Ktl-icon-tai-lieu

Bảng nhận xét của giáo viên

Được đăng lên bởi hangltt250487
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KQKD

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Biên Hòa, ngày ….. tháng …. Năm ….
GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

...
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KQKD
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Biên Hòa, ngày ….. tháng …. Năm ….
GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)
Bảng nhận xét của giáo viên - Người đăng: hangltt250487
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng nhận xét của giáo viên 9 10 784