Ktl-icon-tai-lieu

Bảng trích khấu hao tài sản cố định

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên cơ sở:
Địa chỉ:
Mã số thuế:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------o0o-----……………, ngày …… tháng …..năm ……

BẢNG ĐĂNG KÝ
PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Kính gửi:................................................................
Căn cứ chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo Quyết định số
206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính, cơ sở kinh doanh chúng tôi đăng
ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp sau :
Phương pháp khấu hao đường thẳng



Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh



Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm



(Đánh dấu X vào ô đăng ký phương pháp trích KH TSCĐ)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

...
Tên sở: CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Độc lập Tự do Hạnh phúc
số thuế: -------o0o------
……………, ngày …… tháng …..năm ……
BẢNG ĐĂNG
PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Kính gửi:................................................................
Căn cứ chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao tài sản cố định theo Quyết định số
206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính, s kinh doanh chúng tôi đăng
phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp sau :
Phương pháp khấu hao đường thẳng
Phương pháp khấu hao theo số giảm dần điều chỉnh
Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm
(Đánh dấu X vào ô đăng phương pháp trích KH TSCĐ)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Bảng trích khấu hao tài sản cố định - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Bảng trích khấu hao tài sản cố định 9 10 452