Ktl-icon-tai-lieu

Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vị :………………

Mẫu số FB01-SN
(Kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày
31/12/2002 của Bộ Tài chính)

BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Quý…… năm ……
STT
1.

Nội dung phân bổ
2.
Chi phí trả trước
- Công cụ, dụng cụ
+
+
- Sửa chữa tài sản cố định
+
+
Chi phí khấu hao tài sản cố định
-

Số tiền phân
bổ trong
năm
3.

Số tiền phân bổ kỳ này
4.

Các đối tượng sử dụng khác
5.

6.

Người ghi sổ
(Ký)

Phụ trách kế toán
(Ký)

Ngày …tháng…… năm 200…
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Họ tên:......................

Họ tên:......................

Họ tên:......................

7.

...
Đơn vị :………………
Mẫu số FB01-SN
(Kèm theo thông số 121/2002/TT-BTC ngày
31/12/2002 của Bộ Tài chính)
BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Quý…… năm ……
STT Nội dung phân bổ S tiền phân
bổ trong
năm
Số tiền phân bổ kỳ này Các đối tượng sử dụng khác
1.
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Chi phí trả trước
- Công cụ, dụng cụ
+
+
- Sửa chữa tài sản cố định
+
+
Chi phí khấu hao tài sản cố định
-
-
Người ghi sổ
(Ký)
Họ tên:......................
Phụ trách kế toán
(Ký)
Họ tên:......................
Ngày …tháng…… năm 200…
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Họ tên:......................
Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước 9 10 227