Ktl-icon-tai-lieu

Bảng thanh toán tiền sách

Được đăng lên bởi Kunite Kunite
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 465 lần   |   Lượt tải: 0 lần
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

BẢNG THANH TOÁN TIỀN SÁCH
NGÀY BÁN
TÊN SÁCH
SỐ LƯỢNG
ĐƠN GIÁ THUẾ
1/15/1998 TIN HỌC
30
60000
10%
12/10/1998 ANH VĂN
50
20000
10%
1/2/1998 TIN HỌC
45
20000
10%
5/13/1998 ANH VĂN
80
20000
10%
7/4/1998 HÓA HỌC
15
10000
5%
12/15/1998 ĐỊA LÍ
30
15000
5%
5/13/1998 ANH VĂN
10
25000
5%
5/16/1998 NGỮ VĂN
50
15000
10%
10/20/1998 ĐỊA LÍ
42
30000
10%

MÃ HÀNG
VT10TK
AV05TK
VT17GK
AV15TK
HA08GK
DL02GK
AV09GK
NV12GK
DL18TK

BẢNG 1
MÃ SÁCH
VT
DL
HA
AV
NV

TÊN SÁCH
TIN HỌC
ĐỊA LÍ
HÓA HỌC
ANH VĂN
NGỮ VĂN

ĐƠN GIÁ THEO LOẠI
GK
60,000
20,000
30,000
15,000
15,000
10,000
20,000
25,000
12,000
15,000

TK

THỐNG KÊ
TIN HỌC
2970000
ĐỊA LÍ
1858500
HÓA HỌC
157500
ANH VĂN 3122500
NGỮ VĂN
825000

CÂU 7
0

STT

MÃ HÀNG
4 AV15TK
7 AV09GK

NGÀY BÁN

TÊN SÁCH
5/13/1998 ANH VĂN
5/13/1998 ANH VĂN

SỐ LƯỢNG
80
10

THỐNG KÊ

ĐƠN GIÁ THUẾ
20000
10%
25000
5%

3500000
3000000
2500000

9%
33%

2000000

35%

1500000
1000000

2% 21%

500000
0
TIN HỌC

ĐỊA LÍ

HÓA HỌC

ANH VĂN

NGỮ VĂN

THÀNH TIỀN
1980000
1100000
990000
1760000
157500
472500
262500
825000
1386000

THÀNH TIỀN
1760000
262500

3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

TIN HỌC
ĐỊA LÍ
HÓA HỌC
ANH VĂN
NGỮ VĂN

...
BẢNG THANH TOÁN TIỀN SÁCH
STT MÃ HÀNG NGÀY BÁN TÊN SÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THUẾ
1 VT10TK 1/15/1998 TIN HỌC 30 60000 10%
2 AV05TK 12/10/1998 ANH VĂN 50 20000 10%
3 VT17GK 1/2/1998 TIN HỌC 45 20000 10%
4 AV15TK 5/13/1998 ANH VĂN 80 20000 10%
5 HA08GK 7/4/1998 HÓA HỌC 15 10000 5%
6 DL02GK 12/15/1998 ĐỊA LÍ 30 15000 5%
7 AV09GK 5/13/1998 ANH VĂN 10 25000 5%
8 NV12GK 5/16/1998 NGỮ VĂN 50 15000 10%
9 DL18TK 10/20/1998 ĐỊA LÍ 42 30000 10%
BẢNG 1
MÃ SÁCH TÊN SÁCH
ĐƠN GIÁ THEO LOẠI
THỐNG KÊTK GK
VT TIN HỌC 60,000 20,000 TIN HỌC 2970000
DL ĐỊA LÍ 30,000 15,000 ĐỊA LÍ 1858500
HA HÓA HỌC 15,000 10,000
HÓA HỌC
157500
AV ANH VĂN 20,000 25,000 ANH VĂN 3122500
NV NGỮ VĂN 12,000 15,000
NGỮ VĂN
825000
CÂU 7
0
STT MÃ HÀNG NGÀY BÁN TÊN SÁCH SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THUẾ
4 AV15TK 5/13/1998 ANH VĂN 80 20000 10%
7 AV09GK 5/13/1998 ANH VĂN 10 25000 5%
33%
21%
2%
35%
9%
THNG KÊ
TIN HC ĐA HÓA HC ANH VĂN NG VĂN
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
TIN HC
ĐA
HÓA HỌC
ANH VĂN
NG VĂN
Bảng thanh toán tiền sách - Trang 2
Bảng thanh toán tiền sách - Người đăng: Kunite Kunite
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng thanh toán tiền sách 9 10 621