Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tổng hợp nhu cầu vay vốn

Được đăng lên bởi Bằng Lăng Tím
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 584 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu : 02B1/FEI

LĐLĐ...................................................
Đơn vị: .................................................

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU VAY
QUỸ TRỢ VỐN CNVCLĐ NGHÈO THỦ ĐÔ PHÁT TRIỂN KINH TẾ GIA ĐÌNH
TT

Họ và tên người vay

Nghề nghiệp

Mức thu nhập
(VNĐ)

Mức đề nghị
vay (VNĐ)

Mục đích sử dụng

Mức vay
được duyệt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PHÊ DUYỆT, THẨM ĐỊNH
CỦA CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

NGƯỜI TỔNG HỢP

...
LĐLĐ...................................................
Đơn vị: .................................................
Mẫu : 02B1/FEI
BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU VAY
QUỸ TRỢ VỐN CNVCLĐ NGHÈO THỦ ĐÔ PHÁT TRIỂN KINH TẾ GIA ĐÌNH
TT Họ và tên người vay Nghề nghiệp Mức thu nhập
(VNĐ)
Mức đề nghị
vay (VNĐ)
Mục đích sử dụng Mức vay
được duyệt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PHÊ DUYỆT, THẨM ĐỊNH
CỦA CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ SỞ
XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NGƯỜI TỔNG HỢP
Bảng tổng hợp nhu cầu vay vốn - Trang 2
Bảng tổng hợp nhu cầu vay vốn - Người đăng: Bằng Lăng Tím
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bảng tổng hợp nhu cầu vay vốn 9 10 68