Ktl-icon-tai-lieu

Bảng lương

Được đăng lên bởi Bùi Văn Thủy
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1055 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN SENSIKO VIỆT NAM
Lô 24B2.2 Phan Thành Tài, P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, Đà Nẵng
BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG NHÂN VIÊN
THÁNG
3
NĂM
2015

S
T
T

HỌ VÀ TÊN

CHỨC
VỤ

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG

LƯƠNG
CƠ BẢN

NGÀY
CÔNG
THỰC
TẾ LÀM
VIỆC

CP HỖ TRỢ + PC CHỨC VỤ
LƯƠNG
THỰC TẾ

PHỤ CẤP
ĂN TRƯA

PHỤ CẤP
ĐIỆN
THOẠI

PHỤ CẤP
TRÁCH
NHIỆM

CÁC KHOẢN TRỪ VÀO LƯƠNG
TỔNG
LƯƠNG

BHXH
(8%)

BHYT
(1,5%)

22,820,000

1 Nguyễn Quỳnh Như

GĐ

2 Tô Nguyễn Trường Tín
3 Nguyễn Quang Hiền

THỰC
NHẬN

CỘNG
-

29,076,200

5,000,000

26

5,200,000

500,000

1,500,000

7,200,000

-

7,200,000

PGĐ

4,500,000

26

4,680,000

500,000

1,000,000

6,180,000

-

6,180,000

KTT

2,880,000

26

2,995,000

2,995,000

-

2,995,000

4 Vũ Tố Quyên

TLKD

2,880,000

26

2,995,000

320,000

5 Nguyễn Thị Quỳnh Trang

NVKD

2,400,000

26

2,496,000

320,000

6 Võ Thị Thanh Thảo

K.toán

2,400,000

26

2,496,000

320,000

7 Trần Thị Kim Sen

K.toán

2,760,000

26

2,870,000

320,000

8 Võ Đức Trung

NVLX

2,880,000

26

BỘ PHẬN TRỰC TIẾP

5,760,000

1 Văn Bá Khải

NVKT

2 Trương Tấn Dũng

NVKT

TỔNG CỘNG

Người lập

800,000

230,400

43,200

273,600

2,816,000

3,490,000

3,841,400
2,816,000

2,816,000
300,000

2,995,000
52

4,115,000

2,816,000
220,800

41,400

262,200

2,995,000

3,227,800
2,995,000

5,990,000

2,880,000

26

2,995,000

2,880,000

26

2,995,000

620,000

500,000

4,115,000

230,400

43,200

273,600

3,841,400

2,995,000

230,400

43,200

273,600

2,721,400

28,580,000
Đà Nẵng, ngày 31 tháng 10 năm 2014
CÔNG TY CP SENSIKO VIỆT NAM

KÝ NHẬN

-

CÔNG TY CỔ PHẦN SENSIKO VIỆT NAM
Lô 24B2.2 Phan Thành Tài, P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, Đà Nẵng
BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG NHÂN VIÊN
THÁNG
12
NĂM

S
T
T

HỌ VÀ TÊN

CHỨC
VỤ

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG
3 Nguyễn Quang Hiền

LƯƠNG
CƠ BẢN

NGÀY
CÔNG
THỰC
TẾ LÀM
VIỆC

CP HỖ TRỢ + PC CHỨC VỤ
LƯƠNG
THỰC TẾ

PHỤ CẤP
ĂN TRƯA

PHỤ CẤP
ĐIỆN
THOẠI

10,560,000
KTT

2,880,000

27

3,110,000

4 Vũ Tố Quyên

TLKD

2,880,000

27

3,110,000

320,000

5 Nguyễn Thị Quỳnh Trang

NVKD

2,400,000

27

2,592,000

320,000

6 Võ Thị Thanh Thảo

K.toán

2,400,000

27

2,592,000

320,000

1 Văn Bá Khải

NVKT

2,880,000

27

3,110,000

2 Trương Tấn Dũng

NVKT

2,880,000

27

3,110,000

BỘ PHẬN TRỰC TIẾP

TỔNG CỘNG

Người lập

PHỤ CẤP
TRÁCH
NHIỆM

5,760,000

16,320,000

54

800,000

6,220,000
620,000

500,000

ÁN LƯƠNG NHÂN VIÊN
2015
CÁC KHOẢN TRỪ VÀO LƯƠNG
TỔNG
LƯƠNG

BHXH
(8%)

BHYT
(1,5%)

3,110,000
4,230,000

230,400

43,200

THỰC
NHẬN

CỘNG
-

12,890,400

-

3,110,000

273,600

3,956,4...
CÔNG TY CỔ PHẦN SENSIKO VIỆT NAM
Lô 24B2.2 Phan Thành Tài, P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, Đà Nẵng
BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG NHÂN VIÊN
THÁNG 3 NĂM 2015
HỌ VÀ TÊN
CP HỖ TRỢ + PC CHỨC VỤ CÁC KHOẢN TRỪ VÀO LƯƠNG
KÝ NHẬN
CỘNG
BỘ PHẬN VĂN PHÒNG 22,820,000 - 29,076,200 -
1 Nguyễn Quỳnh Như 5,000,000 26 5,200,000 500,000 1,500,000 7,200,000 - 7,200,000
2 Tô Nguyễn Trường Tín PGĐ 4,500,000 26 4,680,000 500,000 1,000,000 6,180,000 - 6,180,000
3 Nguyễn Quang Hiền KTT 2,880,000 26 2,995,000 2,995,000 - 2,995,000
4 Vũ Tố Quyên TLKD 2,880,000 26 2,995,000 320,000 800,000 4,115,000 230,400 43,200 273,600 3,841,400
5 Nguyễn Thị Quỳnh Trang NVKD 2,400,000 26 2,496,000 320,000 2,816,000 2,816,000
6 Võ Thị Thanh Thảo K.toán 2,400,000 26 2,496,000 320,000 2,816,000 2,816,000
7 Trần Thị Kim Sen K.toán 2,760,000 26 2,870,000 320,000 300,000 3,490,000 220,800 41,400 262,200 3,227,800
8 Võ Đức Trung NVLX 2,880,000
26 2,995,000 2,995,000 2,995,000
BỘ PHẬN TRỰC TIẾP 5,760,000 52 5,990,000
1 Văn Bá Khải NVKT 2,880,000 26 2,995,000 620,000 500,000 4,115,000 230,400 43,200 273,600 3,841,400
2 Trương Tấn Dũng NVKT 2,880,000 26 2,995,000 2,995,000 230,400 43,200 273,600 2,721,400
TỔNG CỘNG 28,580,000
Đà Nẵng, ngày 31 tháng 10 năm 2014
Người lập CÔNG TY CP SENSIKO VIỆT NAM
S
T
T
CHỨC
VỤ
LƯƠNG
CƠ BẢN
NGÀY
CÔNG
THỰC
TẾ LÀM
VIỆC
LƯƠNG
THỰC TẾ
TỔNG
LƯƠNG
THỰC
NHẬN
PHỤ CẤP
ĂN TRƯA
PHỤ CẤP
ĐIỆN
THOẠI
PHỤ CẤP
TRÁCH
NHIỆM
BHXH
(8%)
BHYT
(1,5%)
Bảng lương - Trang 2
Bảng lương - Người đăng: Bùi Văn Thủy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bảng lương 9 10 186