Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG Tháng 01 năm 2014

Được đăng lên bởi hl-trungccdc
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 794 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Công ty TNHH Dịch vụ Đào tạo Thiên Ưng
Đ/C: Phòng 607B- 173 - Xuân Thủy - Cầu giấy
ĐT: 0984.322.539 | Web: Ketoanthienung.net

BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG
Tháng 01 năm 2014

Các k
Tiền lương
STT

Họ và tên

1

2

1

Vũ thị Thu Hà

2
2
3

3

Tổng thu nhập
Lương cơ bản

 Ngày
công

Lương thực tế

Phụ cấp
ĐT+XX

Ăn ca

Phụ cấp khác

4

5

6

7

8

9

1,180,000

21,180,000

525,000

27

15,000,000

500,000

680,000

1,180,000

16,180,000

525,000

27

15,000,000

300,000

680,000

980,000

15,980,000

525,000

27

9,000,000

200,000

680,000

880,000

9,880,000

525,000

27

8,500,000

200,000

680,000

880,000

9,380,000

525,000

27

8,000,000

200,000

680,000

880,000

8,880,000

525,000

27

10,000,000

200,000

680,000

300,000

1,180,000

11,180,000

525,000

27

10,000,000

200,000

680,000

300,000

1,180,000

11,180,000

525,000

27

10,000,000

200,000

680,000

300,000

1,180,000

11,180,000

525,000

27

10,000,000

200,000

680,000

300,000

1,180,000

11,180,000

525,000

27

10,000,000

200,000

680,000

300,000

1,180,000

11,180,000

525,000

27

10,000,000

200,000

680,000

300,000

1,180,000

11,180,000

525,000

27

10,000,000

200,000

680,000

300,000

1,180,000

11,180,000

525,000

10,000,000

27

10,000,000

200,000

680,000

300,000

1,180,000

11,180,000

525,000

155,500,000

378

155,500,000

3,500,000

9,520,000

2,400,000

15,420,000

170,920,000

7,350,000

Giám đốc

15,000,000

Trần Thị Hương

KTT

Kế toán

15,000,000

KT

Kế toán

9,000,000

KT

Kế toán

8,500,000

HCNS

Hành chính

8,000,000

KTS

Kỹ thuật

10,000,000

KTS

Kỹ thuật

10,000,000

KTS

Kỹ thuật

10,000,000

KTS

Kỹ thuật

10,000,000

KTS

Kỹ thuật

10,000,000

KTS

Kỹ thuật

10,000,000

KTS

Kỹ thuật

10,000,000

KTS

Kỹ thuật

6

Nguyễn Văn Hậu

7

Đinh Văn Tiền

8

Lê Đăng Linh

9

Hoàng Bảo Việt
Nguyễn Quang Khải

11

Đặng Nam Sơn

12

Võ Thanh Hải

13

Nguyễn Thị Hồng
Tổng cộng

Người lập biểu

13

680,000

PGĐ

Bùi Ngọc Tân

12

500,000

Nguyễn Thái Hà

5

Trừ BHXH,
BHYT, BHTN

20,000,000

20,000,000

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Tổng các
khoản tăng
lương
11

27

Giám đốc

4

10

  Chức vụ Phòng ban

GĐ

Lê Thị Ngọc Minh

Phụ cấp

Kế toán

HT lương VP

HT lương kỹ thuật

N6422

81,480,000

C334

81,480,000

N621

89,440,000
89,440,000

HT BHXH NLĐ đóng

Hạch toán BH DN đóng

Hạch toán thuế TNCN

Trả lương nhân viên

N334

7,350,000

C3383

5,600,000

C3384

1,050,000

C3386

700,000

N6422

15,400,000

C3383

12,600,000

C3384

2,100,000

C3386

700,000

N334

1,815,...
     Ư
Đ/C: Phòng 607B- 173 - Xuân Th y - C u gi y
 !"#
$ %&'() % ƯƠ
*+,-+
.  /0 "
 1  ươ /  2
 # 2
)  ươ ơ )   ươ ế 3" /  24*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13
1
Vũ thị Thu Hà
Giám đ c 20,000,000
27 20,000,000 500,000 680,000 1,180,000 21,180,000 525,000
2
Nguyễn Thái Hà
PGĐ Giám đ c 15,000,000
27 15,000,000 500,000 680,000 1,180,000 16,180,000 525,000
2
Trần Thị Hương
KTT K toán ế 15,000,000
27 15,000,000 300,000 680,000 980,000 15,980,000 525,000
3
Lê Thị Ngọc Minh
KT K toán ế 9,000,000
27 9,000,000 200,000 680,000 880,000 9,880,000 525,000
4
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
KT K toán ế 8,500,000
27 8,500,000 200,000 680,000 880,000 9,380,000 525,000
5
Bùi Ngọc Tân
HCNS Hành chính 8,000,000
27 8,000,000 200,000 680,000 880,000 8,880,000 525,000
6
Nguyễn Văn Hậu
KTS Kỹ thu t 10,000,000
27 10,000,000 200,000 680,000 300,000 1,180,000 11,180,000 525,000
7
Đinh Văn Tiền
KTS Kỹ thu t 10,000,000
27 10,000,000 200,000 680,000 300,000 1,180,000 11,180,000 525,000
8
Lê Đăng Linh
KTS Kỹ thu t 10,000,000
27 10,000,000 200,000 680,000 300,000 1,180,000 11,180,000 525,000
9
Hoàng Bảo Việt
KTS Kỹ thu t 10,000,000
27 10,000,000 200,000 680,000 300,000 1,180,000 11,180,000 525,000
10
Nguyễn Quang Khải
KTS Kỹ thu t 10,000,000
27 10,000,000 200,000 680,000 300,000 1,180,000 11,180,000 525,000
11
Đặng Nam Sơn
KTS Kỹ thu t 10,000,000
27 10,000,000 200,000 680,000 300,000 1,180,000 11,180,000 525,000
12
Võ Thanh Hải
KTS Kỹ thu t 10,000,000
27 10,000,000 200,000 680,000 300,000 1,180,000 11,180,000 525,000
13
Nguyễn Thị Hồng
KTS Kỹ thu t 10,000,000
27 10,000,000 200,000 680,000 300,000 1,180,000 11,180,000 525,000
  +55 6 +55 55 55 55 +55 +655 655
 1 2 #ườ ! *ế
77 
*4  -8
8 $95
$:5$
7

/  2
;99
 *
4 ,
1 ươ
BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG Tháng 01 năm 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG Tháng 01 năm 2014 - Người đăng: hl-trungccdc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG Tháng 01 năm 2014 9 10 737