Ktl-icon-tai-lieu

Bảng lương

Được đăng lên bởi thanhthuybn25
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 200 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TTYT TP BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TYT XÃ NAM SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh
Nam Sơn, ngày……tháng…..năm 2012

DANH SÁCH LĨNH TIỀN PHỤ CẤP Y TẾ THÔN
Tháng…../2012
STT

Họ và tên

Địa chỉ thôn

Số tiền

1

Hoàng Thị Liên

Đông Dương

249,000

2

Đàm Quang Học

Đa Cấu

249,000

3

Nguyễn Hồng Nghểnh Sơn Đông

249,000

4

Nguyễn Thị Tình

Thái Bảo

249,000

5

Nguyễn Văn Chí

Môn Tự

249,000

6

Nguyễn Thị Quyên

Sơn Nam

249,000

7

Hoàng Thị Sửu

Tự Thôn

249,000

8

Nguyễn Văn Sử

Sơn Trung

249,000

9

Nguyễn Thị Lượng

Triều Thôn

249,000

Cộng

2,241,000

( Tổng số tiền bằng chữ: Hai triệu hai trăm bốn mươi mốt nghìn đồng )
Người lập

Trạm trưởng

Ã HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

p - Tự do - Hạnh phúc

Sơn, ngày……tháng…..năm 2012

Ụ CẤP Y TẾ THÔN
12
Ký nhận

ăm bốn mươi mốt nghìn đồng )

TTYT TP BẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TYT XÃ NAM SƠN

Độc lập - Tự do - Hạnh
Nam Sơn, ngày……tháng…..năm 2014

DANH SÁCH LĨNH TIỀN PHỤ CẤP Y TẾ THÔN
Tháng…../2014
STT

Họ và tên

Địa chỉ thôn

Số tiền

1

Hoàng Thị Liên

Đông Dương

345,000

2

Đàm Quang Học

Đa Cấu

345,000

3

Nguyễn Văn Nghểnh Sơn Đông

345,000

4

Nguyễn Thị Nguyệt

Thái Bảo

345,000

5

Nguyễn Văn Chí

Môn Tự

345,000

6

Nguyễn Văn Nghểnh Sơn Nam

345,000

7

Tran Thị Luân

Tự Thôn

345,000

8

Nguyễn Văn Sử

Sơn Trung

345,000

9

Nguyễn Thị Lượng

Triều Thôn

345,000

Cộng

3,105,000

( Tổng số tiền bằng chữ: Ba triệu một trăm linh năm nghìn đồng )
Người lập

Trạm trưởng

Ã HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

p - Tự do - Hạnh phúc

Sơn, ngày……tháng…..năm 2014

Ụ CẤP Y TẾ THÔN
14
Ký nhận

trăm linh năm nghìn đồng )

...
TTYT TP BẮC NINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TYT XÃ NAM SƠN
Nam Sơn, ngày……tháng…..năm 2012
DANH SÁCH LĨNH TIỀN PHỤ CẤP Y TẾ THÔN
Tháng…../2012
STT Họ và tên Địa chỉ thôn Số tiền
1 Hoàng Thị Liên Đông Dương 249,000
2 Đàm Quang Học Đa Cấu 249,000
3 Nguyễn Hồng Nghểnh Sơn Đông 249,000
4 Nguyễn Thị Tình Thái Bảo 249,000
5 Nguyễn Văn Chí Môn Tự 249,000
6 Nguyễn Thị Quyên Sơn Nam 249,000
7 Hoàng Thị Sửu Tự Thôn 249,000
8 Nguyễn Văn Sử Sơn Trung 249,000
9 Nguyễn Thị Lượng Triều Thôn 249,000
Cộng 2,241,000
( Tổng số tiền bằng chữ: Hai triệu hai trăm bốn mươi mốt nghìn đồng )
Người lập Trạm trưởng
Độc lập - Tự do - Hạnh
Bảng lương - Trang 2
Bảng lương - Người đăng: thanhthuybn25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Bảng lương 9 10 467