Ktl-icon-tai-lieu

Bảng mã màu hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất

Được đăng lên bởi lop-gis-54
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 4997 lần   |   Lượt tải: 3 lần
50

CÔNG BÁO/Số 291 + 292 ngày 20-5-2011

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________

Số: 13/2011/TT-BTNMT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2011

THÔNG TƯ
Quy định về Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch
sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính
phủ về thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ
quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư;
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và
Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung các điểm c, d, g, h và i khoản 5 Điều 2 Nghị định số 25/2008/NĐCP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ
Pháp chế,
QUY ĐỊNH:
Điều 1. Ký hiệu loại đất theo quy định tại Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT
ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc
lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên bản đồ hiện
trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng

CÔNG BÁO/Số 291 + 292 ngày 20-5-2011

51

đất tỷ lệ 1: 1000, 1: 2000, 1: 5000, 1: 10 000, 1: 25 000, 1: 50 000, 1: 100 000,
1: 250 000 và 1: 1000 000 được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông
tư này.
Thông số màu các loại đất thể hiện trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ
quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất dạng số trên phần mềm
Microstation được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 2. Ký hiệu loại đất trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch
sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỷ lệ 1: 1000, 1: 2000, 1: 5000, 1: 10 000,
1: 25 000, 1: 50 000, 1: 100 000, 1: 250 000 và 1: 1000 000 được áp dụng thống
nhất cho việc thành lập; kiểm tra, thẩm định bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ
quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia; vùng địa lý
tự nhiên - kinh tế; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh);
huyện, quận, thị xã, th...
50
CÔNG BÁO/S 291 + 292 ngày 20-5-2011
B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
B TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
_________
S: 13/2011/TT-BTNMT
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
________________________
Hà Ni, ngày 15 tháng 4 năm 2011
THÔNG TƯ
Quy định v Ký hiu bn đồ hin trng s dng đất phc v quy hoch
s dng đất và bn đồ quy hoch s dng đất
Căn c Lut Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn c Ngh định s 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 ca Chính
ph v thi hành Lut Đất đai;
Căn c Ngh định s 69/2009/NĐ
-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 ca Chính ph
quy định b sung v quy hoch s dng đất, giá đất, thu hi đất, bi thường, h tr
và tái định cư;
Căn c Ngh định s 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 ca Chính ph
quy định chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B Tài nguyên và
Môi trường;
Căn c Ngh định s 19/2010/N
Đ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 ca Chính ph
sa đổi, b sung các đim c, d, g, h và i khon 5 Điu 2 Ngh định s 25/2008/NĐ-
CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 ca Chính ph quy định chc năng, nhim v, quyn
hn và cơ cu t chc ca B Tài nguyên và Môi trường;
Theo đề ngh ca Tng cc trưởng Tng cc Qun lý đất đai và V trưởng V
Pháp chế,
QUY ĐỊNH:
Điu 1. Ký hiu loi đất theo quy định ti Thông tư s 19/2009/TT-BTNMT
ngày 02 tháng 11 năm 2009 ca B Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết vic
lp, điu chnh và thm định quy hoch, kế hoch s dng đất trên bn đồ hin
trng s dng đất phc v quy hoch s dng đất và bn đồ quy hoch s dng
Bảng mã màu hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng mã màu hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất - Người đăng: lop-gis-54
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bảng mã màu hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất 9 10 996