Ktl-icon-tai-lieu

Bảng thanh toán tiền lương

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ, Sở: ……….
Đơn vị: …………
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG (2)
Tháng:…….Năm:……….
Cán bộ
Tên

3

Phụ cấp
Đại biểu dân
cử

Tổng
mức
lương

Tổng

Hệ số

Số
tiền

Hệ số

Số
tiền

19

20

21

22

23 =
6+22

Đóng góp
Bảo
hiểm
xã hội

Bảo
hiểm y
tê

Kinh
phí
công
đoàn

24

25

26

Tăng khác

Giảm khác

27

29

Phòng ban:............................
Cộng
Tổng cộng

1

28

30

Thực
nhận

Ký
nhận

31

32

...
1
Bộ, Sở: ……….
Đơn vị: …………
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG (2)
Tháng:…….Năm:……….
Cán bộ Phụ cấp Tổng
mức
lương
Đóng góp Tăng khác Giảm khác Thực
nhận
nhận
Tên Đại biểu dân
cử
Tổng Bảo
hiểm
hội
Bảo
hiểm y
Kinh
phí
công
đoàn
Hệ số Số
tiền
Hệ số Số
tiền
3 19 20 21 22 23 =
6+22
24 25 26 27 28 29 30 31 32
Phòng ban:............................
Cộng
Tổng cộng
Bảng thanh toán tiền lương - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng thanh toán tiền lương 9 10 261