Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 172 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn vị:……………………
Bộ phận:………………….
Mã đơn vị SDNS:.................

Mẫu số C07-HD
(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ
Tháng……
năm……
Số:…………..
Số
TT

Họ và tên

Hệ số
lương

A

B

1

Cộng

x

Hệ số phụ Hệ số phụ Cộng hệ Tiền lương
cấp chức cấp khác
số
tháng
vụ
2
3
4
5

x

x

Làm thêm Làm thêm ngày Làm thêm ngày
ngày làm
thứ bảy , chủ
lễ, ngày tết
việc
nhật
Số Thành Số
Thành
Số
Thành
giờ
tiền
giờ
tiền
giờ
tiền
8
9
10
11
12
13

x

x

Làm thêm
buổi đêm

Mức lương
Ngày
giờ
6

7

x

x

Tổng cộng Số ngày nghỉ
tiền
bù

Số ngày
16

18

19=16-18

C

x
x
x
Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………
(Kèm theo…. Chứng từ gốc: Bảng chấm công làm thêm giờ tháng ……năm……)
Ngày …..tháng…..năm…….
Người đề nghị thanh toán
Kế toán trưởng
Người duyệt
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)

...
Đơn vị:……………………
Mẫu số C07-HD
Bộ phận:………………….
(Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC
Mã đơn vị SDNS:
.................
ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ
Tháng……
năm……
Số:…………..
Số
TT
Họ và tên Hệ số
lương
Hệ số phụ
cấp chức
vụ
Hệ số phụ
cấp khác
Cộng hệ
số
Tiền lương
tháng
Mức lương
Ngày giờ
A B 1 2 3 4 5 6 7
Cộng x x x x x x
Làm thêm
ngày làm
việc
Làm thêm ngày
thứ bảy , chủ
nhật
Làm thêm ngày
lễ, ngày tết
Làm thêm
buổi đêm
Tổng cộng
tiền
Số ngày nghỉ
Số
giờ
Thành
tiền
Số
giờ
Thành
tiền
Số
giờ
Thành
tiền
Số ngày
8 9 10 11 12 13 16 18 19=16-18 C
x x x x
Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………
(Kèm theo…. Chứng từ gốc:
Bảng chấm công
làm thêm giờ tháng ……năm……)
Ngày …..tháng…..năm…….
Người đề nghị thanh toán
Kế toán trưởng
Người duyệt
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên)
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ 9 10 415