Ktl-icon-tai-lieu

bảng tổng hợp đơn hàng

Được đăng lên bởi Dương Nam Hoa
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 70 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG TỔNG HỢP ĐƠN HÀNG
Giá bán % Giá nhập Giá nhập
109,000
0.77
83,930
109,000
0.77
83,930
109,000
0.77
83,930
239,000
0.77
184,030
99,000
0.77
76,230
99,000
1.00
99,000
99,000
1.00
99,000
419,000
0.77
322,630
0.77
0
0.77
0
0.77
0
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
Tổng cộng

1,032,680

Lãi
25,070
25,070
25,070
54,970
22,770
0
0
96,370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
249,320

Giá bán
% Giá nhập
309,000
0.77
479,000
0.77
249,000
0.77
59,000
0.77
69,000
0.77
169,000
0.77
169,000
0.77
129,000
0.77
69,000
0.77
209,000
0.77
89,000
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77

Giá nhập
237,930
368,830
191,730
45,430
53,130
130,130
130,130
99,330
53,130
160,930
68,530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,539,230

Lãi
71,070
110,170
57,270
13,570
15,870
38,870
38,870
29,670
15,870
48,070
20,470
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

239
369
192
46
53
130
130
99
53
161
69

1541

...
BẢNG TỔNG HỢP ĐƠN HÀNG
Giá bán
% Giá nhập
Giá nhập Lãi Giá bán
% Giá nhập
Giá nhập
109,000 0.77 83,930 25,070 309,000 0.77 237,930
109,000 0.77 83,930 25,070 479,000 0.77 368,830
109,000 0.77 83,930 25,070 249,000 0.77 191,730
239,000 0.77 184,030 54,970 59,000 0.77 45,430
99,000 0.77 76,230 22,770 69,000 0.77 53,130
99,000 1.00 99,000 0 169,000 0.77 130,130
99,000 1.00 99,000 0 169,000 0.77 130,130
419,000 0.77 322,630 96,370 129,000 0.77 99,330
0.77 0 0 69,000 0.77 53,130
0.77 0 0 209,000 0.77 160,930
0.77 0 0 89,000 0.77 68,530
0.77 0 0.77 0
0.77 0 0.77 0
0.77 0 0.77 0
0.77 0 0.77 0
0.77 0 0.77 0
0.77 0 0.77 0
0.77 0 0.77 0
0.77 0 0.77 0
0.77 0 0.77 0
0.77 0 0.77 0
0.77 0 0.77 0
0.77 0 0.77 0
Tổng cộng 1,032,680 249,320 1,539,230
bảng tổng hợp đơn hàng - Trang 2
bảng tổng hợp đơn hàng - Người đăng: Dương Nam Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
bảng tổng hợp đơn hàng 9 10 754