Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tổng hợp điểm TB, hạnh kiểm, học lực, danh hiệu

Được đăng lên bởi Linh Tinh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG TỔNG HỢP ĐTB, HẠNH KIỂM, HỌC LỰC, DANH HIỆU

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI
THPT NGÔ QUYỀN - BA VÌ
LỚP: 12A14
GVCN: Chu Minh_lc

HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2014-2015

HK

Toán

Vật lý

Hóa

Sinh

Tin

Ngữ
văn

L.Sử

Nghỉ
CP, KP

Hạnh
kiểm

Học
lực

Danh
hiệu

0
0
0
0
0

T
T
T
T
T

K
Tb
Tb
K
K

TT

TT
TT

1
2
3
4
5

CHU BẢO AN
NGÔ HOÀNG ANH
NGUYỄN THỊ ANH
NGUYỄN TUẤN ANH
LÊ THỊ NGỌC ÁNH

HK1
HK1
HK1
HK1
HK1

7.6 8
4.7 40
4.7 40
5.9 22
7.7 6

8.2 9
7.1 38
7.1 38
6.9 40
8.4 3

8.0 6
5.3 42
6.9 20
7.2 15
8.2 3

7.4 12
5.6 40
5.7 37
7.3 19
5.7 37

7.4 2
6.6 25
6.4 34
6.7 19
6.8 12

7.1 2
6.0 32
5.7 37
6.5 18
6.1 28

7.5 3
6.6 19
5.6 41
6.8 15
6.9 12

Địa lý Tiếng GDCD
anh
7.6 8 8.0 4
7.9 21
6.7 32 5.2 42
8.3 9
7.3 16 5.6 40
7.9 21
6.3 43 6.8 20
7.4 33
6.9 30 7.4 11
7.0 41

6
7
8
9
10

NGUYỄN NHƯ BÁO
BÙI PHÚ CƯỜNG
LÊ MẠNH CƯỜNG
PHAN MINH CƯỜNG
ĐÀO HOÀNG DƯƠNG

HK1
HK1
HK1
HK1
HK1

7.0 12
6.6 18
5.2 36
3.1 44
8.2 2

8.4 3
7.9 22
7.8 25
3.5 44
8.1 12

6.5 32
7.6 9
5.8 40
5.0 44
8.8 1

7.1 23
8.0 3
4.6 44
5.3 42
8.6 1

5.8 43
6.7 19
6.7 19
5.9 42
6.8 12

5.7 37
6.8 8
6.6 16
5.0 44
7.1 2

6.3 32
6.6 19
6.1 38
4.0 44
6.9 12

7.0 25
7.3 16
7.3 16
8.0 5
7.6 8

6.3 27
7.2 14
7.0 17
4.9 44
7.5 6

7.3 35
8.1 12
7.1 38
3.9 44
7.9 21

7.5 19
6.9 32
6.8 38
6.0 44
6.6 40

Đ
Đ
Đ
CĐ
Đ

7.4 27
7.3 33
7.3 33
1.1 44
8.3 2

6.9 26
7.3 10
6.5 38
4.6 44
7.7 2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

T
T
T
TB
T

K
K
Tb
Kém
K

11
12
13
14
15

PHÙNG VĂN DƯƠNG
NGUYỄN THU HÀ
NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI
PHÙNG VĂN HÀO
NGÔ THỊ KIM HOA

HK1
HK1
HK1
HK1
HK1

6.7 15
5.8 25
5.7 30
5.8 25
6.9 13

7.6 30
8.0 17
8.4 3
6.9 40
7.9 22

6.9 20
6.8 24
6.7 27
7.1 17
8.0 6

7.0 27
8.0 3
7.4 12
6.6 30
8.0 3

5.5 44
6.5 32
6.3 37
6.9 8
7.5 1

6.9 5
6.6 16
6.1 28
5.4 41
8.1 1

7.3 6
6.1 38
6.3 32
6.3 32
9.0 1

6.4 41
7.3 16
7.4 12
6.4 41
9.0 1

7.5 6
6.9 19
5.8 39
6.1 29
6.7 21

8.7 3
8.7 3
7.0 41
7.1 38
8.8 2

7.5 19
6.9 32
7.9 5
6.9 32
7.3 27

Đ
Đ
Đ
Đ
Đ

7.9 20
6.9 39
8.0 14
7.3 33
8.3 2

7.2 14
7.0 22
6.9 26
6.6 36
8.0 1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

T
T
T
T
T

K
K
Tb
Tb
G

GIOI

16
17
18
19
20

ĐÀO THANH HUYỀN
NGUYỄN THỊ HUYỀN
ĐỖ THÀNH HƯNG
NGUYỄN THANH HƯNG
NGUYỄN CHÍ HƯỚNG

HK1
HK1
HK1
HK1
HK1

5.2 36
7.2 10
5.9 22
7.5 9
6.7 15

8.2 9
7.9 22
8.0 17
8.1 12
7.8 25

7.4 13
6.5 32
6.9 20
7.4 13
7.0 18

7.4 12
6.0 33
7.3 19
7.1 23
5.7 37

6.7 19
6.9 8
6.5 32
7.2 3
6.7 19

6.5 18
5.8 34
6.8 8
6.5 18
6.5 18

7.0 8
7.0 8
8.9 2
6.9 12
7.0 8

7.6 8
6.7 32
9.0 1
6.7 32
7.0 25

5.9 34
7.8 5
7.5 6
8.8 3
7.5 6

8.1 12
7.6 30
7.6 30
8.0 16
7.9 21

7.9 5
7.8 10
6.9 32...
BNG TNG HP ĐTB, HNH KIM, HC LC, DANH HIU
HC K 1 - NĂM HC 2014-2015
THPT NGÔ QUYN - BA VÌ
S GD&ĐT HÀ NI
GVCN: Chu Minh_lc
LP: 12A14
TT H và tên HK Toán Vt lý Hóa Sinh Tin
Ng
văn
L.S Địa lý
GDCD
C Ngh Tdc GDQP ĐTB
Ngh
CP, KP
Hnh
kim
Hc
lc
Danh
hiu
Kết
qu
Tiếng
anh
CHU BO AN HK1 7.6 8 8.2 9 8.0 6 7.4 12 7.4 2 7.1 2 7.5 3 7.6 8
7.9 21
8.0 3 Đ
8.0 14
7.7 2 T K TT1 0
0
8.0 4
NGÔ HOÀNG ANH HK1 4.7 40 7.1 38 5.3 42 5.6 40 6.6 25 6.0 32 6.6 19 6.7 32
8.3 9
6.9 32 Đ
7.4 27
6.4 42 T Tb2 0
0
5.2 42
NGUYN TH ANH HK1 4.7 40 7.1 38 6.9 20 5.7 37 6.4 34 5.7 37 5.6 41 7.3 16
7.9 21
7.4 26 Đ
8.0 14
6.5 38 T Tb3 0
0
5.6 40
NGUYN TUN ANH HK1 5.9 22 6.9 40 7.2 15 7.3 19 6.7 19 6.5 18 6.8 15 6.3 43
7.4 33
7.5 19 Đ
7.4 27
6.9 26 T K TT4 0
0
6.8 20
LÊ TH NGC ÁNH HK1 7.7 6 8.4 3 8.2 3 5.7 37 6.8 12 6.1 28 6.9 12 6.9 30
7.0 41
7.7 13 Đ
7.4 27
7.2 14 T K TT5 0
0
7.4 11
NGUYN NHƯ BÁO HK1 7.0 12 8.4 3 6.5 32 7.1 23 5.8 43 5.7 37 6.3 32 7.0 25
7.3 35
7.5 19 Đ
7.4 27
6.9 26 T K TT6 0
0
6.3 27
BÙI PHÚ CƯỜNG HK1 6.6 18 7.9 22 7.6 9 8.0 3 6.7 19 6.8 8 6.6 19 7.3 16
8.1 12
6.9 32 Đ
7.3 33
7.3 10 T K TT7 0
0
7.2 14
LÊ MNH CƯỜNG HK1 5.2 36 7.8 25 5.8 40 4.6 44 6.7 19 6.6 16 6.1 38 7.3 16
7.1 38
6.8 38 Đ
7.3 33
6.5 38 T Tb8 0
0
7.0 17
PHAN MINH CƯỜNG HK1 3.1 44 3.5 44 5.0 44 5.3 42 5.9 42 5.0 44 4.0 44 8.0 5
3.9 44
6.0 44 CĐ
1.1 44
4.6 44 TB Kém9 0
0
4.9 44
ĐÀO HOÀNG DƯƠNG HK1 8.2 2 8.1 12 8.8 1 8.6 1 6.8 12 7.1 2 6.9 12 7.6 8
7.9 21
6.6 40 Đ
8.3 2
7.7 2 T K TT10 0
0
7.5 6
PHÙNG VĂN DƯƠNG HK1 6.7 15 7.6 30 6.9 20 7.0 27 5.5 44 6.9 5 7.3 6 6.4 41
8.7 3
7.5 19 Đ
7.9 20
7.2 14 T K TT11 0
0
7.5 6
NGUYN THU HÀ HK1 5.8 25 8.0 17 6.8 24 8.0 3 6.5 32 6.6 16 6.1 38 7.3 16
8.7 3
6.9 32 Đ
6.9 39
7.0 22 T K TT12 0
0
6.9 19
NGUYN TH BÍCH HI HK1 5.7 30 8.4 3 6.7 27 7.4 12 6.3 37 6.1 28 6.3 32 7.4 12
7.0 41
7.9 5 Đ
8.0 14
6.9 26 T Tb13 0
0
5.8 39
PHÙNG VĂN HÀO HK1 5.8 25 6.9 40 7.1 17 6.6 30 6.9 8 5.4 41 6.3 32 6.4 41
7.1 38
6.9 32 Đ
7.3 33
6.6 36 T Tb14 0
0
6.1 29
NGÔ TH KIM HOA HK1 6.9 13 7.9 22 8.0 6 8.0 3 7.5 1 8.1 1 9.0 1 9.0 1
8.8 2
7.3 27 Đ
8.3 2
8.0 1 T G GIOI15 0
0
6.7 21
ĐÀO THANH HUYN HK1 5.2 36 8.2 9 7.4 13 7.4 12 6.7 19 6.5 18 7.0 8 7.6 8
8.1 12
7.9 5 Đ
8.0 14
7.2 14 T K TT16 0
0
5.9 34
NGUYN TH HUYN HK1 7.2 10 7.9 22 6.5 32 6.0 33 6.9 8 5.8 34 7.0 8 6.7 32
7.6 30
7.8 10 Đ
8.3 2
7.1 20 T K TT17 0
0
7.8 5
ĐỖ THÀNH HƯNG HK1 5.9 22 8.0 17 6.9 20 7.3 19 6.5 32 6.8 8 8.9 2 9.0 1
7.6 30
6.9 32 Đ
7.3 33
7.4 7 T K TT18 0
0
7.5 6
NGUYN THANH HƯNG HK1 7.5 9 8.1 12 7.4 13 7.1 23 7.2 3 6.5 18 6.9 12 6.7 32
8.0 16
8.0 3 Đ
6.7 41
7.4 7 T K TT19 0
0
8.8 3
NGUYN CHÍ HƯỚNG HK1 6.7 15 7.8 25 7.0 18 5.7 37 6.7 19 6.5 18 7.0 8 7.0 25
7.9 21
7.6 14 Đ
7.6 24
7.1 20 T K TT20 0
0
7.5 6
PHM ĐĂNG KHOA HK1 5.8 25 7.5 32 7.5 10 6.2 32 6.8 12 6.1 28 6.5 24 7.0 25
7.3 35
7.8 10 Đ
6.1 43
6.7 35 T Tb21 0
0
6.1 29
NGUYN ANH LÂM HK1 5.2 36 8.0 17 6.3 34 6.4 31 6.3 37 6.5 18 6.5 24 7.0 25
7.9 21
7.9 5 Đ
7.9 20
6.9 26 T K TT22 0
0
6.6 23
PHÙNG ĐÌNH LÂM HK1 7.9 4 8.5 2 8.4 2 7.7 8 6.6 25 5.8 34 6.5 24 6.7 32
8.1 12
7.6 14 Đ
8.3 2
7.4 7 T K TT23 0
0
6.4 26
NGUYN DUY LINH HK1 7.8 5 7.8 25 7.5 10 7.3 19 6.6 25 5.8 34 6.4 30 6.7 32
8.3 9
7.6 14 Đ
7.4 27
7.2 14 T K TT24 0
0
7.4 11
NGUYN TH KHÁNH LINH HK1 5.3 35 8.4 3 6.1 37 7.8 7 7.1 4 6.8 8 7.3 6 7.3 16
8.9 1
8.8 1 Đ
8.0 14
7.3 10 T K TT25 0
0
5.9 34
NGUYN VĂN LI HK1 5.9 22 8.0 17 7.0 18 7.4 12 6.4 34 6.8 8 6.5 24 8.1 3
7.3 35
7.9 5 Đ
8.1 11
7.2 14 T K TT26 0
0
7.2 14
NGUYN TH LUYN HK1 5.8 25 8.4 3 6.8 24 8.0 3 6.8 12 6.8 8 6.8 15 7.0 25
7.9 21
7.6 14 Đ
8.1 11
7.2 14 T K TT27 0
0
6.2 28
CHÚC TH BÍCH NGC HK1 5.5 33 8.1 12 6.6 29 7.1 23 6.8 12 6.5 18 6.3 32 7.3 16
8.0 16
7.5 19 Đ
8.3 2
7.0 22 T K TT28 0
0
6.5 25
NGUYN TH NGUYT HK1 6.1 20 6.8 42 6.6 29 5.4 41 6.8 12 6.7 14 6.8 15 6.1 44
7.6 30
8.1 2 Đ
8.3 2
6.9 26 T K TT29 0
0
7.5 6
NGUYN ĐẠI PHONG HK1 8.3 1 8.6 1 8.1 5 7.4 12 6.7 19 6.7 14 6.3 32 8.1 3
8.0 16
7.8 10 Đ
7.3 33
7.6 4 T K TT30 0
0
7.4 11
NGÔ MINH QUÝ HK1 5.7 30 8.3 8 6.6 29 7.4 12 6.6 25 6.2 26 6.6 19 7.4 12
8.0 16
7.6 14 Đ
6.7 41
6.9 26 T Tb31 0
0
5.6 40
PHÙNG VĂN QUYT HK1 5.2 36 7.2 37 6.3 34 7.6 9 7.1 4 6.5 18 6.4 30 7.4 12
8.1 12
7.0 29 Đ
7.6 24
6.9 26 T K TT32 0
0
6.1 29
PHÙNG TH NHƯ QUNH HK1 7.7 6 7.8 25 7.2 15 7.2 22 6.6 25 7.0 4 7.5 3 7.6 8
8.7 3
7.0 29 Đ
8.3 2
7.6 4 T K TT33 0
0
8.9 2
PHÙNG TH THANH TÂM HK1 8.2 2 8.1 12 6.9 20 7.6 9 7.1 4 6.9 5 6.6 19 6.9 30
8.0 16
7.0 29 Đ
8.0 14
7.5 6 T K TT34 0
0
9.1 1
PHÙNG TH THANH HK1 7.2 10 7.6 30 8.2 3 8.3 2 7.0 7 6.5 18 7.4 5 7.3 16
7.0 41
6.9 32 Đ
8.6 1
7.3 10 T K TT35 0
0
5.9 34
Bảng tổng hợp điểm TB, hạnh kiểm, học lực, danh hiệu - Trang 2
Bảng tổng hợp điểm TB, hạnh kiểm, học lực, danh hiệu - Người đăng: Linh Tinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng tổng hợp điểm TB, hạnh kiểm, học lực, danh hiệu 9 10 245