễn giải Số lượng Số tiền
A B 1 2
I Số theo sổ quỹ: x .....................
II Số kiểm thực tế x .....................
1 Trong đó:
2 - Loại ..................... .....................
3 - Loại ..................... .....................
4 - Loại ..................... .....................
5 - ... ..................... .....................
III Chênh lệch (III = I II) x .....................
- do: + Thừa:..................................................................................................................................
+ Thiếu:...............................................................................................................................................
- Kết luận sau khi kiểm quỹ:..........................................................................................................
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Thủ quỹ
(Ký, họ tên)
Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ
(Ký, họ tên)
Bảng kiểm kê quỹ - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng kiểm kê quỹ 9 10 824