Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG TÍNH TIỀN THUÊ XE

Được đăng lên bởi trumduykhanh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 848 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đơn Giá
Thuê

BẢNG TÍNH TIỀN THUÊ XE

Tuần
Ngày

Quy Đổi
Tên Khách

Ngày Thuê

Ngày Trả

Nguyễn

1/20/2004

1/30/2004

Lê

1/1/2004

1/17/2004

Giao

3/20/2004

4/28/2004

Vy

10/5/2004

10/26/2004

Số Ngày Thuê Số Tuần Số Ngày Lẽ

Tổng Cộng
Kết Quả Tham Khảo

86

11

9

Yêu Cầu
Câu 1

Tính Số Ngày Thuê Xe = Ngày Trả - Ngày Thuê.

Câu 2

Hãy quy đổi Số Ngày Thuê thành Số Tuần và Số Ngày Lễ
Ví dụ : Nếu Số Ngày Thuê là 10 ngày thì quy đổi thành 1 tuần và 3 ngày lẻ

Câu 3

Tính giá trị cho cột Phải Trả biết rằng Phải Trả = Số Tuần x Đơn Giá Tuần + Số Ngày x Đơn Gi
và mỗi khách hàng được giảm 5% số tiền Phải Trả.

Câu 4

Tính Tổng Cộng cho các cột Số Ngày Thuê, Số Tuần, Số Ngày Lẻ và Phải Trả

Câu 5

Định dạng và kẻ khung cho bảng tính

650000
100000
Phải Trả

7647500

uần + Số Ngày x Đơn Giá Ngày

KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM 2002
Môn Chính

Môn Phụ

Tên
Học Sinh

Toán

Lý

Hoá

Sinh

Sử

Địa

Anh

9

4

4

7

4

10

Nguyệt

3

5

6

3

2

5

Vũ

6

5

4

6

6

4

Châu

8

8

9

9

8

9

Thành

9

5

5

8

4

8

Vân

9

9

6

9

4

4

Trang

4

7

5

6

6

6

Vinh

10

9

9

10

8

9

Hoàng

7

4

1

2

2

5

Thuỷ

6

2

4

9

9

5

ĐTB

Vị Thứ

Yêu Cầu
Câu 1

Hãy tính ĐTB cho mỗi học sinh biết rằng ĐTB=Tổng Điểm / Tổng Hệ Số, trong đó :
- Các Môn Chính có hệ số là 2
- Các Môn Phụ có hệ số là 1

Câu 2

Hãy xếp Vị Thứ cho mỗi học sinh dựa vào ĐTB

Câu 3

Hãy Xếp Loại cho học sinh dựa vào các yêu cầu sau:
- Giỏi : ĐTB >=9 và không có môn nào điểm nhỏ hơn 8
- Khá : ĐTB >=7 và không có môn nào điểm nhỏ hơn 6
- TB : ĐTB >=5 và không có môn nào điểm nhỏ hơn 4
- Yếu : Các trường hợp còn lại

Xếp Loại

ệ Số, trong đó :

Kết Quả
Tham Khảo
TB
Y
TB
K
TB
TB
TB
G
Y
Y

BẢNG TÍNH TIỀN KHÁCH SẠN
Khách
Hàng

Quốc
Tịch

Ngày
Đến

Ngày
Đi

Số
Ngày Ở

Loại
Phòng

1

Ngọc

VN

12/15/2002

12/30/2002

A

2

Jean

ANH

6/5/2002

7/6/2002

C

3

Rooney

Nhật

4/1/2002

4/30/2002

B

4

Thanh

VN

8/9/2002

10/13/2002

B

5

Madona

Mỹ

2/7/2002

2/15/2002

A

6

Hoa

VN

12/4/2002

12/30/2002

C

7

Jovani

YÏ

6/2/2002

7/4/2002

C

8

Daniela

Hà Lan

9/7/2002

9/19/2002

B

9

Bacbara

Anh

1/31/2002

2/14/2002

A

10

Hải

VN

11/7/2002

12/9/2002

B

Tổng Cộng

Kết Quả Tham Khảo

264

Yêu Cầu
Câu 1

Hãy tính Số Ngày Ở cho mỗi khách du lịch biết rằng Số Ngày Ở = Ngày Đi - Ngày Đến

Câu 2

Tính Đơn Giá cho mỗi Loại Phòng, biết rằng:
- Loại Phòng là A thì Đơn Giá là 50000
- Loại Phòng là B thì Đơn Giá là 30000
- Loại Phòng là C thì Đơn Giá là 20000

Câu 3

Tính Thành Tiền biết rằng Thà...
BẢNG TÍNH TIỀN THUÊ XE
Tuần
Ngày
Quy Đổi
Tên Khách Ngày Thuê Ngày Trả Số Ngày Thuê Số Tuần Số Ngày L
Nguyễn 1/20/2004 1/30/2004
1/1/2004 1/17/2004
Giao 3/20/2004 4/28/2004
Vy 10/5/2004 10/26/2004
Tổng Cộng
Kết Quả Tham Khảo 86 11 9
Yêu Cầu
Câu 1
Câu 2
Ví dụ : Nếu Số Ngày Thuê là 10 ngày thì quy đổi thành 1 tuần và 3 ngày lẻ
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Định dạng và kẻ khung cho bảng tính
Đơn Giá
Thuê
Tính Số Ngày Thuê Xe = Ngày Trả - Ngày Th.
Hãy quy đổi Số Ngày Thuê thành Số TuầnSố Ngày Lễ
Tính giá trị cho cột Phải Trả biết rằng Phải Tr = Số Tuần x Đơn Giá Tuần + Số Ngày x Đơn Giá Ngày
và mỗi khách hàng được giảm 5% số tiền Phải Trả.
Tính Tổng Cộng cho các cột Số Ngày Th, Số Tuần, Số Ngày LẻPhải Trả
BẢNG TÍNH TIỀN THUÊ XE - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẢNG TÍNH TIỀN THUÊ XE - Người đăng: trumduykhanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
BẢNG TÍNH TIỀN THUÊ XE 9 10 18