Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU HÌNH THÀNH PHỔ BIẾN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Được đăng lên bởi Nguyễn Anh Sơn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1351 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN
HỒ SƠ, TÀI LIỆU HÌNH THÀNH PHỔ BIẾN
TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 09 /2011/TT-BNV
ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ)
STT

TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU

THBQ

(1)

(2)

(3)

1. Tài liệu tổng hợp
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Tập văn bản gửi chung đến các cơ quan
- Chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà
nước (hồ sơ nguyên tắc)
- Gửi để biết (đổi tên cơ quan, đổi trụ sở, đổi dấu, thông
báo chữ ký…)
Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ/quy định/hướng dẫn
những vấn đề chung của ngành, cơ quan
Hồ sơ kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng do cơ
quan chủ trì tổ chức
Hồ sơ hội nghị tổng kết, sơ kết công tác của ngành, cơ
quan
- Tổng kết năm
- Sơ kết tháng, quý, 6 tháng
Kế hoạch, báo cáo công tác hàng năm
- Của cơ quan cấp trên
- Của cơ quan và các đơn vị trực thuộc
- Của đơn vị chức năng
Kế hoạch, báo cáo công tác quý, 6 tháng, 9 tháng
- Của cơ quan cấp trên
- Của cơ quan và các đơn vị trực thuộc
- Của đơn vị chức năng
Kế hoạch, báo cáo tháng, tuần
- Của cơ quan cấp trên
- Của cơ quan và các đơn vị trực thuộc
- Của đơn vị chức năng
Kế hoạch, báo cáo công tác đột xuất
Hồ sơ tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng
và pháp luật của Nhà nước

Đến khi văn
bản hết hiệu
lực thi hành
5 năm
Vĩnh viễn
Vĩnh viễn

Vĩnh viễn
5 năm
10 năm
Vĩnh viễn
10 năm
5 năm
20 năm
5 năm
5 năm
10 năm
5 năm
10 năm
Vĩnh viễn

(1)

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

(2)

(3)

Hồ sơ tổ chức thực hiện chế độ/quy định/hướng dẫn
những vấn đề chung của ngành, cơ quan
Hồ sơ ứng dụng ISO của ngành, cơ quan
Tài liệu về công tác thông tin, tuyên truyền của cơ quan
- Văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch, báo cáo năm
- Kế hoạch, báo cáo tháng, quý, công văn trao đổi
Tài liệu về hoạt động của Lãnh đạo (báo cáo, bản thuyết
trình/ giải trình, trả lời chất vấn tại Quốc hội, bài phát
biểu tại các sự kiện lớn…)
Tập thông báo ý kiến, kết luận cuộc họp
Sổ ghi biên bản các cuộc họp giao ban, sổ tay công tác
của lãnh đạo cơ quan, thư ký lãnh đạo
- Bộ, cơ quan ngang bộ và tương đương
- UBND tỉnh và tương đương
- Cơ quan, tổ chức khác

Vĩnh viễn

Tập công văn trao đổi về những vấn đề chung
2. Tài liệu quy hoạch, kế hoạch, thống kê
Kế hoạch, báo cáo công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê
- Dài hạn, hàng năm
- 6 tháng, 9 tháng
- Quý, tháng
2.1. Tài liệu quy hoạch
Tập văn bản về quy hoạch gửi chung đến các cơ quan (hồ
sơ nguyên tắc)

19.
20.

Hồ sơ xây dựng quy hoạch phát triển ngành, cơ quan
Hồ sơ về xây dựng đề án, dự ...
BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN
HỒ SƠ, TÀI LIỆU HÌNH THÀNH PHỔ BIẾN
TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 09 /2011/TT-BNV
ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ)
STT TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU THBQ
(1) (2) (3)
1. Tài liệu tổng hợp
1. Tập n bản gửi chung đến các quan
- Ch trương, đường lối của Đảng và pháp luật của N
ớc (h nguyên tắc)
- Gửi để biết (đổi tên quan, đổi trụ s, đổi dấu, thông
báo chữ ký…)
Đến khi văn
bn hết hiu
lc thi hành
5 năm
2. Hồ xây dựng, ban hành chế độ/quy định/hướng dẫn
những vấn đề chung của ngành, cơ quan
Vĩnh viễn
3. Hồ sơ kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng do cơ
quan chủ trì tổ chức
Vĩnh viễn
4. Hồ hội nghị tổng kết, kết công tác của ngành,
quan
- Tổng kết năm
- Sơ kết tháng, quý, 6 tháng
Vĩnh viễn
5 năm
5. Kế hoạch, báo cáo công tác hàng năm
- Của cơ quan cấp trên
- Của cơ quan và các đơn vị trực thuộc
- Của đơn vị chức năng
10 năm
Vĩnh viễn
10 năm
6. Kế hoạch, báo cáo công tác quý, 6 tháng, 9 tháng
- Của cơ quan cấp trên
- Của cơ quan và các đơn vị trực thuộc
- Của đơn vị chức năng
5 năm
20 năm
5 năm
7. Kế hoạch, báo cáo tháng, tuần
- Của cơ quan cấp trên
- Của cơ quan và các đơn vị trực thuộc
- Của đơn vị chức năng
5 năm
10 năm
5 năm
8. Kế hoạch, báo cáo công tác đột xuất 10 năm
9. Hồ sơ tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng
và pháp luật của Nhà nước
Vĩnh viễn
BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU HÌNH THÀNH PHỔ BIẾN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU HÌNH THÀNH PHỔ BIẾN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC - Người đăng: Nguyễn Anh Sơn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU HÌNH THÀNH PHỔ BIẾN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 9 10 784