Ktl-icon-tai-lieu

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÂN ĐO TRẺ SUY DINH DƯỠNG

Được đăng lên bởi mntrungson
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÂN ĐO
TRẺ SUY DINH DƯỠNG
Ngày cân: 10/9/2014
Stt
1

Nhóm,
Lớp
NTTT

2
3

MGBTT

6

SDDTNC

SDDTTC
81(cm)

11(kg)

86(cm)

Nguyễn Hồng Ngọc
Nguyễn Đức Dũng

MGBVX

SDD

Hồ Trung Hậu
Nguyễn Hà Anh

4

5

Họ và tên trẻ

88(cm)
11(kg)
11,5(kg)

Lý Uyên Linh

85(cm)

Lê Châu Bảo An

84(cm)

Võ Thị Quỳnh Như

12,1(kg)

92(cm)
93(cm)

7

MGNTT

Lê Thị Kim Hoa

11,7(kg)

8

MGNVX

Lê Văn Hoàn

12,3(kg)

9
10
11

86(cm)

Ngô Văn Thiên
MGLTT
MGLVX

Nguyễn Ngọc Hải
Võ Nhật Thành Vỹ

Tổng Hợp:
SDDTNC: 9 Cháu chiếm 4%
SDDTTC: 10 Cháu chiếm 4,3%

101(cm)
15(kg)

103(cm)

...
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÂN ĐO
TRẺ SUY DINH DƯỠNG
Ngày cân: 10/9/2014
Stt Nhóm,
Lớp
Họ và tên trẻ SDD
SDDTNC SDDTTC
1 NTTT Hồ Trung Hậu 81(cm)
2
MGBTT
Nguyễn Hà Anh 11(kg) 86(cm)
3 Nguyễn Hồng Ngọc
11(kg)
88(cm)
4 Nguyễn Đức Dũng 11,5(kg) 86(cm)
Lý Uyên Linh 85(cm)
5 MGBVX Lê Châu Bảo An 84(cm)
6
MGNTT
Võ Thị Quỳnh Như 12,1(kg) 92(cm)
7 Lê Thị Kim Hoa 11,7(kg) 93(cm)
8 MGNVX Lê Văn Hoàn 12,3(kg)
9
MGLTT
Ngô Văn Thiên
10 Nguyễn Ngọc Hải 101(cm)
11 MGLVX Võ Nhật Thành Vỹ 15(kg) 103(cm)
Tổng Hợp:
SDDTNC: 9 Cháu chiếm 4%
SDDTTC: 10 Cháu chiếm 4,3%
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÂN ĐO TRẺ SUY DINH DƯỠNG - Người đăng: mntrungson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÂN ĐO TRẺ SUY DINH DƯỠNG 9 10 815