Ktl-icon-tai-lieu

Bảng tự chấm điểm năm 2014

Được đăng lên bởi trantuankttd
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 548 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHHTX VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QTDND TÂN THẠNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tân Thạnh, ngày 04 tháng 01 năm 2014

BẢNG TỰ CHẤM ĐIỂM NĂM 2013
Kính gửi:

- Ban thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Tháp
- Trưởng khối thi đua 11

STT
I
1

2

3

4

5

Điểm chuẩn

Nội dung thi đua của Ban Thi đua khen
thưởng đã chỉnh sửa, bổ sung

Số điểm đạt được

Kết quả hoạt động kinh doanh
Hoạt động kinh doanh có lãi đạt và vượt kế
hoạch, trong đó:
- Lợi nhuận/tổng doanh thu: từ >=12%
- Lợi nhuận/tổng tài sản có: từ >=2,5%
- Lợi nhuận/vốn điều lệ: từ >=8%

50
10

37
4

4
4
2

2
0
2

Thu nhập bình quân của người lao động
trong Quỹ tín dụng nhân dân tăng so với năm
trước nhưng không vượt kế hoạch Đại hội
thông qua
Tổng dư nợ (TDN) cho vay đạt, vượt kế
hoạch, đảm bảo chất lượng tín dụng, trong
đó:
- TDN cho vay đạt, vượt kế hoạch
- Nợ cần chú ý trên TDN <=2%
- Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ <=1% TDN
Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định,
trong đó:
- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu >=8%
- Khả năng chi trả: bảo đảm các tỷ lệ chi trả;
không vay thanh toán để chi trả
Nguồn vốn hoạt động tăng đạt, vượt kế
hoạch, trong đó:
Tổng nguồn vốn đạt, vượt kế hoạch:
- Vốn điều lệ tăng đúng theo kế hoạch
- Vốn huy động tiền gửi tăng đạt, vượt kế

5

5

15

13

5
5
5
5

3
5
5
5

2,5
2,5

2,5
2,5

10

5

5
5

5
5

hoạch năm
6

Áp dụng sản phẩm mới, tin học vào hoạt
động của Quỹ tín dụng nhân dân

5

5

II
1

Xây dựng tổ chức Quỹ tín dụng nhân dân
Tổ chức quản lý và hoạt động theo đúng các
quy định của Luật HTX, Luật các TCTD
Tổ chức tốt công tác thông tin, giáo dục
thành viên, tuyên truyền phát triển thành viên
Tổ chức tốt công tác kế toán thống kê theo
quy định
Thực hiện tốt chế độ báo cáo; nộp hội phí
thành viên đầy đủ
Tạo việc làm cho người lao động: Thực hiện
tốt các chế độ BHXH và đãi ngộ khác,…
Xây dựng và củng cố các tổ chức Đảng,
Đoàn thể(công đoàn; đoàn thanh niên, chi hội
phụ nữ); đạt tổ chức Đảng trong sạch vững
mạnh, đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ
Chấp hành các chính sách pháp luật; tham
gia các hoạt động xã hội:
Thực hiện chế độ chính sách pháp luật của
nhà nước, không để xảy ra tiêu cực, tham ô,
lãng phí,…, nộp ngân sách đầy đủ
Tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ
thiện, ủng hộ các phong trào khác tại địa
phương
Thực hiện tốt việc bảo đảm an toàn lao động
trong Quỹ tín dụng nhân dân
Thực hiện tốt an toàn, vệ sinh lao động; các
điều kiện, môi trường làm việc an toàn có xã
viên và người lao động
Thực hiện công tác thi đua khen thưởng
Tổ chức phong trào thi đua; có s...
NHHTX VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QTDND TÂN THẠNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tân Thạnh, ngày 04 tháng 01 năm 2014
BẢNG TỰ CHẤM ĐIỂM NĂM 2013
Kính gửi:
- Ban thi đua khen thưởng tỉnh Đồng Tháp
- Trưởng khối thi đua 11
STT Nội dung thi đua của Ban Thi đua khen
thưởng đã chỉnh sửa, bổ sung
Điểm chuẩn Số điểm đạt được
I Kết quả hoạt động kinh doanh 50 37
1
Hoạt động kinh doanh có lãi đạt và vượt kế
hoạch, trong đó:
- Lợi nhuận/tổng doanh thu: từ >=12%
- Lợi nhuận/tổng tài sản có: từ >=2,5%
- Lợi nhuận/vốn điều lệ: từ >=8%
10
4
4
2
4
2
0
2
2 Thu nhập bình quân của người lao động
trong Quỹ tín dụng nhân dân tăng so với năm
trước nhưng không vượt kế hoạch Đại hội
thông qua
5 5
3
Tổng dư nợ (TDN) cho vay đạt, vượt kế
hoạch, đảm bảo chất lượng tín dụng, trong
đó:
- TDN cho vay đạt, vượt kế hoạch
- Nợ cần chú ý trên TDN <=2%
- Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ <=1% TDN
15
5
5
5
13
3
5
5
4
Đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định,
trong đó:
- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu >=8%
- Khả năng chi trả: bảo đảm các tỷ lệ chi trả;
không vay thanh toán để chi trả
5
2,5
2,5
5
2,5
2,5
5
Nguồn vốn hoạt động tăng đạt, vượt kế
hoạch, trong đó:
Tổng nguồn vốn đạt, vượt kế hoạch:
- Vốn điều lệ tăng đúng theo kế hoạch
- Vốn huy động tiền gửi tăng đạt, vượt kế
10
5
5
5
5
5
Bảng tự chấm điểm năm 2014 - Trang 2
Bảng tự chấm điểm năm 2014 - Người đăng: trantuankttd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bảng tự chấm điểm năm 2014 9 10 1