Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN TRẺ EM 5 TUỔI

Được đăng lên bởi Thanh Hồ
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1256 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BẢNG THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN TRẺ EM 5 TUỔI
chủ đề động vật
Họ và tên trẻ: …………………………………………………………………………..
Trường MG Cư Mốt

TT/
chỉ số

Phương pháp và mức độ đánh
giá
Nội dung chỉ số

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
Chuẩn 1: Trẻ có thể kiểm soát và phối hợp vận động các nhóm cơ lớn
Bật xa tối thiểu 40cm
1
Chuẩn 2. Trẻ có thể kiểm soát và phối hợp vận động các nhóm cơ nhỏ
6
Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình ve
Chuẩn 3. Trẻ có thể phối hợp các giác quan và giữ thăng bằng khi vận động
9
Nhảy lò cò được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu
Chuẩn 4. Trẻ thể hiện sức mạnh, sự nhanh nhẹn và dẻo dai của cơ thể
12
Chạy 18m trong khoảng thời gian 5-7 giây
Chuẩn 5. Trẻ có hiểu biết và thực hành vệ sinh cá nhân và dinh dưỡng
Giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng.
18
19
Kể tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày
Chuẩn 6. Trẻ có hiểu biết và thực hành an toàn cá nhân
Biết kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm
25
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM VÀ QUAN HỆ XÃ HỘI
Chuẩn 7. Trẻ thể hiện sự nhận thức về bản thân
29
Nói được khả năng và sở thích riêng của bản thân
Chuẩn 8.Trẻ tin tưởng vào khả năng của mình
33

Ngày sinh: ………………………
Lớp:……………

Chủ động làm một số công việc đơn giản hằng ngày

Chuẩn 9. Trẻ biết cảm nhận và thể hiện cảm xúc
39
Thích chăm sóc con vật quen thuộc
Chuẩn 10. Trẻ có mối quan hệ tích cực với bạn bè và người lớn
Biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động
47
Chuẩn 11. Trẻ thể hiện sự hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh
49
Trao đổi ý kiến của mình với các bạn
Chuẩn 12. Trẻ có các hành vi thích hợp trong ứng xử xã hội
55
Đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết
Chuẩn 13. Trẻ thể hiện sự tôn trọng người khác
59
Chấp nhận sự khác biệt giữa người khác với mình
LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ VÀ GIAO TIẾP
Chuẩn 14. Trẻ nghe hiểu lời nói
Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ. Ca dao, đồng dao
64
Chuẩn 15. Trẻ có thể sử dụng lời nói để giao tiếp
66
Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động, tính chất và từ biểu cảm trong
71
Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định .
Chuẩn 16. Trẻ thực hiện một số quy tắc thông thường trong giao tiếp
Không nói leo, không ngắt lời người khác khi trò chuyện.
75

Phân
Quan Trò
Bài tập
tích sản
sát
chuyện
KT
phẩm

Chuẩn 17. Trẻ thể hiện hứng thú đối với việc đọc
81
Có hành vi giữ gìn bảo vệ sách
Chuẩn 18. Trẻ thể hiện một số hành vi ban đầu của việc đọc
85
Biết kể chuyện theo tranh
Chuẩn 19. Trẻ thể hiện một số hiểu biết ban đầu về việc viết
90
Biết “viết” chữ theo thứ tự từ t...
Họ và tên trẻ: ………………………………………………………………………….. Ngày sinh: ………………………
Trường MG Cư Mốt Lớp:……………
Nội dung chỉ s

 !"#$%&$"'()*!+,-

 
./ !"#$%&$"'()*!+0
 !"#
1/$%&$!*!23"#*45*67*"'()*
$
%&'())*+,-.(/0123'/4
8/9:;<=3>"#? ?3@3+
5 67'8&,9:2'
A/6B"#=#"9!C"#??DE*
8
;<4=>4!?@
$
A/BCDE4=-<E'
F/6B"#=#3 #!C
5,
F/D7'GH'
GHIJKLMNOPQ
R/9=':"S6TC
5$ %=*&ECI/J-&2
U/DV*"# T5*@3W
KK 6JB(BCLH&M'
X/6BT'"#9TYZ
K$
EC=>3B
[/%239\="-6;6]"#*D^,-
:
FF(*!7B
/9=&$!"-6;6]"#_*D^Y*23
$ 1NFJ".!-7
./!#"\&$ *:*Y`Ya)
,, O PCQRSTJ!4F
1/9=b_**D^!
,$
6+SCQ!-L<!."
cdceJcMfg
8/*h,^

%3BU2'LH@6UVU
A/`?i*,^(*3 B$
 WXU0!YZ/?B+Y-&
: A(7*BU'L[33"Q+P@
F/=9)%2jkb*D^* **3 B$
:,
A=(3\(!)'L@
lHcmfnopqrmIALs
@(S()*"'
TT/
chỉ số
Phương pháp và mức độ đánh
giá
Quan
sát
Trò
chuyện
Phân
tích sản
phẩm
Bài tập
KT
BẢNG THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN TRẺ EM 5 TUỔI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢNG THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN TRẺ EM 5 TUỔI - Người đăng: Thanh Hồ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
BẢNG THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN TRẺ EM 5 TUỔI 9 10 340