Ktl-icon-tai-lieu

bao bì kim loại

Được đăng lên bởi thienthanhn35
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1048 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
QCVN 12-3 : 2011/BYT

VỀ VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG KIM LOẠI TIẾP
XÚC
TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM
National technical regulation on safety and hygiene for metalic containers in direct
contact
with foods
HÀ NỘI - 2011
Lời nói đầu
QCVN 12-3:2011/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bao bì và các vật liệu
tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban
hành theo Thông tư số 34/2011/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG KIM LOẠI TIẾP XÚC TRỰC TIẾP
VỚI
THỰC PHẨM
National technical regulation on safety and hygiene for metalic containers in direct
contact
with foods
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sau đây gọi tắt là Quy chuẩn) này quy định các yêu cầu kỹ thuật và
quản lý về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
(sau đây gọi tắt là bao bì, dụng cụ kim loại).
2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với:
2.1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, buôn bán và sử dụng các sản phẩm bao bì, dụng cụ kim loại.
2.2. Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân có liên quan khác.
3. Giải thích từ ngữ
3.1 Dung dich ngâm thôi: là dung dịch dùng để ngâm mẫu thử.
II. YÊU CẦU KỸ THUẬT
Thử thôi nhiễm
Chỉ tiêu kiểm
tra
Arsen

Cadimi

Chì

Điều kiện ngâm thôi

Dung dịch ngâm thôi

600C trong 30 phút[5]

Nước[3]

600C trong 30 phút

Dung dịch acid citric
0.5%[4]

600C trong 30 phút[5]

Nước[3]

600C trong 30 phút

Dung dịch acid citric
0.5%[4]

600C trong 30 phút[5]

Nước[3]

600C trong 30 phút

Dung dịch acid citric
0.5%[4]

Giới hạn tối đa
0,2 μg/ml

0,1 μg/ml

0,4 μg/ml

Phenol
Formaldehyd

Cặn khô

600C trong 30 phút[5]

Nước

250C trong 1 giờ

Heptan[1] , [6]

600C trong 30 phút

Ethanol 20% [2]

600C trong 30 phút[5]
Epichlorohydrin
Vinylchlorid

Nước

5 μg/ml [8]
Âm tính [8]

30 µg/ml [8]

[3] , [7]

Acid acetic 4% [4]

250C trong 2 giờ

Pentan

0,5 μg/ml [8] , [9]

Không quá 50C trong 24h

Ethanol 20%

0,05 μg/ml [8]

Ghi chú
[1]

Mẫu dùng để chứa đựng chất béo, dầu ăn và thực phẩm chứa chất béo.

[2]

Mẫu dùng để chứa đựng đồ uống có cồn.

[3]

Mẫu dùng để chứa đựng thực phẩm có độ pH lớn hơn 5.

[4]

Mẫu dùng để chứa đựng thực phẩm có độ pH nhỏ hơn hoặc bằng 5.

[5]

Đối với dụng cụ sử dụng ở nhiệt độ lớn hơn 1000C điều kiện ngâm 950C trong 30 phút.

[6]
Hàm lượng cặn khô không quá...
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUC GIA
QCVN 12-3 : 2011/BYT
VỀ VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO , DỤNG CBẰNG KIM LOẠI TIẾP
C
TRỰC TIẾP VỚI THC PHẨM
National technical regulation on safety and hygiene for metalic containers in direct
contact
with foods
HÀ NỘI - 2011
Lời nói đầu
QCVN 12-3:2011/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn k thuật quốc gia về bao các vật liệu
tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm biên soạn, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trình duyệt và được ban
hành theo Thông tư số 34/2011/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUC GIA
VỀ VỆ SINH AN TOÀN ĐỐI VỚI BAO BÌ, DỤNG CỤ BẰNG KIM LOẠI TIẾP XÚC TRỰC TIẾP
VỚI
THỰC PHẨM
National technical regulation on safety and hygiene for metalic containers in direct
contact
with foods
I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (sau đây gọi tắt Quy chuẩn) này quy định các yêu cầu kỹ thuật và
quản về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cbằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm
(sau đây gọi tắt là bao bì, dụng cụ kim loại).
2. Đối tượng áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với:
2.1. Tchc, cá nhân nhập khu, sn xuất, buôn bán sử dụng các sn phẩm bao bì, dng ckim loại.
2.2. Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức cá nhân có liên quan khác.
3. Giải thích từ ngữ
3.1 Dung dich ngâm thôi: là dung dịch dùng để ngâm mẫu thử.
II. YÊU CẦU KỸ THUẬT
Thử thôi nhiễm
Chỉ tiêu kiểm
tra
Điều kiện ngâm thôi Dung dịch ngâm thôi Giới hạn tối đa
Arsen
60
0
C trong 30 phút
[5]
Nước
[3]
0,2 μg/ml
60
0
C trong 30 phút
Dung dịch acid citric
0.5%
[4]
Cadimi
60
0
C trong 30 phút
[5]
Nước
[3]
0,1 μg/ml
60
0
C trong 30 phút
Dung dịch acid citric
0.5%
[4]
Chì
60
0
C trong 30 phút
[5]
Nước
[3]
0,4 μg/ml
60
0
C trong 30 phút
Dung dịch acid citric
0.5%
[4]
bao bì kim loại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bao bì kim loại - Người đăng: thienthanhn35
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
bao bì kim loại 9 10 68