Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tổng hợp khối lượng hoàn công

Được đăng lên bởi Xuân Thành
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1985 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B¶ng tæng hîp khèi lîng hoµn c«ng
tuyÕn kªnh tíi nèi tiÕp s©n bãng
TT

h¹ng môc

I

PhÇn kªnh

1

ChiÒu dµi tuyÕn kªnh

2

®¬n vÞ

diÔn to¸n

khèi lîng
thùc tÕ

khèi lîng
thiÕt kÕ

chªnh lÖch

m

L

76.30

104.00

-27.700

Sè ®o¹n

®o¹n

N

8

11

-3.00

3

TiÕt diÖn

cm

BxH

30x30

30x30

4

Thµnh tr¸i

m

Bp

0.25

0.25

5

Thµnh ph¶i

m

Bt

0.13

0.13

1

X©y l¸t kªnh
BT ®¸y kªnh ®¸ 1x2 m¸c 150

m3

0,12*(Bt+Bp+B)*L+0,12*0,25*0,12*3*N+0,
05*0,05*L

6.54

9.30

-2.76

2

V¸n khu«n ®¸y kªnh

m2

0,12*L*2+2*0,12*0,12*N+2*0,12*(Bt+Bp+
B)

18.71

31.42

-12.71

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

G¹ch x©y têng m¸c 75
V÷a tr¸t têng dµy 1,5cm m¸c 75
Bao t¶i 2 líp tÈm nhùa 3 líp nhùa
Ni lon t¸i sinh lãt ®¸y
èng nhùa PVC Fi150
BTCT M200 thanh gi»ng
V¸n khu«n thanh gi»ng
Cèt thÐp thanh gi»ng Fi<10
§Êt ®µo
§Êt ®¾p
DiÖn tÝch chiÕm ruéng

m3
m2
m2
m2
m
m3
m2
kg
m3
m3
m2

0,22*H*L+0,11*H*L+0,25*0,12*H*3*N
H*L*4+Bp*L+Bt*L+0,12*H*2*3*N

7.77
122.28
0.00
70.20
2.00
0.21
3.46
26.16
34.23
25.46
12.51

10.38
167.49
3.61
83.20
2.00
0.29
4.75
47.96
42.54
32.94
15.42

-2.61
-45.21
-3.61
-13.00
0.00
-0.08
-1.29
-21.80
-8.31
-7.48
-2.91

(0,12*2+Bp+Bt+B)*L
0,12*0,54*0,1*3*N
0,1*0,54*2*3*N
1,09*3*N

1.620
1.050
36.000

B¶ng tæng hîp khèi lîng hoµn c«ng
tuyÕn kªnh tíi nèi tiÕp s©n bãng
TT

I

h¹ng môc

®¬n vÞ

diÔn to¸n

khèi lîng
thùc tÕ

khèi lîng
thiÕt kÕ

PhÇn kªnh
40.680
1,080.000
1,209.000

71.111

1,944.000

105.556

166.154
767.880

109.037

279.720
6.480

1,735.063

chªnh lÖch

76.30 104.00
8.070
b-m

b-T

h

h
6.53563

0.68

0.8

0.000
6.823

b
0.3

0.3

76.30

104.00

76.30

104.00

76.30

104.00

76.30

104.00

76.30
76.30
76.30
76.30
76.30
76.30
76.30
76.30
76.30
76.30
76.30
76.30

104.00
104.00
104.00
104.00
104.00
104.00
104.00
104.00
104.00
104.00
104.00
104.00

23.051
18.7056
7.7697
122.282

0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68
0.68

0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

0.22
0.25
0.11
0.25

0.11
0.13

7.615
122.880
2.648
61.040
1.467
0.213
3.485
35.186
31.210
24.167
11.313

B¶ng tæng hîp khèi lîng ®µo ®¾p
tuyÕn kªnh tíi nèi tiÕp s©n bãng
Tªn cäc Kho¶ng
DiÖn tÝch
DiÖn tÝch
c¸ch
S/®µo
S/®¾p L/c ®Êt W/®µo
W/®¾p S/c ®Êt
K0
0.63
0.37
0.26
36
19.260
12.960
6.480
1
0.44
0.35
0.10
36
13.680
11.340
5.580
2
0.32
0.28
0.21
4
1.290
1.161
0.452
3
0.28
0.26
0.00
Tæng
76
34.230
25.461 12.512

B¶ng tæng hîp khèi lîng hoµn c«ng
tuyÕn kªnh tíi gi÷a ®ång khu 2
TT

h¹ng môc

I

PhÇn kªnh

1

ChiÒu dµi tuyÕn kªnh

2

®¬n vÞ

diÔn to¸n

khèi l
îng
...
TT h¹ng môc ®¬n vÞ diÔn to¸n chªnh lÖch
I PhÇn kªnh
1 ChiÒu dµi tuyÕn kªnh m L 76.30 104.00 -27.700
2 Sè ®o¹n ®o¹n N 8 11 -3.00
3 TiÕt diÖn cm BxH 30x30 30x30
4 Thµnh tr¸i m Bp 0.25 0.25
5 Thµnh ph¶i m Bt 0.13 0.13
X©y l¸t kªnh
1 BT ®¸y kªnh ®¸ 1x2 m¸c 150 m3 6.54 9.30 -2.76
2 V¸n khu«n ®¸y kªnh m2 18.71 31.42 -12.71
3 m3 7.77 10.38 -2.61
4 m2 H*L*4+Bp*L+Bt*L+0,12*H*2*3*N 122.28 167.49 -45.21
5 Bao t¶i 2 líp tÈm nhùa 3 líp nhùa m2 0.00 3.61 -3.61
6 Ni lon t¸i sinh lãt ®¸y m2 70.20 83.20 -13.00
7 èng nhùa PVC Fi150 m 2.00 2.00 0.00
8 BTCT M200 thanh gi»ng m3 0.21 0.29 -0.08
9 V¸n khu«n thanh gi»ng m2 3.46 4.75 -1.29
10 Cèt thÐp thanh gi»ng Fi<10 kg 1,09*3*N 26.16 47.96 -21.80
11 §Êt ®µo m3 34.23 42.54 -8.31
12 §Êt ®¾p m3 25.46 32.94 -7.48
13 DiÖn tÝch chiÕm ruéng m2 12.51 15.42 -2.91
1.620
1.050
36.000
B¶ng tæng hîp khèi l îng hoµn c«ng
tuyÕn kªnh t íi nèi tiÕp s©n bãng
khèi l îng
thùc tÕ
khèi l îng
thiÕt kÕ
0,12*(Bt+Bp+B)*L+0,12*0,25*0,12*3*N+0,
05*0,05*L
0,12*L*2+2*0,12*0,12*N+2*0,12*(Bt+Bp+
B)
G¹ch x©y t êng m¸c 75 0,22*H*L+0,11*H*L+0,25*0,12*H*3*N
V÷a tr¸t t êng dµy 1,5cm m¸c 75
(0,12*2+Bp+Bt+B)*L
0,12*0,54*0,1*3*N
0,1*0,54*2*3*N
Bảng tổng hợp khối lượng hoàn công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bảng tổng hợp khối lượng hoàn công - Người đăng: Xuân Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Bảng tổng hợp khối lượng hoàn công 9 10 805