Ktl-icon-tai-lieu

Bảng thanh toán tiền lương

Được đăng lên bởi Leo Libra
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 622 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÁI BẮC
Tổ 7- phường Gia Sàng- TP Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Tháng 01 năm 2014

STT

1

Họ và tên

2

Chức
vụ

3

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Hệ số
lương

4

Lương
theo Hợp
đồng
5

Phụ Cấp

Các khoản trừ vào lương

Tổng
Trách
nhiệm
6

BHXH

Ăn giữa ca Điện thoại Công tác phí
7

8

9

12

19

Trừ khác

Tạm
Ứng

23

24

Thực
lĩnh

26

BẢNG TÍNH LƯƠNG
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Tháng 02 năm 2014

STT

Họ và tên

Chức
vụ

Ngày
Công
thực
tế

Lương
Cơ bản

Các khoản trừ vào lương

Phụ Cấp
Ăn Trưa

Điện Thoại Xăng Xe

Chức vụ

Lương
Bảo hiểm bắt buộc
Gộp
BHXH
Thuế
(8%)

TNCN

Tạm
Ứng

Thực
lĩnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

19

23

24

26

Nguồn

DS NV

QĐ/HĐ

BCC

HĐ

HĐ/QC

HĐ/QC

HĐ/QC

HĐ/QC

= 5 + 11

= 5 *8%

BT Thuế

G T.Ư

= 13 -24

A
01
02
03
04
05
06
07
B
01
02
03
C
01
02

Bộ phận Quản lý
Hoàng Trung Thật
Lã Văn Nam
Nguyễn Đức Việt
Hoàng Văn Hào
Nguyễn Thị Thuy
Đặng Thị Thuy
Trần Tuấn Anh
Bộ phận Bán hàng
Vũ Đức Long
Nguyễn Văn Hiệp
Nguyễn Đức Trung
Lao động thuê ngoài
Lê Văn Bảo
Trương Thị Hưởng
Tổng A + B

GD
P.GD
KTT
KTV
NVVP
TQ
TK
TPBH
NVKD1
NVKD2

163
24
24
23
23
22
24
23
71
24
23
24

KH1
KH2

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

26,900,000 4,610,000
6,000,000
680,000
550,000
5,000,000
680,000
400,000
4,000,000
650,000
300,000
3,000,000
650,000
200,000
2,900,000
650,000
200,000
3,000,000
650,000
200,000
3,000,000
650,000
200,000
9,500,000 1,950,000 1,050,000
3,500,000
650,000
450,000
3,000,000
650,000
300,000
3,000,000
650,000
300,000
0
0

400,000
300,000
250,000
200,000
200,000
200,000
200,000

10,000,000
8,000,000
3,000,000

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

480,000
400,000
320,000
240,000
232,000
240,000
240,000

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

350,000
300,000
300,000

4,000,000

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

280,000
240,000
240,000

0
0
0

0
0
0

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

0

#VALUE!
#VALUE!
0

0
234

0

BẢNG TÍNH LƯƠNG
BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG
Tháng 03 năm 2014

STT

Họ và tên

Chức
vụ

Ngày
Công
thực
tế

Lương
Cơ bản

Các khoản trừ vào lương

Phụ Cấp
Ăn Trưa

Điện Thoại Xăng Xe

Chức vụ

Lương
Bảo hiểm bắt buộc
Gộp
BHXH
Thuế
(8%)

TNCN

Tạm
Ứng

Thực
lĩnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

19

23

24

26

Nguồn

DS NV

QĐ/HĐ

BCC

HĐ

HĐ/QC

HĐ/QC

HĐ/QC

HĐ/QC

= 5 + 11

= 5 *8%

BT Thuế

G T.Ư

= 13 -24

A
01
02
03
04
05
06
07
B
01
02
03

Bộ phận Quản lý
Hoàng Trung Thật
Lã Văn Nam
Nguyễn Đức Việt
Hoàng ...

 !"#$ !"
%&'(
)*+,-)*.
 
/0

1234#567389
   5621
! " # *- # -:  -;
8<=>

$
%
&'
()*
'9
#?3@
AB
C1
8D
+
,
-. ,
/
Bảng thanh toán tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng thanh toán tiền lương - Người đăng: Leo Libra
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Bảng thanh toán tiền lương 9 10 582