Ktl-icon-tai-lieu

Bảng Tra Cứu Square

Được đăng lên bởi Long Đặng
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 996 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Baûn tra phaân phoái chuaån hoùa (Standard Normal Distribution)

f(z)
S = P(0 < Z < zo)

S
0
zo
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

0
0.0000
0.0398
0.0793
0.1179
0.1554
0.1915
0.2257
0.2580
0.2881
0.3159

0.01
0.0040
0.0438
0.0832
0.1217
0.1591
0.1950
0.2291
0.2611
0.2910
0.3186

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

0.3413
0.3643
0.3849
0.4032
0.4192
0.4332
0.4452
0.4554
0.4641
0.4713

0.3438
0.3665
0.3869
0.4049
0.4207
0.4345

2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0

0.4772
0.4821
0.4861
0.4893
0.4918
0.4938
0.4953
0.4965
0.4974
0.4981
0.4987

0.02

0.03

0.04

Z

zo
0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

BẢNG TRA PHÂN PHỐI STUDENT
(Cho alpha = 0.05, bậc tự do = 3, Giá trị t alpha là 2.353.
Ý nghĩa: P(t > t alpha) = alpha
Mật độ XS



0
Bậc tự do



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
60
120
1000000

t ,

t

t0.10

t0.05

t0.025

t0.01

t0.005

0.1

0.05

0.025

0.01

0.005

3.078
1.886
1.638
1.533
1.476
1.440
1.415
1.397
1.383
1.372
1.363
1.356
1.350
1.345
1.341
1.337
1.333
1.330
1.328
1.325
1.323
1.321
1.319
1.318
1.316
1.315
1.314
1.313
1.311
1.310
1.303
1.296
1.289
1.282

6.314
2.920
2.353
2.132
2.015
1.943
1.895
1.860
1.833
1.812
1.796
1.782
1.771
1.761
1.753
1.746
1.740

2.110

2.567

2.898

BẢNG TRA PHÂN PHỐI CHI-SQUARE
(Cho alpha=0.1, bậc tự do =6, giá trị Chi-square

alpha

sẽ là 10.64.

Ý nghĩa: P(Chi-quare > Chi-square alpha) = alpha)
Mật độ XS

1–


2,
Bậc tự do



0.995
0.990
0.975
1 3.93E-05 1.57E-04
2
0.0201
3
0.115
4
0.297
5
0.554
6
0.872
7
1.239
8
1.65
9
2.09
10
2.56
11
3.05
12
3.57
13
4.11
14
4.66
15
5.23
16
5.81
17
5.70
18
6.26
19
6.84
20
7.43
21
8.03
22
8.64
23
9.26
24
9.89
25
10.52
26
11.16
27
11.81
28
12.46
29
13.12
30
13.79
40
20.71
50
27.99
60
35.53
70
43.28
80
51.17
90
59.20
100
67.33
Ghi chú: ký hiệu E-05 là 10-5, E-04 là 10-4,…

Chi-Square Alpha
0.950
0.900 0.100

24.77
25.99
27.20
28.41
29.62
30.81
32.01
33.20
34.38
35.56
36.74
37.92
39.09
40.26
51.81
63.17
74.40
85.53
96.58
107.57
118.50

0.050

0.025

0.010

0.005

BẢNG TRA PHÂN PHỐI FISHER
(Cho alpha, bậc tự do v1, bậc tự do v2, tìm F

.)

alpha

Mật độ XS


alpha

0

0.05
Bậc tự do v1
Bậc tự do v2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
60
120

1
161.45
18.513
10.128
7.7086
6.6079
5.9874
5.5914
5.3177
5.1174
4.9646
4.8443
4.7472
4.6672
4.6001
4.5431
4.4940
4.4513
4.4139
4.3807
4.3512
4.3248
4.3009
4.2793
4.2597
4.2417
4.2252
4.2100
4.1960
4.1830
4.1709
4.0847
4.0012...
Baûn tra phaân phoái chuaån hoùa (Standard Normal Distribution)
0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09
0.0 0.0000 0.0040
0.1 0.0398 0.0438
0.2 0.0793 0.0832
0.3 0.1179 0.1217
0.4 0.1554 0.1591
0.5 0.1915 0.1950
0.6 0.2257 0.2291
0.7 0.2580 0.2611
0.8 0.2881 0.2910
0.9 0.3159 0.3186
1.0 0.3413 0.3438
1.1 0.3643 0.3665
1.2 0.3849 0.3869
1.3 0.4032 0.4049
1.4 0.4192 0.4207
1.5 0.4332 0.4345
1.6 0.4452
1.7 0.4554
1.8 0.4641
1.9 0.4713
2.0 0.4772
2.1 0.4821
2.2 0.4861
2.3 0.4893
2.4 0.4918
2.5 0.4938
2.6 0.4953
2.7 0.4965
2.8 0.4974
2.9 0.4981
3.0 0.4987
z
o
Z
f(z)
0
z
o
S
S = P(0 < Z < z
o
)
Bảng Tra Cứu Square - Trang 2
Bảng Tra Cứu Square - Người đăng: Long Đặng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Bảng Tra Cứu Square 9 10 65